என் ன து , பி ர ப ல இ ய க் கு ந ரி ன் மு ன் னா ள் ம னை வி யு ட ன் எ ஸ் பி . ச ர ணு க் கு மூ ன் றா ம் தி ரும ண மா . .. ? ? ? உ ண் மை யை உ டை த் த பா ட க ர் . . . ! ! ! தீ யா ய் ப ரவு ம் பு கை ப் ப ட த் தை பார் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

பி ரபல  பா ட க ர்   எ ஸ் பி பி   ச ர ண்  உட ன்   சோ னி யா   அ க ர் வா ல்  எ டு த் து க் கொ ண் ட    பு கை ப்ப ட த்  தை   இ ருவ ரு ம்    அ வ ர வ ர்   ச மூ க வ லை த ள ப்  ப க் க த் தி ல்   ப கி ர் ந் த   நி லை யி  ல்   அ து   ப ல் வே று    ச ர் ச் சை க ளை  கி ள ப்பி யி ரு ந் த  து .   செ ல் வரா க வ னை   கா த லி த் து   க ட ந் த   2 0 0 6   இல்   தி ரு மண ம்   செ ய் துகொ ண் ட   சோ னி  யா   பி ன் ன ர்   க ரு த் து  வே று பா டு   கா  ரண  மா க  2 0 1 0   இ ல்   விவா  க ர த் து  செ ய் து   வி ட் டா ர் .  த ற் போ து  த னி மையி ல்   இ ருக் கு ம்   சோ னி யா  தி ரை ப் ப ட ங் க  ள்   ம ற்று  ம்   தொ லை க் காட் சி   தொ ட ர் க ளி ல்   ந டி ப் ப தி ல்   ஆ ர் வ ம்   கா ட் டி   வ ரு கி ன் றார் . ‘ கா த ல்    கொ ண் டேன் ’   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   த மி ழ்  சி னி மா வி ல்   அ றி மு க மா ன வ ர் தா ன்   சோ னி யா   அ க ர் வா ல் .  இ ப் ப ட ம்    சூ ப் ப ர்   டூ ப்ப ர்   ஹி ட் ட டி த் த தா  ல்   பிர ப ல   ந டி கை  யா க   வ ல ம்   வ ந் தா ர் .

இ த ன்   பி ன் ன ர் ,   ‘ 7 G   ரெ யி ன்போ   கா  ல னி ’ ,   ‘ பு து ப் பே ட் டை ’ ,   ‘ கோ வி ல் ’   உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க ளி  ல்  த ன்  னு டை ய  ந டி ப் பு த்   தி றமை யா ல்   ர சிக ர் க ள்    ம ன  தி ல்     இடம்    பி டி த் தா ர் .    சி னி  மா த்  து றை  யி ல்    கு  று கி ய  கால த்தி லே யே  அவ ர்    இ ய க்கு ந ர்   செல் வ ரா க வ னை   தி ரு ம  ண ம்  செ ய் து   கொ ண் டா ர் .   ஆ னா  ல் ,   சி ல   வ ரு ட ங் க  ளி லேயே   இ  ரு வ ரு ம்   வி வா க ர த் து   பெ ற் று   பி ரி ந் து   வி ட்ட ன  ர் .    அ த  ன் பி ற கு  தனி மையில் இ ருந்த  சோனியா   த ற்  போ து    சி ல  தி  ரைப் படங்கள்  மற்று ம்  தொ  லைக் காட் சி  தொ ட ர் க  ளி ல்   ந டி த் து    வ ரு கி றா ர் .    எ   ஸ் . பி . பி .ச ர  ண்   –   சோ னி யா   அ க ர் வா ல்   பு கை ப் ப ட ம்   இ ந்நி  லை யி ல் ,

