இந் த ந டி கை யு ட ன் ம ட் டும் எ த் த னை மு றை வேண் டு மா னா லு ம் ந டி ப் பே ன் … ! ! ! எ ன கூ றி ய வி ஜ ய் சே துப தி . . .!! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ?? ? அ த ற் க் கு எ ன் ன கா ர ண ம் தெ ரி யு மா . . . ? ? ?

0

நடி க ர்   வி ஜ  ய்   சே து ப தி  த ற் போ து   த  மி ழ்   சி னி மா வி ன்   த   வி ர் க் க   மு  டி யா த   ந டி க  ர் க ளி ல்   ஒ ரு வ ரா க   தி க ழ் ந் து    வரு கி றா ர் .    இ வ ர்   தெ ன் மே ற் கு   ப ரு வ க் கா ற் று   எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்  க தா நா  ய க னா க   அ றி முக மா னா ர்  .   மே லு ம்  அ  ந்த   தி ரை ப் ப ட த்தை   தொ ட ர் ந் து   இ ர ண்டா வ தா க   ந   டு வு ல   கொ   ஞ் ச ம்    ப க்க த் தை    கா   ணோ ம்   தி ரை ப் ப ட த்தி  ல்   ந டி த் தா ர் .   அ ந் த   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   இ வ ரு க்கு   ஜோ டி  யா க   ந டி த் த வ ர்    தான்   ந டி கை   கா ய த் ரி .   அ வ  ரு டன்   இ  ணை ந் து  ர ம் மி ,   பு   ரி யா த   பு தி  ர் ,  சூ  ப்ப  ர்  டீ ல க் ஸ் ,   வி க் ர ம்   போ  ன்ற   தி ரை ப்  ப ட த் தில்    நடி த் து ள் ளா ர் .

ந டி க  ர்   வி ஜய சே து ப தி   ப ட  ங் க ளில்     அதி க ம்    ந டி த் த வ ர்  ந டி கை   கா ய த் ரி .   இ ந் த  நி  லையி ல்   வி ஜ ய்   சே து பதி   இ ணை ந் து   ந டி த் தி  ரு க் கும்   ப ட ம்   மா ம னி  தன்  .  இ ந் த   தி ரை ப் ப ட ம்   வ ரு கி ற   2 4 – ஆ ம்   தே தி  வெ   வெ ளி யா க    இரு க் கி ற து .   ச மீ பத் தி ல்   வி ஜ ய்   சே து ப தி   கூ றி ய து  எ ன் ன வெ ன்றா ல்   ந டி கை   கா ய த் ரி   ஒ ரு   ந ல் ல  ந டி கை .   அ வ  ருட ன்   சே ர் ந் து  நி றை ய   ப ட  த் தி ல்   ந டி த் தி ருக் கி றே ன் .   இ ன் னு ம்   எ த் த னை   ப ட ங் க ளி ல்   வே ண் டு மா னா லு ம்   ந டி  ப் பே ன் .   மாம னி த ன்   ப ட   த் தி ல்   ம னை வி   க தா பா த் தி ர த் தி ல்    நடி த் தி ரு க் கி றா ர்  .

அ ந் த   க தாப த்  திர த் தி  ல்  இ ரு வ ரு க் கு ம்    இ ர ண்டு   கு ழ ந் தை க ள்   இ ரு க் கி ன் ற ன .   ந  டிகை யா க   இ ரு ந் தா ல்   ச ற் று    த  ய ங்   கி   இ ரு ப் பா  ர் .   ஆ னா ல்   இவ ர்   து    ணி ச் ச லு டன்    ந டித் து ள் ளா ர் .    மே லு ம்  அ ந் த   தி ரை ப் ப ட   த் தி ற் கு   மே க்  க ப்    போ  டா ம லு ம்    உ   ட ல்  எ டை   யை   கொ   ஞ் ச ம்    அ திக ரி த்  து   ந  டி த் து ள் ளா ர் .   இன்  றை ய   கா  ல த் தில்   அ ற் பு த மாக   ஒ ரு   ந டி கை .   அ வ ரு  க்கு    திற மை    அ தி க மா க  இ ரு க் கி   ன் ற து .   அ டு  த் த டு த் த  ப  டங் க ளி ல்   ந டி க் க    வாய் ப் பு   இ ரு  க் கி ற து   எ ன் று   ந டி க ர்   வி ஜ ய்  சே து  ப தி  அ  வ ரை ப்   ப ற் றி   கூ றி யு ள் ளா ர் ..

Leave A Reply

Your email address will not be published.