தோ ழியி ன் ம க னால் ந ய ன் தாரா விற் கு ஏற் ப ட்ட த ர் ம சங் க ட ம் . . . ! ! ! க டு ம் கோ ப த் தி ல் ந ய ன் தாரா .. . ! ! ! அ ந் த சி று வ ன் மே ல் அ ப்ப டி யெ ன் ன கோ பம் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ தை கே ட் டா ல் நி ங் க ளே ஷா க் கா யி டு வி ங் க . .. ! !!

0

நடி கை  ந ய ன் தா ரா   த ன்  னை   ஆ ன் ட் டி   எ ன்  று  அ ழை  த் த   சி று வ னா ல்   த ர் ம ச ங் க ட ம்   ஏ ற் ப ட் டு ள் ள   நி லை  யி ல் ,   கு றி  த் த   சி று வ னி ட ம்   த ன் னை   அ க்  கா   எ ன் று   அ ழை க்க   கோ ரி யு ள் ள   ச ம் ப வ ம்  த ற் போ து   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .   ந டி கை   ந ய ன்தா ரா   த ன து   கா த ல ர்   வி க் கி யை   கட ந் த    ஜுன்    மாத ம்   9 ம்   தே  தி   செ ன் னை   ம காப லி பு ர த் தி ல்   உ ள் ள   ஃ பை வ்   ஸ்டா ர்   ஹொ ட் ட லி ல்   பி ர ம் மா ண் ட மா க   ந டை பெ ற் று ள் ள து .   இ த்தி ரு ம ண த் தி ல்   ப ல   தி ரை ப்  ப ட  பி ர பல ங்  க ள்   க ல ந் து   கொ ண் டு   சி ற ப் பி த் து    இ ரு ந் த   நி லை யி ல் ,   ந ய ன் தா ரா வி ன்    ஆ டை ,   ஆ ப ர ண ங் க ள்    பெ ரு ம ள வி ல்   பே ச ப் ப ட் ட து . 3   கோ டி    ரூ பா ய்   ம தி ப் பி லா ன    வை ர ம் ,   வை டூ ரிய  ம் ,   ம ர க த ம்  மா  லை க ள்,    5   கோ டி  ரூ  பாய்    மதி ப் பு ள் ள   மோ தி ர ம்   எ ன   ந ய ன் தா ராவி ன்   தி ரு ம ண ம்   கோ லா க  லமா க   அ மை ந் த து .   இ த னி டை யே   த ற் போ து   ந ய  ன் தா ரா   ம ற் றும்   வி க் னே ஷ்   சி  வன்   ம று   வீ ட் டி ற் கா க

த ன து   சொ ந் த   ஊ ரா ன  கே  ரளா வி ல்   த ன்   தா ய்   வீ ட்டி ற் கு   செ ன் று ள் ள ன ர் . ஆ  ன்ட் டி   எ ன் று   அ ழை த் த    சிறு  வன்   ந ய ன் தா ரா வை    பா ர் ப் ப த ற் கா க   அ வ ரு ட ன் ப ள் ளி யி ல்   ப டி த் த   தோ  ழி   ஒ ரு வ ர்   த ன்   ம க னு ட ன்   ந ய ன்தாரா  வி ன்   வீ ட்டி ற் கு    வ ருகை   த ந் து   வா ழ் த் து க் க ளை    கூ றி யு ள் ளா ர்.   அ ப் போ து   த  ன்  தோ ழி யி ன்   ம க னி  ட ம்   நய ன் தா ரா   பே சி க் கொ ண் டி ரு க் கு ம் போ து   அ ந் த   சி று வ ன்  வா ர் த் தை க் கு    வா ர் த் தை   ஆ ன் ட்டி    ஆன் ட் டி   எ ன் று   நய ன் தா ரா வை   அ ழை த் து ள் ளா ர் .  இ த னா ல்    ச ற்று    க டு ப் பான    ந ய ன்தா  ரா ,   தம் பி    என் னை    நீ   அ க் கா   எ ன் றே   கூ ப் பி டு   ஆ ண்  ட்டி   எ ல்  லா ம்   சொ ல் ல க் கூ டா து  .

எ ன   அ ட் வை ஸ்   செ ய்  து   அ னு ப் பி யு ள் ளா ர் .    இ த னி டை யே   அ ச் சி று வ ன்   த ன து   தா யி ட ம்   செ ன் று ,   இ தனை   சொ ல்  ல   ந ய ன் தா ரா வி ன்   தோ ழி   ச ற் று   அ தி ர் ச் சி   அ டை ந் து ள் ளா ர் .   ந ய ன் தா ரா வி ற் கு   3 7   வ ய தா கு ம்   நி லை யி ல்,   அ வ ர  து   தோ ழி க் கு   தி ரு ம ண மா கி   கு ழ ந் தை க ளு ம்   வ ள ர் ந் து ள் ள ன ர் .    தற் போ  து   த ன் னை  ஆ  ன் ட் டி   எ ன் று   அ ழை த்தா ல்   அ து   ந ன்  றா க   இ ரு க் கா து   எ ன   எ ண் ணி   த ன்   தோ ழியி ன்   ம க  னிட ம்    அ க்கா   எ  ன் று  அ ழை க் கு  மா று   சொ ன் ன து   அ னை வ ரு க் கு ம்  சி ரி ப்  ப லையை    ஏ ற் ப டு த் தி   உ ள்  ளது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.