த ளப தி வி ஜ ய் யு ட ன் ந டி க் க ஆ சைப் ப டு ம் 1 8 வய து பி ர பல நடி கை …! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெரியு மா … ? ? ? அட இ வ ரா எ ன ஆ ச் ச ர் ய த் தி ல் ர சி கர் க ள் … ! !!

0

தமி ழ்   சினி மா வி ல்   வி ஜ யுட  ன்  ந டி க் கா த    ந டி கைக ளே    இ  ல்  லை   எ ன  லா ம்.     த ள ப தி   வி  ஜ ய்  த ற் போ து வ ம்சி இ ய க்க  த் தில்  வா ரி சு   ப ட த் தி ல்  ந  டித் து   வ ரு கி றா ர் .   இப்  பட  ம்   வரு கி ற    2 0 2 3 ஆ ம்   ஆண் டு   பொ ங் க லு க் கு   வெ ளி யா கு ம்   எ ன   அதி கா ர ப் பூ ர் வ  மா க  அ றி  வித்  து  வி ட் ட ன ர் .   பிர ப ல   தெ லு ங்  கு  ந  டி க ரு ம்   மெ கா   ஸ் டா ரு மா ன   சிர ஞ் சீ வி யி ன்    மரு  மக  ன்  ப  ஞ்ச   வை ஷ் ண வ்   தே  ஜ்,    ‘உ  ப்பே னா ‘   தி ரை ப் ப ட ம்   இ ந் த   வ ரு  டம்   வெ ளி யா ன து.   இ தி ல்   க தா நா ய கியா க   அ றி மு க மான வ ர்   ந டி கை   கி ரு தி   ஷெ ட் டி . இ ய க்   கு  ந ர்   லி ங் கு சா மி   த மி ழ் ,   தெ  லு ங்கி ல்   இ  ய க் கு ம்   பு திய    ப ட த்தி ல்   ‘உ ப் பெ னா ’    பு க ழ்   கீ ர் த் தி   ஷெ ட்டி   ஹீ ரோ யி னா க   நடி  க் க  ஒ ப் பந் த மா கி யி ரு க் கிறா  ர் .  ’ ச ண்  ட க் கோ ழி   2 ’   ப ட த் தி ற் கு ப்  பி ன் ன ர்   க  ட   ந் த

இ  ர ண் டு    வ ரு ட ங் க ளா க   ப டங் க  ள்  இ ய க்கா ம ல்   இ  ரு ந் த    இ ய  க் கு ந ர்  லி  ங்கு  சாமி ,   த ற் போ து  த  மி ழ் ,  தெ  லுங் கி ல்   பெ ய  ரி டப் ப டா த   பு தி  ய   பட த் தை   இ ய க் க வி ரு க் கி றா ர் .   தெ லு ங் கி ன்   மு ன் ன ணி    நடி க ரா ன   ரா ம் பொ த் தே னி  ந டி க் கு ம் ,   இ ப் ப ட த் தி ல்   ஹீ ரோ யி னா க   கீர் த் தி   ஷெ ட் டி    இணை ந் தி ரு க் கி றா ர் .    க ட ந் த   ஆ ண்டு   வி ஜ ய்   சே து ப தி    நடி ப் பி ல்    வெளி யா   ன   ‘  உப்  பெ  னா ’     ப ட  ம்    கொ ரோ னா   சூ ழ  லிலு  ம்    1  0 0   கோ டி  க்  கு மே ல்     வ சூல்    சா  த னை   ப டைத்  த து.   இதில் ,   ஹீ ரோ யினா  க   ந டி த் த   கீர்  த் தி   ஷெ ட் டி   ந  டி  ப் பி ல்    க வ  ன ம்    ஈ  ர் த்  தா  ர் .

இ வ ரி ன்   அ டு த் த ப் ப ட ம்   எ ப்போ  து  எ ன் று   எ தி ர் பா ர்த் த   நி லை யி ல் ,   இன்  று   அதி கா  ரபூ ர் வ மா க      லிங் கு சா  மி   பட  த் தி ல்  இ ணை ந் தி ரு ப் ப தை   அ றி வி த் தி ரு க் கி ற து   ப ட க் கு ழு .   இ ப் ப ட த் தை   தொ ட ர் ந் து   அ டு த் து   லோ கே ஷ்   கன  க ரா ஜ்   இ ய க் க த் தி ல்   வி ஜய்     நடி  க்க  ப்   போ கி றா ர்   எ ன் ற   ஒ ரு    த க வ ல்    வெ ளி யா கி யு ள் ள து .  வி ரை வி   ல்     இ ப்  ப ட   த் தி ன்  அ தி கா ர ப்பூ ர் வமா  ன   அ றி வி ப் பு   ப ட க்  குழுவி ன ரி  டம்   இ ரு  ந்து    வெளி யா  கும்   எ  ன   ர சி க  ர் க  ள்   எ தி ர் பா ர் த் து   ஆ வ லு ட ன்   காத்  துக்    கொ ண்  டு   இரு க்  கிறா ர் க ள் .    வி ஜ ய் க் கு   ஜோ டியா க   ந டி க் க    ப ல   ந டி கைக ள்   போ ட் டி  போ ட் டு க்    கொ ண் டு  ஆ சை ப்  ப டு வா ர் க ள் .

அ ந் த  வ கை யி ல்   த ற் போ  து    தெ லு ங் கு  தி ரை யு ல கி ல்  1 8  வ   ய தி ல்    செ  ன்  சே ஷ ன்   ந டிகை யாக     வ ல ம்  வ ரு ம்    கீ ர் த் தி   ஷெட்  டி   வி  ஜ ய்யுட  ன்    இ  ணை ந்  து    ஜோ டி  யா க    ந டி க்  க   ஆ  சை  யாக    உ  ள்ள  து   எ ன்  று  பே ட் டி   ஒ ன் றி  ல்   வெ ளி ப் ப டையா க   கூ றி யு  ள் ளா ர்.   மே  லு ம்  ,  தற்போ து  த மி ழ் ,   தெ லு ங் கு    என    இ ரண் டு  மொ ழி க ளி ல்   உரு வா  கியுள் ள   தி   வாரி யா ர்   ம ற் று  ம்   வெ ங் க ட்   பி ர பு   இ ய க் க  த் தி ல்   உ ரு வா கு ம்   பு தி ய    ப ட ங்க  ள்  மூ  லம்    தமி  ழி ல்   எ ன் ட் ரி   கொ டு க் க வுள் ளா ர்   ந டி  கை   கீர் த் தி    ஷெ ட் டி  எ  ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் தக் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.