என் ன து , ந டி க ர் வி ஜ ய கா ந் தி ன் கா ல் வி ர ல் க ள் அ கற் றமா . .. ? ? ? அ த ற் க் கு எ ன் ன கார ண ம் எ ன் று தெரியு மா . . .? ? ? இதை கே ட் டு பெ ரும் அ திர் ச்சியி ல் ர சிக ர் கள் . . . ! ! !

0

தமிழ்   சி னி மா  வி ன்   டாப்    ஆ க் ஷ ன்   ந டி க ர் க  ளி ல்   ஒ ரு வ ர்   ந டி க ர்   வி ஜ ய கா ந்  த்.   ம து ரை யை    பூ ர் வி க மா க   கொ ண் ட   வி ஜ ய கா ந் த்   சி னி மா   மீ து   கொ ண் ட   கா  த லா ல்   இ ள ம்   வ ய தி லே யே   செ ன்னை க்  கு   சி னி  மா   வா ய் ப் பு   தே டி    வந் து  வி ட் டா ர் .   ச ண் டை க்    கா ட் சி க ளி ல்   வி ல்  ல ன் க ளை   ப ந் தா டு வ தி ல்   கை   தே ர் ந் த வ ர்    வி ஜ ய கா ந் த். நடி க ரு ம் ,    தே மு தி க   த லை வரு மா ன   வி ஜ ய  காந் தி ன்   வ ல து   கா லி ல்   3   வி ர ல் க ள்   அ று வை   சி கி ச்  சை  மூ  லம்    அ க ற் ற ப் ப ட் டு ள் ள தா க   த க வல்   வெ  ளி யா கி யு ள் ள து .   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   மு ன் ன டி    ந டி க ரா க  இ ரு ந் த   வி ஜ  ய கா ந் த் ,   க ட ந் த   2 0 1 5   ஆ ம்   ஆ ண்டு  டன்   ந டி ப் பு க் கு   மு ழு க் கு ப்   போ  ட் டார்  .  அ த ற் கு ம்   மு ன் ன தா  க வே   அர  சி யலி ல்    கள மி ற ங் கி ,   த மி ழ க   அ ர சி ய லி ல்   தே மு தி க வை   3   வ து   பெ ரிய   க ட் சி யா க   வ ள ர் த் தெ டு த் தா ர் .

பின் ன ர்   உ  ட ல் ந ல க் கு றை வு   கார ண  மாக   மெ ல் ல   க ட் சிப்   ப ணி க ளி ல்  இ ரு ந்  து   வி லக    ஆ ரம் பி  த் தா ர் . கம் பீ ர மா ன   தோ ற் ற த் து ட ன்   எ ப் போ து ம்   கா ண ப் ப ட் ட   அ வ ர்   ,   அ ண் மை யி ல்   வெ ளி யா ன   ஒ ரு   பு கை ப் ப ட த் தி ல்   மெ லி ந் த   உ ட ல்  வா கு ட ன்   கா ண ப் ப ட் ட து   அ  வ ர து  ர சி  க ர் க ளை யு ம் ,  தொ ண் ட  ர் களையும் கவ லை ய  டைய  ச்   செ ய் த து . ந டி க ர்   வி ஜ  ய கா ந் தி ன்   கா ல்   வி ர ல் க ள்   அ க ற் ற ம்    அ வ்வ ப் போ  து   கே ப்ட ன்   உ ட ல் ந ல க்   கு றைவா ல்   ம ரு  த் து வ ம னை யி ல்    அ னு ம தி க் க ப் ப டு வ து ம் ,   ஓ ரி ரு   நா ட் க ள்   சி கி ச் சை க் கு ப்   பி ற கு   வீ டு   தி ரு ம் பு வ து ம்

ஊ ட க ங் க ளி ல்   செ ய் திக ளா க   வெ ளிவ ரு ம் . இ ந் நி லை யி ல்   வி ஜ யகா  ந் த்   ர த் த த் தி ல்   ச ர் க் க ரை   அ ள வு   அ தி க மா ன தன்   கா ர ண மா  க  அ  வ ர்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி க் க ப் பட் டா ர் .   வி  ஜய கா  ந்தி  ன்   உ ட ல் நி லை   க டுமை யா க   பா தி க் க ப் ப ட் ட தா  ல்   அ வரி ன்   வ ல து   கா ல் க ளி ல்   உ ள் ள   மூ ன்  று   வி ர ல் க ள்   அ று வை   சி கி ச் சை  மூ ல ம்  அ க ற் ற ப் ப  ட்டு  ள் ள தா க  த  க வ ல்   வெளி  யாகி  யு ள் ள து . இ ந் த  த க வ ல்   ர  சி கர் க  ளை யு ம் ,   தொ ண் ட ர் க ளை யு ம்   அ தி ர் ச் சி யி லு ம்   வே த னை  யி லு ம்   ஆழ் த் தி யு  ள்ள  து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.