ஜென்ம த் து க் கு ம் இ ந் த கா மெடி ந டி க ரை மட் டும் ம ன் னி க் க மா ட் டே ன் .. . ! ! ! ஆ க் ரோ ஷ த் து ட ன் விஷ் ணு வி ஷால் வெ ளி யி ட் ட பே ட் டி . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மி ழ்   சி னிமா வி ல்   ஒ ரு   ந டி க ராக வு ம்   த யா ரிப் பா ள ரா க வு ம்  இ ரு க் கு ம்   விஷ் ணு   விஷா ல் ,   மு தல்   மு த லா க   சு சீ ந் தி ரன்   இய க்க த் தி ல்  2 0 0 9  ஆ ம்  ஆ ண் டு  வெ ளி யா ன   வெ ண்ணி லா   க ப டி   கு ழு   ப ட த் தி ன்   மூல ம்   க தா நா யக னா க   அ  றிமு க மா னா ர் .   அ த ன்  பி ற கு   கா மெ டி  ந டி க ர்   சூ ரி   உ ட ன்   வி ஷ் ணு   வி ஷா ல்   ந டி க் கு ம்   ப  ட ங்க ளி ல்  கா மெ டிக் கு   ப ஞ்ச ம்   இரு க் கா து .   அ ந் த   வ கையி  ல்   குள் ள ந  ரி க் கூ ட் ட ம் ,   ஜீ வா ,   வே லை ன் னு   வ ந்து  ட் டா வெ ள் ளைக் கா ர ன்   உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க  ள்   இ வ ர் க ள து   கா ம் போ – வி ல்   வெ  ளி யா கி   ர சிக ர் க ளி ட ம்   ந  ல் ல   வ ர வே ற் பு   கி டை த் த து .   இ ப் ப டி  சி னி மா வை   தா ண் டி   நி ஜ    வா ழ் க் கை யி லு ம்  ந   ண்  ப ர் க ளா க  இ ரு ந் த   சூரி ய   ம ற் று ம்   வி ஷ் ணு   வி ஷா ல்   இ ரு வ ரு க் கு  ம்  இ டை யே   த ற் போ து    ப னி ப் போரை   நி கழ் கி ற து .

அ தா வ து   3 0    வ ரு டங்  க ளா க   போ லீ ஸ்  அ தி கா ரி யா க   இ ரு க் கும்   வி ஷ் ணு  வி ஷா லி ன்  த ந் தை   மு ன் னா ள்   டி ஜி பி   ர மே  ஷ்   கு ட வா லா   மீ து   சூ ரி    க டந்  த   சி ல   மா த ங் க ளு க் கு   மு ன் பு   ப ண  மோ  சடி   பு  கா ரை   அ ளி த் தா ர் .   அ ந் த   வ ழ க் கு  வி  சார ணை யை   செ ன்  னை   ம த்திய   குற் ற ப்  பி ரி வு க் கு  மா ற் ற ம்   செ ய் த   உ ச் ச   நீ தி ம  ன் ற ம்   வி சா ர ணையை   6   மா த த் தி ற் கு ள்   மு டி த் து  வைக் க   உ த் த ர வி ட் ட  து.   இ ன்  னி லை யி ல்   த ந் தை யி ன்    மீ து   இ ப் ப டி ப் ப  ட் ட   பு கா  ரை   அ ளி த் த    சூ ரி யை    ஜெ ன்  ம த் து  க் கு ம்   ம ன் னி க் க   மா ட் டே ன்  எ ன் று

ச  மீப த் தி ய    பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்    விஷ் ணு வி ஷா ல்    ஆ க் ரோ ஷ  த் து ட ன்   பே  சி யு ள் ளார் .  அ து ம ட் டுமி ன் றி   ந ண் ப ர் க ளா க  ப ழ கி ,   இ ந்  த  பி ர  ச்சி  னை  ஆர ம் பி த் த   பி ற கு ம்   த ன் னு ட ன்    மூ ன் று    ப ட ங் க ளை   இ ணை  ந் து   ந டி த்  த   சூ ரி   என்  ன   மன  நி லை யில்   த  ன் னுட ன்   ப ழ கி   இ ருப் பா ர் .   அ ந் த   மூ  ன் று   வ ரு ட  இ டை வெ ளி யி ல்   த ன் னு டை ய   வீ ட் டி ற் கு    வ ந் து   சா ப் பி  ட் ட தெ ல் லா ம்   ம ற ந் து    வி ட் டா ரா .   யா ரெ ல் லா ம்   வீ ட் டி  ற் கு ள்   உ ள்  ளே   வி டு வ து   வி ட க்  கூ டா து    எ ன் ப தை   சூ ரி  யி ன்   ந ட வ  டி க் கை யி ன்   மூ ல ம்   உ  ண ர் ந் து   கொ ண் டே ன் .

மே லு ம்   சூ ரி   கொ  டு த் த   பு கா ரி ல்    ஒ வ் வொ ரு   பக் க த் தி ற் கும்   அ  வ ரு க் கு   நா ன்   தெ ளி வா ன   ப தி  லை   அ ளி க் க    மு டி யு ம் .   ஆ னா ல்    ஐ பி எ ஸ்  அ  திகா ரி  யா க   3 0   வ ரு ஷ ம்    நே ர் மை யு ட ன்   ப ணி யா ற்  றி ய   த ன் னு டை ய   த ந் தை க் கு  ,   ஓ ய் வு    பெ ற்ற    பி ற கு   இ ப்  ப டி ப் ப ட் ட   அ  வ தூ று   பெ ய ரை    வா ங் கி த் த ந் த    சூ ரி   உ ட ன்   இ னி மே ல்    எ ந் த   ப ட ங் க ளி லு ம்    ந டி க் க   மா ட் டே ன் .    அ ப் ப டி   அ வ ரு ட  ன்   நடி த் து    வ ரு ம்   பெய  ர்  எனக்  கு   தே வை   இ ல் லை   எ ன்  று   வி ஷ் ணு   வி ஷா ல்    ச மீ ப த் தில்    அளி  த் த   பே ட் டி யி ல்    சூ ரி யி ன்   மீ து  இ ரு  க் கு ம்   கோ ப த்தை    கொ ட்டி த்   தீ ர் த் தி ரு க் கி றா ர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.