தன க் கு ம் , நா க சை த ன் யா வு க் கும் வி வா க ரத் து ஆ ன து ஏ ன் எ ன் ற கே ள் விக் கு ப தி ல ளி த்த நடி கை ச ம ந் தா . . . ! ! ! பி ர ப ல ந டி கையு ட ன் நா க சை த ன் யா கா த ல் . . . ? ? ? ப கீ ர் உ ண் மை க ளை வெ ளி யிட போ கு ம் ச ம ந் தா. . . ! ! ! ஆ ச் ச ர் ய த் தில் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த ன க் கும் ,   நா க   சை த ன் யா வு க் கு ம்  வி வா க  ர த்து   ஆ ன து   ஏ ன்   எ  ன்ற   கே ள் வி க் கு   பதி ல ளி க் க வு  ள்ளா ர்   ந டி கை   ச ம ந் தா .   வி வா க ர த்  தில்   மு டி  ந்த   தி  ரும  ண ம்   த மி ழ்   ந டி கை  ச  ம ந் தா ,   பி ரப ல   தெ லு ங் கு   ந டி க ர்   நா க ர் ஜூ னா வி ன்   ம க னு ம்    ந டி க ரு மா ன    நா க   சை த ன்யா வை   கா  த லித் து   தி  ரும  ணம்   செ ய் து கொ  ண் டா ர் .  ஆ னா ல்   இ ரு வ ரு ம்  க ரு த் து   வே று பா டு   கா ரண மா க   ப ர ஸ் ப ர ம்   வி வா க ர த் து   செ ய் த  னர்.   த ற் போ து   இ  ரு வ ரு ம்   தி ரை  ப் ப ட ங் களி ல்   ந டி ப் ப தி  ல்   கவ  னம்   செ லு த் தி   வ ரு கி ன் ற ன  ர் .   பி ர  ப ல   ந டி கை யு டன்   கா  த ல்   இ ந் த    நி லை யி ல் ,   நா க   சை த ன் யா வு ம்    ந டி கை   சோ  பி தா   து லி ப லா வு ம்   கா த லி  த் து   வ ரு வ  தா க   செ ய் தி க ள்    உ லா  வ ரு  கி ன் ற ன .

ச ம ந் தா வி ன்  அ பி மா னி க ள்   சி ல  ர்  தா ன்   இ து போ ன் ற   பு ர  ளி க ளை   ப ர ப் பி ய தா  க   சி ல ர்   வி ம ர் ச ன ம்   செ ய் த ன ர் .   இ ந்  த   நி லை யி ல்   இ து கு றி  த் து   டு வி ட்    செ ய் து ள் ள   ச ம ந் தா ,    ஒ ரு   பெ ண் ணை ப்   ப ற் றி   வ த ந் தி க ள்   வ ந்  தா ல்   அ து   உ  ண் மையா க   இ ரு க் க க் கூ டு  ம்  எ  ன் கி றீ ர் க ள் .   அ துவே    ஒ ரு  ஆ ணை    ப ற்றி   வ த  ந் தி   செ ய் தி  வெ ளி யா  னால் ,   அ  தை யு ம்   ஒ ரு  பெ ண்    தா ன்   செ ய் வா ர்   எ ன் கி றீ  ர் க ள் .   சி ந் த னை யை    வ ள ர் த் து   கொ ள் ளு ங் க ள் .  ச ம் ப ந் த ப்  ப ட் ட வ ர் க ளே   இ த னை   க ட ந் து   செ ன் று    வி ட் ட ன ர் ,   நீ ங் க ளு ம்

க ட ந் து   செ ல் லு ங் க  ள்.  உ  ங் க ள்  வே லை  யி ல்  க வ  ன ம்   செ லு த் து ங் க ள் .    உ ங் க  ள்   கு டு ம் ப த்  தை   க வ னி யு ங் க ள் ‘  எ ன    தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .    கா பி   வி த்  க ர ண்   இ ரு வ ரு ம்   ஏ ன்   வி வா  க ர த் து  செ ய் து   கொ ண்  டார் க ள்   எ  ன் ப த ற் கா க   கா ரண ம்    இ து வ ரை   தெ ரி ய வ ர வி  ல் லை ,   இ ரு வ ரு மே   இ து வ ரை   வா ய் தி ற க் க வி ல் லை .    இ ந் நி லை யி ல்   இ ந் தியி ல்   பு க ழ்  பெற் ற   நி க ழ் ச் சி யா ன    கா பி   வி த்   க ர ணி ல்   ச ம ந் தா    க ல ந் துகொ  ண் ட தாக  வு ம்,   அ தி ல்   த ன் னு டை ய    வி வா க ரத் து   குறி த் து   பே சியி ரு ப் ப தா  கவு ம்   த க வல்   வெ  ளியா கி யு ள்ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.