விக்கி யை பி ரியா ம ல் இ ரு ப் ப த ற்கு ந ய ன் தா ரா செய் த கா ரி யம் . . . ! ! ! அ தை பா ர் த் து கொ ண் டா டு ம் ர சிக ர் க ள் . . . ! !! அ ப் ப டி எ ன்ன தா ன் செ ய் தா ர் எ ன் று நிங் க ளே பா ரு ங் க ளே . . . ! ! !

0

நய  ன்தா ரா    செய் தி ரு  க்கு ம்   கா ரி ய த் தை   பா ர் த் த   ர சி க ர் கள்    ந ல் ல   வே ளை   அ வ ர்   ச ம ந்  தா   செ ய் த  த வ றை   செ ய் ய வி ல் லை   எ ன் கி றா ர் கள் .  ந  யன் தா ரா    வி க் னே ஷ்   ந ய ன் தா ரா வு க் கு ம்  ,   வி க் னே ஷ்   சிவ  னு க் கு ம்   ஜூ ன்   9 ம்   தே தி   ம கா ப லி பு  ர த் தி ல்    வை த் து  தி ரு ம ண ம்    ந ட ந் த து .   தி ரு ம ண  ம்   மு டி ந்  த   ம று நா ள்   தி ரு  ப் ப தி   ஏ  ழு ம லை யா னை    த ரி  ச ன ம்   செ ய்  தா ர் க ள்  .   அ த ன்    பி ற  கு   ந ய  ன் தா ரா வி  ன்   சொ ந் த    ஊ ரா ன   கொ ச் சி க்  கு   செ ன் று   அ வ ரி ன்    உ ற வினர்  க ளு ட ன்   நே ர ம்   செ ல வி ட் ட ன ர் .   ந  ய ன் தா ரா வு ம் ,   வி க் னே ஷ்    சி வ னு ம்    அ வ ர வ  ர்   வே லை யி ல்    பி சி யா க   இ ரு  ப் ப தா ல்    தே னி ல வு  க் கு   செ ல் ல   நே ர  மி ல் லை   எ  ன் று   கூ ற  ப் ப ட் ட து  .

இ ந் நி  லை யி ல்   அ வ ர் க  ள்   தே னி ல  வு க் கா க   தா ய் லா ந் து க்  கு   செ ன் றி ரு க்கி றா  ர் க ள்.    மு ன்  ன தா க   ந ய ன்  தா ரா   தே னி ல வுக் கு    செ ல் லா ம ல்   ப ட  ப் பிடிப்  பி ல்   க ல ந் து    கொ ள் கி  றா ர்   எ ன் று   தக வ ல்   வெ  ளி யா ன து ம்    ர சி க ர் க  ள்   க வ  லை   அ டை ந்  தா ர் க ள் .    சா ம ர் த் தி ய மா க    ந ய ன்    செ ய் த   கா  ரி ய ம்    ச ம ந் தா    இ ப் ப டி த்    தா ன்   தி ரு ம ண மா ன    கை யோ டு   தே  னி ல வு க் கு   செ ல் லா ம ல்   ப ட ப்  பி டி ப்  பு க் கு   கி  ள ம் பி னா ர்  .   அ வ ரி ன்    தி ரும  ண ம்   வி  வா க ர த்தி ல்   மு  டிந் து வி  ட்ட து .    ந ய ன் தா ரா வு ம் ,

அ தே    த வ றை   செ ய் ய ப்    போ கிறா ரே   எ  ன் று   ர சி க  ர் க ள்    வ ரு த்த ப்ப ட் டா ர் க ள் .    ஆ னா ல்   அ வ ர் க ள்    ப ய ந் தது    மா தி ரி   எ து வு ம்   ந ட க் க வி ல் லை .   ந ய  ன் தா ரா வி ன்   காத ல்  ,   தி ரு ம  ண த் தில்    மு டி ந் த  தி ல்   அ வ ரை   வி ட   அவ ரி  ன்   ர சி க ர் க ள்   தான்    அ தி க   ச ந் தோ ஷ த்தில்   இ ரு க் கி  றா ர் க ள்   எ ன் ப து    கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   நா டு    தி ரு ம் பி ய து ம்    ஷூ ட் டி ங் கி  ற் கு   கி ள ம் பி வி டு வா ர்   ந யன் தா  ரா .   அ ஜி த் தின்   ஏ  . கே.    6 2   ப ட    வே லை யி ல்  க வ ன ம்   செ லு த்  த ப்   போ கி றா ர்   வி க்னே ஷ்   சி வ ன் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.