8 ஆண் டு களு க் கு பி ற கு இ ர ட் டை கு ழந்தை களு க்கு அ ம் மா வா ன சி ன் ம யி . . .! !! வா ட கை த் தா ய் மூல மா கவா . . . ? ? ? எ ன் று கே ள் வி எ ழு ப் பி ய ர சி க ர் க ள் . .. ! !! அ ர் க ளு க் கு சி ன் ம யி கூ றி ய ப தி ல் எ ன்ன தெ ரி யு மா . . .? ? ?

0

தமி ழ்   சி னி மா  வி ன்   பிர  ப ல   பாட கி யு ம் ,   ட ப் பி ங்   க லை ஞ ரு மா ன   பா ட கி   சி ன் ம யி    இ ரண் டு   அ ழ கி ய   கு ழ ந் தை க  ளு க் கு   அ ம் மா  வா கி   உ ள்  ளா ர் .   ஒ ரு    ஆ ண்   மற்  று ம்   பெ  ண்   கு ழந்  தை   ஒ ரே   பி ர  ச வ த் தி ல்   பி ற ந்  து ள் ள து   என் று ம்   அ  வ ர் க ளி ன்   பெ யர் க ளை யு  ம்   ரி வீ ல்    செ ய் து    பி ஞ் சு   வி ரல் க  ளை   பி டி த் தி  ரு க் கு  ம்   செம   க்  யூ ட் டா ன   பு கை ப்  ப ட த் தை   வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் .   8   ஆண் டுகளு க்கு   பி ற கு   பா டகி    சி ன் மயி க் கு   கு  ழ ந் தை க ள்   பி ற ந்து ள் ள    நி லையி ல்  ,   இ து   வாட கை  த் தாய்   மூ ல ம்   பெ ற் ற       கு  ழ ந்  தை க ள்  அ  ல் ல    எ ன் று ம்   வி ள க்  கி   உ  ள் ளா  ர்  .    1 9 8 4ம்    ஆ ண் டு   செப் ட ம் ப ர்   1 0 ம்   தே தி   மு ம் பை யி ல்   பி  ற ந் த வ ர்   பா ட கி   சி ன் ம யி.   ஏ .  ஆ ர் .   ர ஹ்மா ன்   இ சை யி ல்   சி ன்ம யி    பாடி ய    ப ல   பா ட ல் க ள்   சூ ப் ப ர்   ஹி  ட்  அ டி த் து ள் ள ன .

பி ன் ன ணி   பா ட  கி யா க   ம ட் டு மி  ன்றி   ந ய ன் தா ரா ,    ச ம ந் தா ,   த ம ன் னா   எ ன  ப ல   மு ன் ன ணி   ந டி  கை க ளு க் கும்   இ வ ர்   தா ன்  த மி ழ்  சி னி மா வி ல்  ப ல   ப ட ங்க ளு க் கு   ட ப் பி ங்   கொ டுத்து  இ ரு க்  கி  றார்.   ப ல   ஆ ண்  டு க ளாக    கு ழ ந் தை    பெ  றா  ம ல்     இரு ந் த   நி லை யி ல் ,    த ற் போ து   தா ன்  தா யா கி   வி ட் டே ன்   எ  ன் கி ற  ச ந் தோ  ஷ  செ ய் தி யை    ப கி ர் ந் து ள் ளா ர்   சி ன்ம  யி .   அ துவு ம்    ஒ ன்று  க் கு  இ ர  ண்டு   கு  ழந் தை க ளா க   த ற் போ து     பா ட  கி     சி ன் ம   யி க்  கு    மி க ப் பெ ரி ய   ச ந்தோ  ஷம்   கி டை த் து ள் ள து .   ந டி க ர்   ரா கு ல்   ர வி ந் தி ர னை   க ட ந் த   20  1 4ம்   ஆ ண் டு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் ட

