எ ன் ன த ப்பு த ப் பா புகை ப்ப டம் எ டுத் தா ர்க ள்.. .! !! எ ன க்கு இ ப் ப டியெல் லாம் கொ டு மை ந ட ந்து ள் ளது. .. ! !! இ த்த னை ஆண் டு கள் ஆ கி யும் வரு ந் து ம் பி ர பல ந டி கை.. .!! ! புகை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ ட இ வ ங் க ள எ ன் று ஷா க் கான ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தெ ன் னி ந்தி   ய   சி   னிமா  உ   ல கி  ல்   து ணை   க தா பா   த் தி ர  த்  தி   ல்  நடி த் து   அ த ன்   பிற கு   ந டி   ப் ப து  எ ன்  ப து  சு    ல  ப  மா  ன   ஒரு  வி   ஷ ய  ம்  கி டை   யா து . அ ந் த   வ கை யி ல்   த ன து   து   ணை யை   கதா பா   த் தி ர   த் தி ன்   மூ   ல ம்   தி ரை யு   லகி ற் கு   அ றி மு   க மா கி   இ ன் று  த  னக் கெ ன   ஒ ரு   இ ட த் தை   பி டி   த் த வ ர்   நடிகை அ பர் ணா  பா ல  முர ளி  எ ன்பவர் .  இ  வ ர்   ஒ  ரு    பி ரப ல   ம லை  யா ள   தி ரை   ப் ப ட   ந டி    கை யா வார்.    மேலு ம்  ,   ம லை   யா ள  சி  னி மா   உ    லகி ல்  ப ல் வேறு   தி ரை ப் ப ட   ங் க ளி  ல்   க தா நா யகி யாக   ந டி த் து   ர சிக  ர் களை   கவ  ர்ந் துள்   ளா ர்.  அ ந் த   வ கை யி ல்  த  மி ழ்   சி  னிமா   உ  லகி ல்  8   தோட்  டாக் க ள்   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட  த்  தின்   மூ   ல மா க   ந டி த் து  த  மிழி லு   ம்   பி ர ப ல மா   னார்.

அவர்   அ வ ர்   நடி த் த   மு த ல்   தி ரை ப்   ப ட ம்   பெரி ய   அ   ள  வி ல்  வெ   ற் றி   பெ றா ம ல்   இரு  ந் தாலு ம்  .  அ த  ன்  பி ற கு   ந டி க ர்   சூ ர் யா வு ட ன்   இ ணை ந் து   சூ ர  ரை ப்போ   ற்  று    எ  ன்ற    தி ரை    ப்  ப  டம்    ந டி  த் து    மி க    ப்  பெ ரி  ய    அ    ள  வி ல்    பி  ர ப    ல  மா ன    ப    ட    ரீ   தி யா  க   ம ட்    டு  ம ல் லா   மல்   வ சூ   ல்   ரீ தி யா   க வு ம்   ந ல் ல   ஒ ரு   வெ ற் றி   பெ ற்ற து.    மேலு  ம்   ,    இ ந்த திரைப்ப டத்தை இயக் குனர் சுதா கொ ங்கரா என்பார் இய ற்றியு ள்ளார். மேலும்,  இ ந் த    தி ரை  ப் ப ட   த் தி ன்   வெ   ற் றி   யை த்   தொ ட ர்   ந் து   த ற் போ து  ச மீ ப   த் தி  ல்  வீ    ட் டி ல்    வி   சே ஷ ம்   எ ன் ற   தி ரை   ப் பட  த்தில்    ந  டி   த்  துள்    ளார் .

அ ந்  த   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   ந டி கை  அ  ப ர் ணா   பா லமுர   ளி   அவ ரு க் கு   ஜோ   டி யா க   ஆர் .  ஜே   பா லாஜி   க தா நா   ய க னா  க    ந டி   த்து  ள்   ளா ர்  .   இத னை  தொ ட ர் ந் து   ச மீப த்தில் ஒரு பேட் டி ஒன் றை கொடு த்துள் ளார். அது என் னவெ ன்றால் நான் ஆர ம்பத்தி ல் மாட லிங் து றையில் வந் தபொ ழுது ஏக ப்பட் ட பி ர ச் சி னை க ள் சந் தித்து ள்ளேன். அந்தச் சமய த்தில் நான் மாடலிங் துறையில் இரு ந் த   போ து  பி ர   ம் மா ண்   ட  உ   ட லி  ல்   செ ல் லும்   பொ ழுது   த ன் னுடை  ய   உட   ல்   எ டை   கொ    ஞ் சம்  ப   ரு    ம னா  க   இ ரு ந்    த தால்  அ ந்  த  உ    டை   எ ன க் கு   ச  ரி யா     க   பொ   ரு  ந்  த வி    ல் லை.

அ ப் பொ ழுது  சி லர்  எ ன்னை    வே  று  வே   று  வி  த மா   க  பு கை   ப் பட ம்   எ டு த் து   அ வ   ற் றை    இ ணை ய   த்தி ல்   பர ப் பி  விட் டா  ர் கள் .   அ வ ர து  செ ய் த   அ ந் த   கீ  ழ் த் த ன  மா ன  கைக  ளை    க   ண் டு   ம ன   உ  ளை ச் ச   ல்   ஏ ற் ப  ட் டுள்  ள   து .   அ து ம   ட்  டு  மல்    லா  ம ல்    மா   ட லி ங்   ஃ பே ஷ   ன்   ஷோ   போ  ன்ற    நி க   ழ் வு க ள்   ந ட   ந் தால்    எ  ன  க் கு    மு த லி  ல்   இ த ன்   ஞா ப க  த்    தி ல்   வ ரு ம்   எ ன் று   ச மீ ப   த்தி  ல்   நடி கை   அ ப ர் ணா   கூ றி யு  ள்ளா ர் .    இ ந் த  த க வ ல்   த  ற் போ து    வை ர  லா க   பர வி   வ ருகி   ன்ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.