பி ர பல இ ளம் நடி கை தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை. .. !! ! அட ப்பா வமே, இ ந் த நடி கை க்கே இ ப் படி ஒ ரு நி லை யா.. .? ? ? க ண்ணீ ர் வி ட்டு கத றும் குடு ம் பத் தி ன ர்.. . !! ! பெ ரு ம் அ தி ர்ச்சி ய டை ந்த ர சிக ர்க ள் . ..! !!

0

கட ந் த ,   சி ல   மா த  ங் க ளா க   தி  ரை   பிர ப ல ங்  க ள்  ப  லரு ம்   ம   ர்    ம   மா  ன   மு றை  யில்   உ  யி   ரி ழ ந்  து    வரு கி  ன் றா  ர்க ள் .  அ வ ர் க ள்  எ   த ற்கா  க   த   ற்  கொ   லை   செ ய் து  கொ   ள்  கின் றா   ர் க ள்   எ ன் று   கூ  ட   ப ல   போ   லீ   சா   ர்   த   லை மை   யி ல்   வி   சார   ணை    ந ட   த் த ப் ப  ட் டு   வ ரு கி   ன் ற து .  அ ந் த   வ கை யி ல்   ஒ ரி சா  மா நி ல   த் தி ல்   உ ள் ள   பு வ னே   ஸ் வ ர்   எ ன் ற   ஒ ரு  ப கு   தி யில்   வா ட   கை   வீ   ட்டி ல்    பி ர ப ல  சீ ரி ய ல்    ந டி கை    ர ஷ்    மி  ரே கா    ஓ    ஜா   எ  ன் ப வ  ர்    நே  ற்    று   தூ    க்    கி  ட்    டு   த    ற்   கொ    லை  செ  ய்து   கொ ண் டு   ள் ளா ர் .   இ து   ம   க் க ளி டை    யே   மே லு ம்   ஒ ரு   அ   தி ர் ச் சி   யை   ஏ ற் ப டு   த் தி யு ள்    ள து .   மே லு ம் ,   அ ந் த   வீ ட் டி ன்    உ   ரி மை யா   ள ர்    அ   ளி த் த    த   க வ  ல்   பெ ய   ரி  ல்   போ   லீ சா    ர்   ந டி  கை   யி ன்   ச   ட   ல   த்   தை    கை   ப்   ப   ற்    றி   வி   சா   ர   ணை   நட த்  தி ன ர் .

மே லு ம் ,   வீ ட் டி ல்    இ ரு ந் த    2   து   ப்  பா க்  கி    ஒ ரு   க  த் தி    ம ற் று ம்   வெ   டி ம ரு   ந் து க ளை   கை  ப்  ப ற் றி   ன  ர் .   மே லும் ,    அ ங்   கி ரு ந்   த   த   ற்கொ   லை க் கு   கு றி   ப் பு   க   டி த த்   தை   கை ப்   ப ற் றி  உ ள்   ளா ர் க   ள் .  அ ந் த க்   க டி   த த் தி  ல்   யா ரு   டை ய   க  ட் டா ய த்   தி ன்   ப டி   நா ன்   சா   க  வி   ல்   லை   எ ன் று   தெ ரி வி   த் துள்   ளா ர் .   ஆ னா ல்  ,  அ வ ர து   ம  ர   ண   ம்   இ ய   ற் கை யா ன   து   அ ல் ல   எ ன் ப து   த   ற்   கொ   லை  க்   கு   கு றி ப்பு   க டி  த  த் தி ல்   எ ழு தி  யி ரு   ந் தா ர் .  மே லு ம் ,   பி   ரே   த   ப   ரி   சோ   த   னை   க் கு   பி ற கு   அ வ ர து   ம   ர ண த்   திற் கா ன

கார ண ம்  வெ  ளியாகு ம் எ ன  கு றி  ப்பிட்டுள்  ளா ர் க ள்.   மேலு ம் ,    அ வ ர து  ஆ   ண் ந ண்பரு ட  ன்  க டந்த  , ஒ ன் ற ரை   மா   த ங் க   ளா க   வாட கை  வீ ட் டில் வ  சி  த்து   வ ந்   துள் ளார்.   அ வ ர்  அ த ன் பிற கு  இ  ரு வ ரு ம்  பி   ரி  ந்த   தாக  கூற ப்   ப டு கி ன் ற து .   அ த ன் கா  ரணமா  கவே அல் ல து   இ வ ர் க ள்   இ ரு வ ரு க் கி டையே   இரு  க்  கு ம்  பி   ர ச் சி னை  கா ர ணமாக இப்ப டி  ஒரு முடி வு  எடு  த்தி ரு க்க லாம்   எ ன  கூ ற  ப் ப டுகின்  றது .   இ ந் த  த கவ ல் த ற்பொ ழு து  சி  ன் னத்   தி ரை   வட்   டார  த்  தி ல்   பெ ரு  ம் அதி ர்ச்சி யை   ஏற் ப   டுத் தி யு  ள் ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.