சூ ர்யா வுக் கு சீக் ரெ ட் வ ந் த ஒ ரு ல வ் லெ ட் ட ர் … ! ! ! இ ர க சிய த் தை உடை த் த சூ ர் யா வி ன் த ங் கை .. . !! ! இ தை கே ட் டு அ திர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர்க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ்   சி னி மா வி ல்   உ ச் ச   ந டி க ர் க ளி ல்    ஒ ரு வ ரா க   தி க ழ் ப வ ர்   தா ன்   சூ ர் யா .  அ ண் மை யி  ல்   வெ ளி யா ன   வி க் ர  ம்   ப ட த்தி ல்   இ வ ர து   கே ர  க்ட ரான    ரோ ல க் ஸ்  இ  ந் தி ய ள வி ல்   ட் ரெண் டா கி    பேச ப் ப  ட் டு  வ  ருகி ற  து . இந் நி  லை யி ல் ,   த னி யா ர்   யூ டி யூ ப்    சே ன ல்   நே ர் கா ண லி ல்   பே  சி ய   சூ ர்  யா வி ன்   த ங் கை    பி ரு ந் தா   சூ ர் யா வு க்  கு   கு வி ந் த  ல வ்    லெ ட் ட ர் ஸ்   கு றி த் து    ம ன ம்  தி ற  ந் து   பே சி யு ள் ளா  ர் .   அ தி ல்   சூ ர் யா வின்    மு த ல்   ப ட ம்   நே ரு க் கு    நே ர்   வ ரு  ம்   போ து   நா  ன்   க ல் லூ ரி   மு மி ர  ட் ட லா ன   ந டி  ப் பி ன்   மூ ல ம்   த மி ழ்   சி னி  மா வி ல்   ந டி ப் பு   நா ய க னா க   ர சி க ர்  க ளா ல்   கொ ண் டா ட ப் ப டு ப வ  ர்  ந டி க ர்    சூ ர் யா   சூ ர்  யா வி ன்   தி ரை ப் ப ட ங் கள்    த மி ழி ல்  ம ட் டு ம  ல் லா ம ல்   ம லை யா ள ம்   ம ற் று ம்   தெ லு  ங் கு   மொ ழி க ளி லு ம்   மி  க ப் பெ ரி ய   வ ர வே ற் பை   பெ ற் று   அ  ங் கு   மி க ப் பெ ரி ய   ர சி க ர் க ள்   ப ட் டா  ள த் தை   சூ ர் யா   கொ ண் டு ள் ளா ர்   இ  ந் த   நி லை யி ல்   த னி யா ர்   யூ  டி யூ ப்   சே ன ல்  நே  ர் கா ண லி ல்   பே சி ய    சூ ர் யா வி ன்   த ங்கை   பி ரு  ந் தா   சூ ர் யா வு க் கு    குவி  ந் த   ல வ்   லெ  ட் ட ர் ஸ்   கு றி த் து   ம ன ம்   தி ற ந்து   பே  சி யு ள் ளார் .   ந டி க  ர்   சூர் யா வி  ன்   ந டி ப் பி ல்   வெ  ளி யா கு ம்   தி ரை ப் ப ட ங் க ள்

க  மர்  ஷி ய ல்   ப ட ங்  க ளா க   ம ட் டு ம ல் லா ம ல்   ச மூ  க த் தி ற் கு   மு க்  கி ய   க ரு த் து க் க ளை    சொ ல் லு ம்   ப ட ங் க ள்   வெ ளி யா கி   வ  ரு கி ற து .   அ ந் த   வ கை  யி ல்   இ ய க் கு ந ர்   டி ஜே   ஞா ன வே ல்    இ ய க் க த் தி ல்   வெ ளி யா ன    ஜெ ய் பீ ம்   தி ரை ப் ப ட  த் தி ல்   ஒ டு க் க ப் ப  ட் ட   ம க் க ளு க் கு   எ தி ரா க    ந டக் கு  ம்  அ நீ  தி களு க் கு   எ தி ரா க    எ தி ர் த் து ப்  போ ரா டு ம்   நே  ர் மை யா ன  வ ழ க் க றி  ஞ ரா க   சூ ர் யா   க ல க் கி யி ரு ப் பா ர் .   சூ ர் யா   அ து வ ரை   பல    கதா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா லு ம்   ஜெ ய் பீ மி ல்   சூ ர் யா    நடி ப் பு   ர  சி கர் க ளை   மே லு ம்    ஊ க் கு வி த் தது .   தி ரை ப் ப ட ங்  க ளில்    மட் டு ம ல் லா  ம ல்  நி ஜ   வா ழ்  க் கையி லு ம்    க ல்வி க் கு   மி க ப்   பெ ரி ய   மு க் கி ய த் து வ ம்   கொ  டு த் து   வரு ம்   சூ ர்  யாவு க் கு

