25 ஆ ண் டு க் கு மு ன் அ ம் ம ன் பட த் தி ல் ந டி த் தை கு ழ ந்தை யா இ வ ங் க . . . ? ? ? அ டே ங் க ப் பா ,க ண வ ர் ம ற் று ம் கு ழந் தை யு ட ன் இ ப் போ எ ப் ப டி இ ரு க் க க னு நி ங் க ளே பா ரு ங் க ளே . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னி மா வி ல் சா மி ப டம் எ ன் றா ல் இ ப் ப டி   தா ன்  இ ரு க் க   வே ண் டு ம்   எ ன் ப த ற் கு   எ டு த் து காட் டா க   வி ள ங் கி ய   ப ட ம்   தா ன்   அ ம் ம ன்  .  அத  ற்கு   கா ர ண   ம்   அ ப் ப ட த் தி ல்  வ ரு ம்   அம் ம ன்   கி ரா பிக் ஸ்   தா ன் .   இ ப்ப ட த் தி ன்   பட் ஜெ ட்    2   கோடி    அதி ல்    கி ரா பி க் ஸ் க் கு   ம ட் டுமே   8 0    ல ட் ச ங் க ள்   ஆ ன து   இ ப் ப ட த் தி ல்   வ ரு  ம்  இ ர ண் டு   கே ர க் ட ர் க  ள்  ந ம து   ம ன தி ல்   நி ன் றா லு ம்   அ தி  ல்   முக் கி ய மா ன    இர ண் டு    கே ர க் ட ர் க ள்   ம ற க்க வே   மு டி யா து   அ  து  கி ளை மா க் ஸ் ல்   வ ரு ம்   அ ம் ம ன்   ர ம் யா  கி ரு ஷ் ண ன்  ம ற் று ம்   கு ட் டி   அ ம் ம ன்   ஆ க   வ ந் த   ப வா னி   தா ன் .    அ ந் த   கு ழ ந் தை யி ன்   பெ ய ர்   சு னையா னா .  இ வ ர்   ஆ ந் தி ர   மா நி ல த் தை   சேர்  ந் த வ ர் . இ வர்   கு ழ ந் தை   ந ட் ச த் திர மா  க   அம்  ம ன்  ப ட  த்தி  ல்  ந டி த் த  வ ர்   அத  ன்   பி றகு    வே று   எ ந் த  ஒ  ரு  ப ட த் தி லு ம்   ந டி க் க வி ல் லை  .

தெலு ங் கி ல்   1  9 9 5 – ம்   ஆ ண் டு   வெ ளி யா கி   அ  ம்மொ ரு   எ ன் ற   ப ட த்  தின்   த மி ழ்   ட ப் பி ங்    ஆ க   வெ ளி யா ன  தி ரை ப் ப ட ம்   தா ன்   அம் ம ன் .  யா ரு ம்   எ தி ர் பார் க் கா த   வ கை யில்   தமி  ழிலு ம்   ப ட ம்  ப ட் டி  தொ ட் டி யெ ங் கு ம்  பட் டை யை க்   கி ள ப் பிய து .  அ மா னு ஷ் யம் ,   கிரா பி க் ஸ்   எ ன  அ னை த் து   த ர ப் பு   ர சி க ர் க ளை யு ம்   க வ ர் ந் த  அ ம் ம ன்   தி ரை ப்  ப டம்   மி க ப் பெ ரி ய  லா  ப ம்   கொ டுத் த    திரை ப் ப ட  மாக   அ மை  ந் தது .   மே லு ம்   இ ந் த   ப ட த் தி ல்    சௌ ந்த ர் யா ,   ந டி க ர்   சு ரே ஷ்   போ  ன்றோ ரு ம்   மு க்  கி ய   கதா பா த்  திர ங் களி ல்   ந டி த் தி ரு ந் த ன ர் .

இ தை ய டுத் து ,   வ . டி  வு க் க ர சி ,  ரா மி   ரெ டி    போ ன் றோ ரி ன்   வில் ல  த் த ன மா ன  ந டி ப்  பு   ர சி க ர் க ளை   மி ர ள   வை த் த து.   மே லு  ம் ,   அ ம்ம  னா க   ரம் யா    கி ருஷ் ண ன்   மி ர ட்  ட லா க  நடி த் திரு ப்பா ர் .   ஆ னா ல்    இ வ ர் க ள்    அ னை வ ரை யு ம்   தூ . க் .கி   சாப் பி ட் ட வ ர்    எ ன் றா ல்   கு  ழ ந் தை   அ ம் ம னா க   ந டி த்  த   சு னை னா   எ ன்  ற   கு ழ ந் தை   நட்  ச த் தி ர ம்   தா ன் .   இ வ ரி ன்,  அ சா  ல் ட் டா ன   ந டி ப் பா ல்    அ னை வ ரையு ம்    அ சர   அ டி த் தி ரு ப் பா ர் .   த ற் போ து    தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   செ ட் டி லா கி    உ ள் ள   சு னை னா   அ வ் வ ப் போ து   வெ ப் சீ ரீ ஸ் ,

பட  ங்க  ளில்    குண  ச்சி  த் தி ர   க தா பாத் தி ர ங் க ள்   எ ன    தொட ர் ந் து   தெ லு ங் கு   சி னி மா வி ல்  ந டித் து க்   கொ ண்டு தா ன்  இ ரு  க்கி றா ர் .   இ ந் நி லை  யில் ,    த ற் போ து  3 2   வ ய தா ன   சு னைனா   இ ப் போ து ம்    பா ர் ப் பத  ற் கு  கொ ழு க் மொ ழு க்   எ ன்று   ர சி க ர் க ள்   ர சி க்கும்   வ கை யி ல்  அ ழ கா க   உள் ளா ர் . அ ம் ம ன்   பட  த் தை   தொட  ர் ந் து  இ  வ ர்   கு றுகி ய    வரு ட ங் க ளி லே  யே   தெலு  ங்கி ல்   கு ழ ந் தை   ந ட் ச  த்தி  ரமா க   2 5   ப ட ங் க ளு க் கு   மே ல்   ந டி த்து வி ட் டா  ர் .  சு  னை னாவி  ன்   த ற் போ தை ய  பு கை ப் பட ம் தான்   இ ணை ய த ள ங் க ளி ல்   இ  ன்றை ய    ட்ரெ  ண்டி ங்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.