ந ட ன இ யக் குன ர் ஸ்ரீத ரின் ம னை வி மக ளை பா ர் த்து ள் ளீர் க ளா.. .??? அட இவ ருக்கு இவ் வளவு பெ ரி ய ம க ளா . .. ! ! ! இ ணை ய த் தி ல் மு த ன் மு றை யா க வெ ளி வ ந் த பு கை ப் ப ட த்தை க ண் டு ஆச் ச ரி ய த் தில் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மி ழ்   சி னி  மா வில்   ஏ ரா  ள மா ன   தி ரை ப்   ப டங் க ளி ல்   ந   ட ன   இ ய க் கு ன ரா   க வு ம்   தி  ரை ப் ப ட   ந டி கர்   ஆ கு  ம்  ப  ணி   யா ற் றி   வருப வ ர்  மா   ஸ் ட ர்  ஸ் ரீ  த ர் .   இ வ ர்   த   மி ழ்   தெ   லு ங் கு   க ன்   ன ட ம்  ஹி   ந் தி   போ ன் ற   ப ல  மொ   ழி   தி ரை ப் பட   ங் க ளி லு ம்   ந   ட ன   இ ய க்   கு ன ரா க   ப ணி   பு ரி ந் து   வ ரு கி றா ர் .   இ வ ர்   த ன து   ஆ ர  ம் ப   கா   ல த் தி ல்    ச ன்  டி   வி யி ல்   ஒ ளி ப   ர ப் பா ன  தி ல்    லா னா   தி ல்   லா னா   எ னு ம்     ந     ட ன    நி க ழ்   ச் சி யி ல்    வெ   ற் றி  பெ ற் று    ம க்   க ள்   ம  த்  தி யி ல்   பி ர   ப ல ம்   அடை    ந் தா ர் .   அத ன்   பி ற கு    பொ  ய்   எ னு ம்   தி ரை ப்   ப  ட த் தி ல்   சி று   க தாபா   த் தி ர த் தி  ல்  ந  டித் து   த மி   ழ்   சி னி   மா வி ல்   அ றி மு   கமா னா ர் .   த   மிழ்   சி னி   மா வி ல்   ந  ட ன   இ ய க்   கு ன ர்   பி ர பு தே வா ,   லா ர ன் ஸ் ,   ரா ஜ சு ந் த ர ம்   ஆ கி யோ ர்   வ ரி   சை யி ல்   மா   ஸ் ட ர்    ஸ்ரீ த ரு ம்   ஒ ரு வ ர் .

மே லு ம்   த   மி ழ்   சி னி   மா வி ல்   ப ல ர்  மு  ன்   ன ணி   ஹீ ரோ   க் க ளு க்கு    ந   டன   இ ய க்  கு   ன ரா க  ப ணி  யா   ற்றி யு  ள்ளா  ர் .   மே லு ம்   வி   ரு து   வ ழ ங்   கு ம்   வி ழா க்    களி  ல்   த ன து   ந ட   ன  கு ழு   மூ   ல ம்  நி க ழ்   ச் சி யை   ந ட த் து வா ர் .   இ  து ம ட்டு    ம ல் லா மல்   ஏ   ஆ ர்   எ ஸ்   டா   ன் ஸ்   அ    கா ட மி   ஒ  ன்   றை   தோ   ற் று வி  த் து   நூ  ற் று க் க   ண க் கா ன   பே  ரு   க் கு   ந ட   ன ம்   க ற் று  க்   கொ   டு த்  து   வ ரு கி   றா ர் .   இ  து ம ட் டு   ம ல் லா ம ல்   2  0 0 5   ஆ ம்   ஆ ண் டு    போ   க் கி ரி  ம  ன் ன  ன்   எ னு ம்   தி ரை ப்    ப ட த் தி ல்   க தா நா   ய க னா க   ந டி த் து ள் ளா  ர் .

அ ந் த   வ கை  யி ல்   கா   த லி ல்   வி ழு    ந் தே ன்   ஜி   ல் லா   ர க  ள   பு ர ம்   போ ன் ற   ப ல் வே று   தி ரை ப் ப  ட  ங் க ளி ல்   ந   ட ன   இ ய  க் கு   ன ரா க   ப ணி   யா ற் றி   யு ள்ளா  ர் .   இ ந் த   நிலை யி ல்   ந   ட ன   இ   ய க்  குன ர்   ஸ் ரீ த  ர்   அ க்ஷ தா    எ ன் ப வ ரை   தி   ரு ம   ண ம்   செ ய் து    கொ ண் டா ர் .  இ  வ ர் க ளு க் கு   ஒ ரு   ம க   ளு ம்  உ ள் ளா ர்  .   இ ந் த நிலை  யில்   ந   ட ன   இ  ய க்   குன ர்   ஸ் ரீ  த ர்  த  னது   ம   னை வி   ம ற் று  ம்  ம  க  ளு ட ன்   இ ரு க்  கு ம்  ச    மீ ப   பு   கை ப் ப ட   த்தை   த ன  து   ச  மூ  க  வ லை   த  ள த்தி ல்   வெ   ளி யி  ட் டு  இ ணை   ய  த்தி ல்   வை   ர லா கி   வ ரு   கி றா ர்  .   இ தோ   அந் த   பு கை   ப் படம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.