சிம் பு ல வ் ச ர் ச் சை யை பே சி ய ஸ்ரீ நி தி . . . ! ! ! ம ன ந ல ம ரு த்து வ ம னை யி ல் அ னு மதி . . ! ! ! அ ட க் கொடு மை யே இ வரு க் கு இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா . . . ? ? ? இ தை கே ட் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர்க ள் . . . ! ! !

0

கட ந் த   சி ல   நா ட் க ளா க வே   ந டி க ர்   சி ம்பு வை   கா த லி ப் ப தா க   சோ சி ய ல்   மீ டி யா வில்   பே சி   ச ர் ச் சை யை   ஏற் ப டு த் தி   வ ந் த   ந டி கை   ஸ்ரீ நி தி   எ ன் ப வ ரை   ப ல ரு ம்   அ வ ர்   ம ன   நல ம்    பா தி க் கப்  ப ட் டி ருப் ப தா ல்   தா ன்   இ ப் ப டி   பே சி   வ ரு கிறா  ர்   எ ன  கு ற்  றம்   சா ட் டி   வந் த ன ர் .  அ தற் கு   ஏ ற் ற  து    போ ல வே   அ  வ ரு ம்   சம் மந் த    இ ல்லா  த   ந ம் ப க   த ன் மை ய ற் ற   ச  ர் ச் சை   பே ச் சு க் க ளை யே   பேசி    வ ந்தா ர் .   சீ ரி ய  ல்   ந டி கை   ஸ் ரீ நி தி யி ன்,   க ண் ணீ ர்   வீ டி யோ   ப ர ப ர ப் பா ன   நி லை யி ல்    அ து   கு றித்  து   நக்‌  ஷத் ரா   வி  ள க் க ம்   அ ளி த் து ள் ளார்   . சி  னிமா   ந டி கை க ளு க் கு   இ ணை  யாக   சி  ன்ன த் தி  ரை  ந டி  கை க ளு ம்  ம க் க ளி ன்    க வ ன த் தில்   இ ரு க் க  வே ண் டு ம்   எ ன  நி றை ய   போ ட் டோ   ஷுட் ,   ரீ ல் ஸ்   செ ய் து  கொ ண் டு   இ ணை ய த்  தி ல்   வை ரலா கி   வ ரு கி றா ர் க ள் .

இ த னா ல்   ஒ ரு    சி ல   சம ய  ங் களி ல்   சி ன் ன த்தி ரை   பி ர ப லங் க ள்   ச ர் ச் சை யிலு ம்   சி க் கி  வி டு கி ன் றன ர் .  அ ந் த   வ ரி சை யி ல் ,  கு ழ ந்தை   ந ட் ச த் தி ரமா க   சி ன் ன த்தி ரை   சீ ரி ய லில்   அ றி மு க மா ன  ஸ் ரீ நிதி ,   த ற் போ து  ச  ர்ச்சை க் கு ரி ய   ந டி கை யா க   வ ல ம்   வ ரு கி றா ர் .   க ட ந்  த   வார ம்   த ன்  னை  தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ ள் ள க்   கோ ரி  ந டி க ர்   சி ம் பு   வீ  ட் டி ன்   மு ன்  த ர் ணா வி ல்   ஈ டு ப  ட்ட    ப ர ப ர ப் பை  ஏ ற் ப டு த் தி னா ர் .    தற் போ து    பி ர ப ல  ந டி கை   கு றி  த் து   பேசி    மீ ண் டு ம்  ச ர் ச்  சையி ல்   சி க் கி    உ ள் ளார் .

இ த னா ல்   இ வ ரு டைய   பெ ய ர்   சோ சி ய ல்    மீடி யா வி ல்   ப ய ங் க ர மா க   அ டி ப  ட்  டு    வ  ரு கி  ற து  .    அ  தோ டு    ந டி க ர்   சி ம் பு  வை    தி ரு  ம ண ம்    செ ய்  து   கொ ள் ள     வே ண் டு  ம்   எ ன   ஆ  சை    இ ரு  ப் ப  தா க    இ  வ ர்   கூ றி   இ ருந்த   க ரு த் து ம்   ப  யங் க ர   ச ல ச லப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி    இ ரு ந்த து .   இ ப்  ப டி   சி ன் ன த் தி ரையி ல்   ஸ் ரீ நி தி   வி வ கா ர ம்   தா ன்    ஹா ட்   டா ப் பிக் கா க   செ ன் று   கொ ண்  டிரு  க்கி ன் ற து .   இ தை  தொ ட ர் ந் து   சீ ரி ய ல்   ந டி  கை யும் ,   த னது   தோ ழி யு மா ன   ந ட் ச த்  திரா  வி ன்   தி ரு ம ண ம்   கு றி த் து   ஸ் ரீ நிதி   சி ல   வி ஷ ய ங் க ளை  பே சி   இரு க் கி றா ர்.

அ ந் த   வீ டியோ வி ல் ,   ந ட் ச த் தி ரா   பா து கா ப்பா க    இ ல் லை .   அ தே   போ ல   க ட ந் த   சி ல   வா ர ங் க ளா க   தா ன்   அ தி க   ம ன   அ ழு த் த த் தி ல்    இரு ப் ப தா க வும் ,   இ னி   தா ன்  சீ ரி ய லி ல்   ந  டி க் க ப் போவ து   இ ல்லை   எ ன் று ம்   த ன க் கு   ஒ ரு  பி ரே க்   இ ல்  லை  வே ண் டு ம்   கூ றி   இ ரு  ந் தா ர்   ஸ்ரீ நி  தி  .    ம ரு  த் து வ ம  னை யி  ல்    அ னு ம  தி யா    இ ந்  நி லை யில்  ,    செ    ன்  னை   பு றந  க ரா ன    புழ  ல்   ப  கு தி  யில்    அ மை ந் து ள்  ள  ஒ  ரு   சி கி  ச் சை   மை ய த் தி  ல்   ஸ் ரீ  நி தி யை  க்    க  வு ன் சி லி ங்    ம ற் று ம்    சி கி ச்  சை க் கா க ச்  சேர்  த் துள் ள தா  க   அ வ ரு க் கு   நெ ரு க் க மா ன   ந ட் பு  வ ட் ட த் தி ன ர்   தெ ரி வி  க் கி ன்  ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.