மது போ தை யி ல் இ ர வி ல் க ண வ ன் ம னைவி செ ய் த செ ய ல் . . . ! ! ! அ தி கா லை கா த் தி ரு ந் த அ தி ர் ச் சி ச ம் ப வ ம் . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் ந ட ந் த து . . . ! ! !

0

உண வு   த ரா த   ஆத்  தி ர த் தா ல்   ம னை வி யை   கொ ன் று வி ட்டு    அ ரு கிலே யே   க ண வ ர்   படு த் து   உ ற ங் கி ய   ச  ம் ப வ ம்  பெ ரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து .   டெ ல் லி யி ன்   சு ல் தா ன் பூ  ரி ல்  வ சி ப் ப வ ர்   வி னோ த்   கு மா ர்   து பே (4  7 ) .  இ  வ ர து   ம னைவி    சோ னாலி .    ச ம் ப வ  தி ன த்தி ன்   போ து   இ ரு வ ரு ம்   அ ள வு க் கு   அ தி க மா க   ம து   அ ரு ந் தியு ள் ள ன ர் .   இ த ன்   பி ன் ன ர்,    ம து போ தை யில்    உ ச்ச  த் தி ல்   இ  ரு ந் த   வி னோ த்   ம னை வி யிட  ம்   இ ர வு    உ ண வு   கே  ட் டு ள்  ளா ர் .   ஆ னா ல்   அ த ற் கு   சோ னா லி   ம று ப் பு    தெ ரி வி த் து  இ ரு க்  கி றா ர் .   போ தை யி ல்

கொ லை   இ த னா  ல்  இ ரு  வ ரு க் கு ம்    க டு ம்    வா க் கு வா த ம்   ஏ ற் ப  ட   ஒ ரு   க ட் டத்  தி ல்  சோ னா ல்   க ண வ ரை   அ  றை ந் து ள் ளா ர் .    உ ட னே    ஆ த் தி ர ம டை ந் த   க  ண வ ன்    அ வ ரை  அ  டி த்து ,    த லை ய ணை யை   கொ  ண்டு    மு க த் தி ல்  அ  ழு த் தி   சோ னா லி யை   கொ  லை   செ ய் து ள் ளா ர் .   ஆ னா ல் ,   அ வ ர்   இ ற ந் த து தெரி யா ம ல்   உட ல்   அ ரு கே யே   வினோ த்   ப டு த் து   தூ ங் கி  இ ரு க் கி றா ர்.  ம றுநா ள்   எ ழு ந் து   பா ர் த் த   பின்    தா ன்   அ வ ர்    உ யி ரி ழ ந் த து   தெ ரி ய வ ந்  து ள் ள  து .   இ த னை   தொ ட ர் ந்  து ,

ரூ .4 0   ஆ  யி ர ம்   ப ண ம் ,   உ  டை க ள்   உ ள் ளி ட் ட வ ற் றை   அ ள் ளி ,   பை   ஒ ன் றி ல்    போ ட் டு   கொ ண் டு   வே றி ட த் தி  ற் கு  த ப்  பி   செ ன் று ள்ளா ர் .    இ து கு றி த் து   த க வ ல றி ந் த   போ லீ சா ர்  வ ழ க் கு ப்ப தி வு   செ ய் து   அ வரை   தே டி   வ  ருகி ன் ற ன ர் .   பி  ன்  போ லீ சா ரா ல்   அ தி ர  டி யா க   கை து   செ ய் ய ப் ப ட் டா  ர் .   பி ன்   வி சா ர  ணை யில்   சோ னா லி   கொ ல் ல ப்ப ட் ட    வி வர ங் க ளை   அ  வ ர்   போ லீ சிட ம்   கூ றியு ள் ளா ர் .    இந் த    சம் ப வ ம்   அ  ந் த   ப கு தி யி ல்   ப ர ப ர ப் பு   ஏ  ற் ப டு த் தி   உ ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.