த மி ழி ல்  எ ந் த   அ ள வி ற் கு   ர சி க ர்  கள்   ப ட் டா ள ம்   உ  ள்ள தோ   அ தே   அ ள  வி ற் கு   ம லை யா ள ம்   ம ற் று ம்   தெ லு ங் கு   மொ ழி  க ளி லு ம்   எ க்  க ச் ச க் க மா ன    ர சி க ர் க  ள்   உ ள் ள ன   ர் .   கு றி ப் பா க   தெ லு ங் கி ல்   இ வ ர து   தி ரை  ப் ப ட ங் க  ள்   ப ல   பி  ளா க் ப ஸ் ட ர்    வெ ற் றி   வ சூ லை   வா  ரி   கு வி த் து ள் ள து .    அ சு ர ன்   வெ  ற் றி யை   தொ ட ர்  ந் து   இ ய க் கு  நர்    வெ ற் றி மா ற ன்   இ ய க் க த் தி ல்   த  ற் போ து   உ ரு வா கி வ  ரு ம்   வா டி  வா ச ல்   ப ட த் தி ல்    த ற் போ து   ந  டி த்து   வ  ரு கி றா ர் .   இ ப் ப ட த் தி ன்   ப ட  ப் பி டி ப் பு   மது ரை யில்   ந  டை பெ ற் று   வ ரு கி ற து  தமி ழ ர் க ளி ன்   பா  ர ம் ப ரி ய   விளை யாட் டு க ளி  ல்  ஒ ன் றா ன  ஜ ல் லி க்க  ட் டு   வி ளையா ட் டை  மை ய மா க   வை த் து   இப் படம்   உ ரு வா கி  வ  ரு கி றது .

அடுத்ததா க   இ ய க்குந ர்   பா லா   இ ய க் க த் தி ல்    சொ ந் த   த யா ரி ப் பி ல்    சூ ர் யா   நீ ண் ட   இ டைவெ ளி க்  கு ப்   பி ற கு   பு தி ய   ப ட த் தி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர்   மி க ப்  பெ ரி ய   தி ரை   கு டு ம் ப த் தி லி ரு ந் து   தி ரை த் து றைக் கு   வ ந் து   இ ருந் தா லு ம்   த ன து   வி டா   மு யற் சி யி ன்   மூ ல மு  ம்  க டி ன   உ ழைப் பி ன்   மூ ல மு ம்   இ ப் பொ ழு து   இ  ந் தி ய   சினி மா வே   வி ய ந் து   பா ர் க் கு ம்   ந ட் ச த் தி ர மா க   உ ய ர் ந் தி ரு க் கு ம்   சூ ர் யா   ஆ ர ம் ப   கா ல க ட் ட ங் க ளி ல்   ப ல  அ வ மா ன ங் க ளை   ச ந் தி த் த வ ர் .   அ ந் த   அ வ மா ன ங்க ளை   எ ல் லா ம்   ஏ ணி ப் ப டி க ளாக   மா ற் றி   இ ப்  பொழு  து   உ ய ர த் தி ல்   உ ள் ள   சூ ர்யா   கு றி த் து