ச மூகவலைத்த ள ங் களி ல் ஒ ரு   பு கைப்பட ம்  வைரலாகி வருகிற து.   அந் த  பு கை ப் ப  டத்தில்  எ ஸ்  .பி .  பி .சரண்    மற் றும்   சோ னி யா   அக ர் வா ல்  இணை ந் துள்ளன ர் .  அதோ , இ வர்கள்  இருவ ரும்  திரு மண ம்  செ ய்து  கொ  ள்ள ப் போ வதாக தகவல்   ச மூ க வலை த் த ள ங் க ளி  ல்   தீ யா ய்  ப  ரவி   வ  ரு கி றது  .  இ  த னை ய டு த் து ,   ர சி க ர் க ள்   இரு   பி ர ப ல ங் களி ன்    டைம்  லை ன் க ளிலு ம்   வா  ழ்த் து ச்   செ  ய்தி க ளை   வெ ளி யிட் டு   வ ரு கி ன் ற ன ர்.   பு கைப் ப ட த் தை ப்   பா ர் த் த   ஒ ரு   சில ரோ ,   இ வ ர் க ள்  இ ரு வ ரு ம்  இ ணை ந் து   ந டி க் கு ம்  பு தி ய   ப ட த் தி ற் கா ன   வி ள ம் பர மா க   கூ ட   இ ரு க் க லா ம்   எ ன் று   க மெ ண் ட்  செ ய் து   வ ரு கி ன் றன ர் .

இ ந் நி லை யி ல்   எ ஸ் பி பி   ச ரணு  டன்   எ டு த் து   கொ ண்ட   பு கை ப் ப ட த் தி னை  வெளி யி ட்டி ரு ந் தா ர் .   இ த னை   பா ர் த்த   ர சி கர் க ள்   இ ரு   பி ர ப லங் க ளி ன்   டை ம் லை ன்க ளி லு ம்  வா ழ் த்  துச்   செ ய் திக ளை   வெ ளி யி  ட் டு  வ ரு கி ன் ற ன ர் .   ச ர் ச்  சை க் கு   மு ற் று ப்  புள்  ளி  இ  ந் நிலை யி  ல்   பு தி ய  போ ஸ் ட ர்  ஒ ன் றை   எ ஸ் பிபி   ச ர ண்   வெ ளி யி ட் டுள் ளா ர் .   அ ந் த    போஸ் ட ரி ல்   சோ னி யா   அ க ர் வா  ல் ,  எ ஸ்  பி பி   ச ர ண் ,   ச ந் தோ ஷ்   பி ர தா ப்   உ ள் ளி ட்  டோ ர்   உ ள் ளன ர் .    அ தோ டு   அ தி ல்   வெ ப்   சீ ரி ஸ்   எ ன் கி ற  ஹே  ஷ்   டே க் கு ம் ,   பி லி ம்   பு ரட  க் ஷ ன்  எ ன வு ம்   ப தி வி ட் டு ள் ளா ர் .   இ த ன்  ப டி   ஏ ற் க ன  வே    வைர லா ன     பு  கை ப்ப ட ங் கள்    வெ  ப்   சீ ரி ஸ்  வி ள ம் ப ரம்   எ ன்ப து   உ றுதி யா கி யுள் ள து .

இ ந் த   ஒற்றை    புகை  ப்பட த்தி னா  ல்   பி ர ப  ல   பா ட கர்    எஸ் பி பி    ச  ர  ண்    ஒட் டு   மொ த் த   ச ர் ச் சை க ளு க் கு   ம்   மு  ற் று ப் பு ள்ளி   வைத்  து ள் ளா ர் .   இ த னை ய டு த் து ,   பு தி ய    போஸ் ட ர்   ஒ ன்  றை  ச மூக  வ லை த்த ள த் தி ல்   வெ ளி யி ட் டி ரு க் கி றா ர்   எ ஸ் பி பி   ச ரண் .  அ ந் த   போ ஸ் ட ரி ல்   சோ னி யா   அ க ர் வா ல் ,    எ ஸ்பி பி   ச ர ண் ,   ச ந் தோ ஷ்  பி ரதா  ப்   உ ள்  ளி ட் டோ ர்   இ ரு க் கி ன் ற ன ர் . அ தி ல்   வெ ப்    சீ ரி ஸ்   எ ன் கி ற   ஹே ஷ்   டே க்  கு ம் ,   பி லி ம்  பு ர ட க் ஷ ன்    என்  றும்   ப தி வி   ட் டி ரு க் கி றார் .   போ  ட்டோ ஸ்   வெ  ப்   சீரி  ஸ்  வி ள ம் ப ர ம்   எ  ன் ப து   உ று தி   செ ய்து   வ த ந் தி க் கு   மு  ற் று ப்புள் ளி   வை த் து ள் ளா ர்    எ ஸ் பி பி   ச ர ண்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.