எ ப்ப டி யா வது இ வ ர்க ள் இ ரு வ ரை யு ம் வ ள ர்த்துவி ட வே ண்டும். . . ! ! ! போ ராடி வ ரும் பி ர பல இ ய க்குன ர் . .. !! ! அட க்கொ டு மையே, இ ந் த பிரப லத் தி ற் கே இ ப்ப டி ஒரு நி லையா எ ன் று அ தி ர் ச்சி யி ல் ரசிக ர் கள் .. . ! ! !

0

த மிழ்    சி   னி மா   உ   ல கி ல்   பி ர  ப ல   இ ய க் கு ன ரா க   தி   க ழ் ந் து   வ ந் த வ ர்    தா ன்   இ  ய க் கு ன ர்   பா  க் ய ரா ஜ்  .   இ   வ  ர்   த   மிழ்    சி   னி மா வில்   ந டி   ப் ப து  ம்   தி  ரைப்  ப  ட த் தை   இ ய    க் கு வ து  எ ன   இ  ர ண்டு    து றை க   ளி லு ம்   த  ன து    திற   மை  யை க்   கா ட் டி    த ன க்  கெ ன   ஒ ரு   இ ட த் தை   பி    டி த் து   உ    ள்ளா ர் .   மே லு ம் ,   8 0   கா ல க   ட் ட ங் க   ளி ல்   பெ ரு   ம் பா லு   ம்    பே ச   ப் ப ட்  ட   ந டி க  ர்  க ளி ல்  ஒ   ரு வ  ரா   க   எ தி   ர் பா ர் க்   கி ற து   இ ரு ந் து   வ ந்  துள் ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த்  த   க் க து .   மே லும் ,   ந  டி கை  பூ   ர் ணி  மா  வை    இ யக் கு ன ர்    பா க் ய ரா ஜ்   கா   த லி   த் து   தி  ரு ம   ண ம்   செ ய்   து  கொ  ண் டா ர் .   மே லு ம் ,    இ வ ர் க ளு க் கு   ஒ ரு   மக    ன்   ம ட் டு ம்   ம க   ள்   இ ரு க்  கி   ன் றா ர் .   அ ந் த   வ கையி  ல்   2 0 0 6   ஆ ம்   ஆ  ண் டு   வெளி வ ந் த   பா   ரி ஜா  த   ம்   எ ன் ற  தி ரை   ப் ப  ட   த் தி ல்

பா க்   ய ரா ஜி ன்   ம க   ள்   ச ர ண் யா  க தா  நா   ய க ன்   ந டி   த் திரு   ப் பா  ர் .  அ  ந் த   ப ட ம்   ச  ரி யா    க  ஓ   டா த    கா ர   ணத் தி   னா  ல்   ப ட வா   ய் ப் பு  வ   ரா  ம   ல்   இ ரு ந் து   வ   ந் து ள்   ளா ர் .    இ த னா ல்  சி ல   வ ரு ட    ங் க ள்   வெ   ளி நா ட்டு   க்  கு   செ ன் று   ப டி   க் க    போ   வ தா க   ஆ   ஸ் தி ரே   லி யா வு   க் கு  போ யு   ள் ளா ர் .   அ ப் பொ ழு து   அ ங் கு   இ   ந் தி   ய   நா ட்   டை   சே  ர்   ந் த   ஒரு வ ரை   கா   த லி    த் து  தி   ரு ம    ண ம்  செ ய் து கொ ண் ட தா க   ப ல   த  க வ  ல் க ள்    வெ  ளி யா    ன து .  ஆ  னால்  ,    அவ  ர்க ள்   இரு  வ   ருக்கு ம்   க   ரு  த்   து   வே   றுபா டு  கா   ர ண மா    க   கா   த  ல்   தோ   ல்   வி

அ டை ந் து   வி   ட் ட தா   க   கூ ற   ப் ப ட்  ட   து .   இ த னை த்  தொ ட   ர் ந் து   3 7   வ   ய தா கு   ம்   பா  க் ய ரா ஜி ன்   ம க  ள்    ச ரண்  யா   தி  ரு ம   ண ம்   செ   ய் து   வை    ப் ப த ற்  கா   க    ஒ ரு   டா   ன் ஸ்   மா   ஸ் ட ரை   பே சி   உ ள் ள   தாக    த க வ   ல் கள்   வெ  ளி   யா கி யு   ள் ள து .  இ து  ம   ட்       டு ம ல்   லா ம ல்    ச ர ண்   யா வை   கூ டி ய  வி ரை வி  ல்   ஒ ரு   தி ரை ப் ப   ட த் தி ல்    ந டி க் க   வை   ப் ப தா        க   தெ ரி வி   த் து ள்   ளா ர் .   இ த னு   டை ய   1 5  வருட ங் க ள்   பி ற கு    மீ ண் டும்   ந டி க் க   போ   வ தா  க     கூ றி யு   ள் ளா   ர் க ள் .   இப் ப   டி யொ   ரு    நி லை யி ல்   அ வ ர து   ம க   ன்   சா ந் த னு

ச   க் க ர க   ட் டி ,   சி ந்   து     பி ள ஸ்   டூ   உ  ள்ளி ட் ட    திரை   ப்  பட   த்  தி ல்   ந டி த் து   உ ள் ளா   ர்  க ள் .   அ ந் த   தி ரை ப் ப   ட ங் க ள்   அனை   த் து   மே   தோ   ல்   வி யி   ல்    தான்   மு டி   ந் த து .    ச மீ ப   த் தி ல்   கூ ட   நடி க    ர்  வி ஜ ய்   ந டி ப் பி ல்   வெ   ளி   யா ன  மா   ஸ் ட ர்   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   ஒ ரு   சி று    க தா பா   த் தி ர   த் தி ல்   நடி   த் தி ரு    ப் பா ர் .   இ வ ர்க ள்   இ ரு வ ரு ம்   எ  ப் ப டி யா வ   து   சி   னி மா  வி ல்   வள   ர் த்  து வி   ட   வே ண் டு ம்   என் று  இய க் கு ன ர்   பா க் ய  ரா ஜ்  போ   ரா    டி   வ ரு கி  ன் ற ன ர்   எ  ன் று   ப ல  த க  வ   ல் க ள் பேச ப்பட் டு  வ ரு   கி ன் ற து  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.