அவ ர து   த ங் கை    பி ரு ந் தா   சிவ க் கு  மார்    த னி யா ர்    யூ டி யூ ப்   சே ன ல் நே ர் கா ண லி ல்  சு  வா ரசி  ய   த க வ ல்   ஒ ன் றை   ப கி ர் ந் து ள் ளா ர்   .   சூ ர்  யா வி ன்   ஃ ப ர் ஸ் ட்   ப  ட ம்   நே ரு க் கு   நே ர்    வெளி யா கு ம் போ  து   நா ன்   கா லே ஜ்   ஃப ர் ஸ்ட்   இ ய  ர்   ப டி த் து க்   கொ ண் டி ரு ந் தேன் .   அ ப் பொ ழு து    அ ண் ணா வோ ட   ஃ பே ன் ஸ்   வீ ட் டுக் கு   நி றை ய   லெ ட் ட ர் ஸ்   எ ழு து வா ங் க .   அ தி க மா க   ம லே சி யா ,  சி ங் க ப் பூ ரி ல்   இ ரு ந் து   தா ன்   லெ ட் ட ர் ஸ் ,   மெ யி ல்   வ ரு ம் .   போ ஸ் ட் மே ன்   கொ ண் டு   வ ந் து   வீ ட் டி ல்   கொ ட் டு வா ர் .  அ தி ல்   சூ ர் யா வுக் கு   அ தி க   அ ள வில்   ல வ்   லெ ட் ட ர் ஸ்   வ ரும் ,   அ து ல   எ ன க் கு ம்  ல வ்   லெ ட் ட ர் ஸ்  வ ந் தி ரு க் கு .

அ தி ல்   சில ர்   நா ன்   உ ன க்  கு  ந ல் ல   அ ண் ணி யா   இ ரு ப் பே ன் ,   உ ன் ன   நா  ன்  ந ல் லா   பா த் து க் கு வே ன் .   உ ங் க   அ ண் ணா   கி ட்ட    கொஞ் ச ம்  எ டு த் து   சொ  ல் லு   எ ன    கூ றி   மா ட ர் ன்   டி ர ஸ் ,    சேலை   எ ன    வி த் தி யா ச மா க   பு கை ப் ப ட ங்  கள்  எ டு த் து   அ னு ப் பு  வார் க ள்  .   எ ன   சூ ர் யா வு க் கு   மு த ல்  ப  ட த் தி லே யே   வ ந் து   கு வி ந் த   ல வ்   லெட்  ட ர் ஸ்   கு றித் து    அ வ ர து   த ங் கை   பி ரு ந் தா   சி வ க் குமா ர்   த னி யா  ர்   யூ டி யூ ப்   சே ன ல்   நே ர் கா ண லில்   ப கி ர் ந் து ள்ள து   இ ப் போ து   இ ணை ய த் தி ல்   வை ர லா கி   வ ரு கி ற து . த லா ம்   ஆ ண் டு   ப டி த் து கொ ண் டி ரு ந் தே ன்.

அ ப் போ   அ ண் ணா வோ ட   ர சி க ர் க ள்    நி  றை  ய    லெ  ட் ட  ர்  ஸ்    எ ழு  து வாங்  க.   அ  தி க  மா    ம லேசி யா  ,    சி  ங் க  ப் பூ  ர்    இ ரு ந்  து   தா ன்    லெ ட்ட  ர் ஸ் ,   மெயி ல்    வ ரு ம்  ,    போ  ஸ் ட்    மே ன்    வீ  ட் டி ற்கு    கொ ண் டு    வ ந் து    த ரு வா ர் .  அ தி  க ளவி  ல்  சூ  ர்யா வு க் கு   ல வ்   லெ ட் ட ர் ஸ்   வ ரு ம் , .   அ தி  ல்  எ ன க் கு ம்   சே ர் த் து,   உ  ன க் கு   ந ல் ல   அ ண் ணி யா   இ ரு ப் பே ன் . ,   உ ன்ன   நா ன்   ந ல் லா   பா த் து க் கு  வே ன் .   உ ங் க அண்ணா கிட்ட கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு என கூறி மாடர்ன் டிரஸ், சேலை என  வி த் தி யா ச மாக   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   எ டு த் து  அ னு ப் பு வா ர் க ள் .   எ ன   அ வ ரது   த ங் கை   பி ரு ந் தா   சி வ க் கு மா ர்   சு  வா ர சி ய மான   வி ஷ ய ங் க ளை   பகி ர் ந் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.