எ ன்ன து , பி ரப ல மு ன் னணி வி ஷா ல் பட இ யக் கு ன ரு க் கு நி ச் ச ய தா ர் த் த ம் மு டிந் து வி ட் ட தா . . . ! !! அ ட டே , மண ப் பெ ண் இ ந் த பி ர ப ல ம் தா னா. . . ! ! ! யா ரு ன்னு தெ ரி ஞ் சா ஷா க் ஆ கி டு வீ ங் க . . . ! ! !

0

பிர ப ல    மு ன் ன ணி   த மி ழ்   ந டி க ர்   வி ஷால்   ந டி த் து   க ட ந் த    20 1 8 ம்   ஆ ண் டு   வெ ளி யா ன   இ ரு ம் பு த் தி ரை   எ ன் ற   ப ட த் தை  இ ய க் கி   மி க ப் பெ ரி ய    வெ ற் றி  இ ய க் கு ன ர் க ளி ன்   லி ஸ் டி ல்   இ ணை ந் த வ ர்   தா ன்   பி ர ப ல   இ  ய க் கு ன ர்  பி எ ஸ்   மி  த்ர ன்  .   இ வர்   த ற் போ து    கா ர் த்தி யை   வை த்  து   ச ர் தா ர்   எ ன் ற   ப ட த் தை   இ ய க் கி   வ ரு கி றா ர் ,   இப் ப  டம்    மி க   கூ டி ய   வி ரை வி ல்   தி ரை க் கு   வ ர   இ ரு க் கி  ற து . த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   இ ரு ம் பு த் தி ரை   ப ட த் தி ன்    மூ ல மா க  இ ய  க்கு ன ரா க   தி ரை யு லகி ல்   அ றி மு க மா ன  வர்   பி எ ஸ்   மி த் ர  ன் .  இ ந் த   ப ட த் தை   தொ ட  ர் ந்து     கா ர் த் தி   நடிப்  பி ல்   உ ரு வா கி யு ள் ள   ச ர் தா ர்   ப டத் தை    இ ய க்கி யு ள் ளா ர் .

மே லு ம்   இ வ ர்   சி  வகா  ர்த்  தி கே யன்    ந டி ப் பில்    வெ ளி யா ன   ஹீரோ    ப ட த் தை யு ம்   இ யக் கி    இரு ந்  தா ர் .   இ  ந் த   நி லை யி ல்   இ வ ரு க் கு ம்   ஊ ட க வி ய லா ள  ர்   ஆ ஷா    மீ ரா   ஐ ய ப் ப ன்   எ ன் ப வ ரு க் கு ம்   வி ரைவி ல்   தி  ரு ம ணம்   ந  ட க் க   உ ள் ள து .    இ ரு வ ரு க் கு ம்    த ற் போ து   நி ச்  ச ய தா ர் த்  த ம்   ந ட ந் து   மு டி ந் து ள்  ள து .   தி ரை  யு ல க    பி ர ப ல ங் க ள்   ப ல  ர்  க  ல ந் து   கொ ண்ட    இ ந் த  நி  ச் ச ய தார்  த் த   பு கை ப் ப  ட ங் க  ள்  இ ணை ய  த் தி ல்   வை ரலா  க   ர சி க ர் க ள்

ப ல ரு ம்   பி எ ஸ்   மி த் ர  ன்   அ  வ ர் க ளு க் கு   வா ழ் த் து க் க ளை    கூ றி   வ ரு கி  ன் ற ன ர் .   இ ந் நே ர த் தி ல்   பிர ப ல   இ ய க் கு ன ர்   மி த் ர னு க் கு    ஒ ரு   மு ன் ன ணி  பி ர  பல த் து ட ன்   நி ச் ச ய தா ர்த் த ம்   ந டை பெ ற் று ள் ள து .  அ ந் த    மு ன்ன ணி    பி ர ப ல ம்  வே று    யாரு  ம்   இ ல் லை   பி ரப ல   ப த் தி ரி க் கை யா ள ர்   ஆ ஷா  மீ ரா   தா ன் .   இ ரு வ ருக் கு ம்  தா ன்   இ ன் று   நி ச் ச ய தா ர் த் த ம்  ந ட ந் தி ரு க் கி  றது .   அ ப் போ து   எ டுக் க ப் ப ட் ட   அ ந் த   அ ழ கி ய   ஜோடி யி ன்   ஒ ரு  சி ல   பு கை ப் ப ட ங் கள்    வெளி யா க   அ னை வ ரு ம்   புதி ய   ஜோ டி  க் கு  வா ழ்  த்து   கூ றி   வ ரு கி  றார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.