பா ட கி   சி ன் ம யி   சு மா ர்   8  ஆ ண் டு க ள்    க ழி த் து   ஒ ரு   ஆ ண்   ம ற் று ம்  பெண்   எ ன   இ ரு  கு ழ ந் தை க ளுக்  கு அம் மா வா கி   உ ள் ளா ர் .    பெ ண்   கு ழ ந் தை க் கு   த் ரி ப் த் தா   எ ன் று ம்   ஆ ண்   கு ழ ந் தை க் கு   ஷர் வா ஸ்   எ ன் று ம்   பெ ய  ர்   சூ ட் டி யுள்  ள   சி ன்ம யி   த ன  து   ட் வி ட்ட ர்    பக் க  த் தி ல் ,   கு ழ ந் தைக ளி ன்   பி ஞ் சு    விர ல்  க ளை   ஷே ர்   செ ய் து    எனக் கு ம்    ரா கு லு க் கு ம்   இ னி  இ வ ர் க ள்   இ ரு  வ ரு ம்   தான்   உ ல க மே   எ ன   உ  ண ர் ச் சி   பொ ங் க  ப தி  வி ட் டு ள் ளா ர் .   பா ட கி   சி ன் ம யி க் கு   பி ர பல  ங் க ள்,    ர சி கர்  கள்    எ ன   ப ல ரு ம்   வா ழ் த் து   கூ றி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

சி ல   நெ ட் டி சன் கள்   எ ன க் கு    டை ரக்  ட்   மெ சே ஜ்   செ ய் து   இ து  வா ட கை  த் தா ய்   மூ ல ம்   பி ற ந் த   கு ழ ந் தை க ள்   தா  னே   எ ன   கே ட் டி ரு ந் தா ர் க ள் .  மே லு  ம் ,   நீ ங்க ள்   தா ன்   க ர் ப் ப மா  க  இ  ரு ப் ப தை   அ றி வி க் க வு ம்   இ ல் லை,   அ ப் போ து    எ டு த் த   பு கைப் ப  ட ங் களை யு ம்   ப கி ர வி ல்  லை யே   எ ன் ற ன ர் .   எ ன க் கு   நெ ரு க் கமா ன வ ர் களு  க் கு   ம ட் டு மே   தெ ரி யு ம்   நா ன்   க ர் ப் ப மா க   இ ரு ந் த    விஷ  ய ம் .  மு ன் ன  ரே   சொ ல் லி   இ ரு ந் தா ல் ,    அ த ற் கு   ஏ க ப் ப ட் ட   க தை க ளை   க ட் டி   ம ன  சு க் கு   க ஷ் ட த் தை   கொ டு த் தி ரு ப் பா ர் க ள் .

அ த னால்    தா ன்   வெ ளி யே   சொ ல்  ல வி ல் லை   எ ன   விள  க் க ம்   கொ டு த் தி ரு க் கி றா ர் .   ந டி க ர்   பி ர சன் னா  ,   ந டி கை   க ல் யா ணி   பி ரி ய த ர் ஷி னி    இ ய க் கு ந ர்   லீ னா   ம ணி மே க லை   எ ன    ப ல   பி ர ப ல ங் க ள்    சி ன் ம யி க் கு   குழ  ந் தை   பி ற ந் த  செ ய் தி   தெ ரி ந்  த தும்   ட் வீ ட்   போ ட் டு   வா ழ் த்  தி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   அ வ ர் க ளு க் கு   ந ன் றி   தெ ரி வி த் து   வ ரு கி றா ர்   சி ன் ம யி .   மே லு ம் ,   சி   செ க்‌ ஷ னி ன்   போ  து   ப ஜ ன்   பா ட லை   தா ன்  பா  டி ய தா க வு ம்   ப தி வி ட் டு   இ ரு க் கி றா ர்   சி ன் ம யி .   தா யு ம்   கு ழ ந் தை க ளு ம்   ந ல மு ட ன்   இ ரு க் க   வா ழ் த் து க் க ள்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.