இது வ ரை ப லரு க் கு ம் தெ ரியா த நடி கை ந ய ன் தா ரா வி ன் ர க சி ய ம் . . . ! ! ! சி ல ரு க் கு ம ட்டு மே இப் ப டி அமை யு மா ம் . . . ! ! ! அ தை க ண் ட ஆ ச் சா ர் யத் தில் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டிகை    ந ய ன்  தாரா   த மி ழ்  சி னி மா  வில்    மு ன் ன ணி  க தா நா ய கி யா க   வ ல ம்   வ ரு ப வர்  ந டி கை   ந ய ன் தா ரா  .   ந ய ன் தா ரா   ந வ ம்  ப  ர்  1 8 ,   1 9 8 4  ட யா னா   ம ரி யா  கு ரி ய ன் ) ,   தெ ன் னி ந் தி யத்   தி ரை ப் ப ட   நடி கை   ஆ வார்  .  2 0 0 3   ஆ ம்   ஆண் டு   ம ன சி ன கா ரே  எ ன் ற   ம லை யா ள   மொ ழி  த்   தி ரைப் ப ட ம்    மூ லம்   தி ரை ப் ப ட த் து றை   க் கு   அ றி மு க  மா ன   ந ய ன் தா ரா ,   2 0 05   ஆ ம்   ஆ ண் டு   ஐ யா   திரை ப் ப  ட த்தி  ன்   மூ ல ம்   த மி ழ் த்   திரை ப்  ப ட த்துறை க் கு  அ றி மு க ம்   ஆ னா ர் .  இ வ ர்   பெ ண்  களை   மை  ய மா க க்   கொ ண் டி ரு க் கும்    க தைக ளை த்   தே ர்  ந்தெ டு த்  து  ந டி த் து  க்  கொ  ண் டிரு க்  கி றா ர் ,   இ த னால்   இ வ ர்    த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   2 0 1 0   க ளி ல்   தொ ட ங் கி   இ ன்று   வ ரை    பெ ண்   சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ர்   எ ன்று   க ரு  தப் ப டு  கி றா ர் . [ இ வ ரு டை ய   ந டி  ப் பி ல்  ச மீ ப த் தி ல்    வெ ளி வ ந் து   வெ ற் றி ய டை ந் த   தி ரை ப் ப ட ம்   கா த் து வா க் கு ல   ரெ ண் டு   கா த ல் .

க  டந் த    6   வ ரு ட ங் க ளாக    தா ன்   கா த லி த் து   வ ந் த   இ ய க் கு ன ர்   வி க்னே  ஷ்   சி வ னை   க ட ந் த   ஜூ ன்   9 ஆ ம்   தே தி  தி ரு ம ண ம்    செ ய் து கொ ண்டா ர் . தி ரு  ம ணம்   மு டி ந்  த  கை யோ டு   தா ய் லா ந் து    ப றந் த   ந ய ன்   –   வி க் கி   த ம் ப தி   ஹ னி மூ னை   எ ன் ஜா ய்   செ ய் து க்   கொ ண்டி ரு க் கி றா  ர் க ள் .   ந ய ன்தா ரா    விக் கி   ஜோடி க ள்    தமி  ழ்  சி னி மா வி ன்   மு ன் ன ணி    ந டி கை யா க   வ ல ம்   வ ருப  வ ர்   ந டி கை   ந ய ன் தா ரா .   அ வ ரு ம்   இ ய க் கு ந ர்   வி க் னே ஷ்   சி வ னு ம்   க ட ந்  த   சி ல   ஆ ண் டு க ளா க   கா த லி த் து   வ ந் தன ர் .   இ தை ய  டு த்து   சி ல   ஆ  ண் டு க ளு க் கு   மு ன் பு   இ ருவ ரு ம்   தி ரு ம ண ம்    செய் து  க்  கொ ண் ட ன ர் .

இ ந் த த்   தி ரு ம ணத் தி ல்   மு க் கி ய   தி ரை ப் பி  ரப  ல ங்க ளு  ம் ,  உ ற  வி ன ர் க ளு ம்   க ல ந் து க்   கொ ண் ட ன ர் .   தி ரு ம ண ம்  மு  டிந் த  கை யோ டு   தா ய்  லா ந்து    ப ற ந் த   ந ய ன்   –   வி க் கி   த ம் ப தி   ஹ னி மூ னை   எ ன் ஜாய்   செ ய் து க்   கொ ண் டி ருக்  கி றா ர் க ள் .   ந ய ன் தா ரா   கை யி ல்   இ ப் ப டி யொ ரு   அ தி ச ய மா ?   இ ந் நி லை யி ல்  ந ய ன் தா  ரா   கு றி த் து   யா ரு ம்   அ றி யா த  த க வ ல்   ஒ ன் று   த ற் போது    வெளி யா  கி யு ள் ள து .   அது   எ ன்  ன வெ ன் றா ல் ,   அ வ ரி ன்   இ ட து  கை யி ல்   ஆ று    விர ல்  க ள்   இரு  க் கி ற தாம்  .   அ தை   உ று தி ப் ப டுத் து  ம்   வி த மா க   ந ய னி ன்  பு கை ப் ப ட ங் க ளை   ஆ ரா ய் ந் து   பா ர் த் த தி ல் ,   அ து   உ ண் மை   என் று    தெ ரி ய   வ ரு கி ற  து.

ஆ று   வி ர ல்  ல ட் ச த் தி ல்   சி ல ரு க் கு   ம ட் டு மே    இ ரு க் கு ம்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .     த ற் போ து   இ ரு வ ரு ம்  தா ய் லா ந் தி ல்   ஹ  னிமூ ன்    செ ன் றி ரு க் கிறா ர் க  ள் .   இ து   தா ன்   அ ந் த   ர க சி ய ம்   இ ந் நி லை யி ல் ,   க  ட ந் த   1 9   ஆ ண் டு க ளா க   தி ரை யுல  கில்    ப ய ணி த் து   வ ரு ம்   ந டி கை  ந ய ன் தா  ரா வி ன்   ஒ  ரு  சி று    ர க சி ய ம்   கு றி த் து  த  க வ ல்   ஒ ன்  று   வெ ளி யா கி யு  ள் ள து .    அ து   எ ன் ன வெ ன் றா ல் ,   ந  டி கை   ந  ய ன் தா ரா வி ன்   இ ட து   கை யி  ல்   மொ த்த ம்   ஆ று   வி ர  ல் க ள்   உ ள் ள ன ர் .  ல  ட் ச த் தி ல்   சி ல ரு  க் கு   ம ட் டுமே   அ மை  யு ம்   விஷ  ய ம் ,  ந  ய ன் தா ரா வி ன்   கை க ளி லு ம்   உ  ள் ள து   எ ன்  று   ப ல ரு ம்   கூ றி    வ ரு கி றா ர் க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.