கூ ப்பி ட் டு அ வ மா னப்ப டுத் து ம் சி னி மா உ ல கம்.. . !! ! ப லமு றை அசி ங் கப்ப டுத்தி உள் ளா ர்கள் … !! ! க ண் ணீ ர் மல் க வெ ளி ப்ப டை யாக பே சி ய சி னி மா பி ரப லம். ..!! ! புகை ப் ப டத் தை பா ர் த்து அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

பொ து வாக   வெ   ள்ளி  த் தி  ரை   சி   ன்னத்தி   ரை  இ ர  ண்டிலு  மே பல நடி கைக  ள்  பா ர்   ப் ப தற்   கு   அ  ழ காக   இ ரு   ப்பா ர் க ள் .  ஆனா ல் , அதி ல்   இ ரு க்கு ம்   ப ல ரு ம்   ம ற் ற   மா நில   த் தி ல்   த   வ றா க   த் தா ன்  இ ரு ப்  பா   ர் க ள் .   அ வர் க  ளுக் கு   ச   ரி யா   க   த   மி ழ்  வ   ராததா   லும்    ந ல்ல   கு  ர ல்  வ   ள ம்   இ   ல் லா த  கா ர   ண த் தி   னா லு ம்  அ வ ரு க் கு   ட     ப்பி    ங்  கொ டு   ப் பா   ர் க ள் .   அ ந் த   வ கை யில்   பி ன் ன ணிக்   கு ர   ல்   கொ டு  ப் ப வ   ர் க ளா க  ப   லரு ம்   இ ரு ந் து   வ ரு கி    ன் றா  ர் க ள்.  அ ந் த வ கை யில்   ப ல   ந டி   கை களு   க் கு   பி ன் ன ணி   கு ர   ல்   கு   டு த் து   ம   க் க ள்   ம   த்தி யி ல்   பிர ப   ல மா   ன வ  ர்   தா ன்  ட ப் பி ங்   ஆ ர் டி ஸ்ட்   ஐ ஸ் வ  ர் யா .   இ வ ர்   பா   ண் டிய ன்   ஸ் டோ ர்  மீ   னா வு   க் கு ம்  செ   ம் ப ரு த்   தி  பா   ர் வ தி க் கு  ம்   த  மி ழு ம்   சர ஸ்   வ தி யு ம்

சௌ   ந் த ரா   போ ன் ற   ப ல  சி ன்   ன த் தி   ரை   ந டி   கை க ளு   க் கு   கு ர   ல்   கொடு   த் து   ள்ளா ர் .   அது   ம ட்   டு மி ல்   லா மல்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்  தே வ   ர கொ   ண் டா   ந டி  ப் பி ல்   வெ   ளிவ ந் த   கீ தா   கோ வி  ந் த ம்   த   மி ழ்   ட  ப் பி ங் கி   ல்  ந டி கை  ரா ஷ் மி கா  அ வ  ர் க ளை வி  ட   கு ர   ல்   கொடு   த் து ள்   ளா ர் .   இ வர்   சி  ன் ன த் தி   ரை  ம ற் று ம்   வெ   ள் ளி த் தி  ரை   இ ர   ண் டிலு   ம்   ட ப்  பி ங்   ஆ   ர் டி ஸ்  டா க   ப   ணி யா  ற் றி   வ ரு கி  ன் றா ர் .   மே லு ம்,   இ வ ர்   பி ர ப ல   ட   ப் பி ங்    ஆ  ர் ட் டி   ஸ் ட்   ஸ் ரீ  மதி    என்   ம க  ள்   ஆ வா ர் .   த ற்பொ ழு து   ட   ப் பி ங்   எ னக் கு   பி   டி த்த   த   டை யா  க  மா றி வி  ட் ட து .

எ த் த னை  செய்   துகொ ண்   ட பி ன்   இ ருந்   தா லு ம்   செ   ம் ப ரு த் தி   தொ  ட ர்   மூ   ல ம்   தா ன்  ப ய   ங் க ர   வ ர வே   ற் பு  கி டை  த் த து .   மே லு ம் ,   செ ம்ப ரு த்  தி   தொ ட ர்  5 0 0    வ து  எ    பி சோ ட்   போ து  ச   பா னா   எ   ன் னு டை   ய   ட  ப்  பி  ங்   ஆ ர்   டி ஸ்  ட்  எ  ன் று  சொ  ல் லி   எ ன க் கு   கி   பி ட்   கொடு   த் தா ர்  .  அ த ன் பி ற கு   பா   ண் டி ய ன்   ஸ் டோ ர்    ஹேமா   அ வ ரு டை ய   யூ டூ  ப்   எ ன்   பெ ய  ரை  சொ    ல் லி  எ ன    க் கா க   பி ரே ட் டி  கொ டு    த்து ள் ளா    ர் கள் .   ஒ ரு   சி ல   பா தி   ப ட த்  தி ற் கு    ட  ப் பி ங்   பே சி   இ ரு   ப் பே ன்.   அ டு த் து   கூ  ப் பி ட   மா ட்   டா ர் க ள்.   அ த ன் பி ற  கு   பா ர்   த் தா ல்   பட ம்   ரி   லீ  சா க   இ ரு   க் கு ம் .

எ ன் ன   கா ர   ண ம்   எ ன் று  சொ   ல் லா ம   ல்    ந ம் ம   ளை   தூ   க்கி    இ ரு   ப் பா   ர் க ள்.   அ  ந்த   மா தி ரி    எ ன்  னு டை ய   வா   ழ் க் கை   யி ல்  ஏ ரா   ள மா க   ந ட   ந் து ள்   ள து .   அ தி லு ம்   கு றி  ப் பா க   சீ ரி   ய லி ல்   இ ந் த   மா  தி ரி யா   ன   வி   ஷ ய ங் க   ள்  நி   றை யா   க   ந ட  ந் தி ரு   க் கு ம் .   அ வா ர் டு   கொ டு   ப் ப தா   க    சொல்  லி  ப   ங் ஷ னு   க் கு   கூ   ப் பி    ட்ட    அவா   ர் டு   கொ டு    க்கா   ம ல்   அ   வ   மா  ன   ப்    ப   டு  த்   தி   இ தெ   ல் லா ம்  அ னு ப வி   த் து    உ  ள் ளே ன் .   இ ந் த   மா தி ரி  அ   வ மா   ன ங் க   ள்   ம ட் டு ம்  பு ற   க் க   ணி ப்  ப   து  எ ல்   லா த் தை   யு ம்   நா ன்  ச   ந் தி த்   து   இ ரு க் கி  ன்  றே ன்   எ ன்று   சமீ  ப  த் தில்  அ ளி   த் த பே ட்டியில் அவர் கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.