ர ஜினி க்கு இ ந் த அ சிங் க ம் தேவை யா . . . ? ? ? கூ கு ள் போ ட் டோவை ஆ ட்டை ய போ ட் ட ஜெ யி ல ர் ப ர் ஸ் ட் லு க் . . . ! !! ரசி க ர் க ளி டை யே பெ ரு ம் ச ர் ச் சை யை கி ள ப் பி ய பு கை ப் ப ட ம் இ தோ . . . ! ! !

0

ந டி க ர்   ர ஜி னி  யி ன்  ஜெ  யி ல ர்    ப  ட  ம்    குறி த் து   ப்ளூ     சட்  டை   மா ற ன்  போ ட் டு   இ ரு  க்  கு  ம்    ப தி வு   த ற்  போ து   சோ ஷி  ய ல்    மீ  டி யா வி ல்   ப  ய ங் க  ர   ச  ர் ச் சை  யை   ஏ ற் ப டு த்தி     வ ரு கிற து  .    சூ ப் பர்   ஸ் டா ர்    ர ஜி னி காந் த்   8 0    கா ல க ட் டம்  தொ  டங்  கி  த  ற் போ து   வ ரை   எ ண்  ண ற் ற   ப ட ங் க ளி  ல்    ந டி த்  து    இரு க்  கி றா  ர்.    மே லு ம்,    இ வர்  ந  டி ப்  பி ல்   வெ ளி  வ ந் த   ப  ட ங்க ள்    எல்  லா மே  மக் க ள்  ம  த்  தி யி ல்   ந ல் ல   வ ர வே ற் பையு ம் ,    வசூ லை யு  ம்    பெ  ற்  றி ரு  க் கி  ற து .   அ தோடு   இவ ரு க் கு   த மி ழ  கத்  தி  ல்   ம  ட் டு மி ல் லா  ம ல்    உ ல  க  ம்   மு ழு வ து ம்   ர சி க ர் க ள்  உ ள்ளா ர் க ள் .

ச  ர் ச்  சை  யை    கி ள ப் பி ய   ப் ளூ    ச ட் டை   மா ற ன்   இ   ந்த    நி லையி ல்     த ற்  போ து    நெ ல் ச  ன்,  ர  ஜி  னி  யை    வை  த் து    ப  ட ம்    ப  ண்   ணு கி  றா  ர்  .    ‘ த லை  வ ர்    1 6  9 ’    எ  ன் று    ப  ட த் தி ற்கு  பெ  ய ர்   பட த்  தி ற்கு    பெ யர்   வை  க்க  ப் ப ட் டு   வே லை க ள்   ப ர  ப ர ப் பா க   ந டை பெற் று   வ ந் த து .   இ  ந்   த    நி லை  யி  ல்   ப ட க்  கு ழு   அ  ண்மை  யி ல்   போ ஸ்  ட ர்  வெ ளி யி ட் டு   ப ட த் தி ன்   பெ ய ரை   அ றி வி த் த து .   இ ந் த   போ ஸ் டரை    வி மர் சி த் து   ப் ளூ   சட்  டை  மா ற ன்  ப தி வு    ஒன் று   போ ட் டிரு க்கி றா ர்.

இ ந்  த   ப ட த்தி ன்  ப ர் ஸ் ட்  லு   க் கில்   இ ரு க்கு ம்   bac kg r  oun d   கூ  கு ள்   போட் டோ ஸ் ஸி ல்   இ ரு ந் து    சு ட ப் ப ட்டு   இ ரு  க் கிற  து .    இ த  னை   கு  றி ப் பி  ட் டு   ப ல ர்   கே லி   செ ய் து   வ ரு  ம்   நி லை யி ல்  ப  ல ர்    பு  கை ப் ப ட த் தை   த ன்   ட் விட்  ட ர்   ப  க் க த்  தில்   ப கி ர்ந் து ள் ளா ர்   ப் ளூ   ச ட் டை  மா ற ன் .  ர ஜி  னிக் கு    இ து   தே வை யா ?    ந டி க ர்   க ம லி ன்   வி க் ர ம்    ப  ட ம்   வ சூ லி ல்   வே ட் டை  யா டி    வ ரு ம்   நி லை யில்    ந டி க ர்   ர ஜி னி க் கு   இ  ந்த   அ வ மா ன ம்   தே வை யா   எ ன   ப லரு   ம்   விம ர் சி  த்து   வ ரு   கி ன் ற ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.