சற் று மு ன் வி ஜ ய் அ லுவ க த் தி ல் வா யி ல் ப ரோ ட் டா வு ட ன் இ றந் து கிட ந் த ந ப ரா ல் பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பு . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தான் ந ட ந் த து . . . ?? ? இ தை பா ர் த் து ப யந் து போ ன ந டி க ர் வி ஜ ய் , ம ற் று ம் அ லு வ ல க ஊ ழி ய ர் கள் . . . ! ! !

0

ந டிக  ர்      வி ஜயி ன்     ம க்  க ள்    இ ய  க் க    த லை மை அ  லுவ ல க  த் தி ல்  ஊ ழியர்   ஒ  ரு வ  ர்   ம  ர் ம   மா ன    மு  றை யி  ல்    இ ற ந்து   உ ள் ள  ச ம் ப வ  ம்  த ற் போ  து    சோ  சி ய  ல்   மீ டி  யா வி ல்   ப ர  ப ர ப் பை   ஏற் படு த் தி யு ள் ள  து .   ந டி கர்   வி ஜ ய் யி ன்   ம க் க ள்   இ ய க் க   த லை மை   அ லு   வ ல  க  த்  தி ல்    ஒரு    மா தமா  க   பெ யி  ண் டி  ங்   வே லை   செ  ன்று     கொ ண் டி ரு க்கி ன் ற  து  . சென் னை கி ழ க் கு க ட ற் க ரை சா லை ப னை யூ ரி ல் உ ள் ள ந டி க ர் வி ஜ ய் யி ன் அ லு வ ல க த் தி ன் உ ட் ப கு தி க ள் பு து மை ப டுத் து ம் ப ணி யான து ந டை பெ ற் று வ ரு கிற து . இ ங் கு வே லை
செ ய் து வந் த ப ழை ய வ ண்ணா ர ப் பே ட் டை யை ச் சே ர் ந் த பெ யி ண் ட ரா ன
பி ர பா க ர ன் ( 3 4 ) , ந டி க ர் வி ஜ ய் யி ன் அ லு வ ல கத் தி ல் த ங் கி பெ யி ண் ட்
அ டி க்கு ம் வே லை யை செ ய்து வரு கிறா ர்.

இந்த   வே  லை யை  பி ர பா  கர  ன்   எ ன் பவர்   செ ய் து   வ ந் து ள் ளா ர் .    க ட ந் த   ச னி க்ன் கி ழ மை ய ன் று   ச ம் ப ள த் தை  பெ ற் று   கொ ண் டு  த ன் னு டை  ய  கு டு ம் ப த் தி ன  ரை   காண ச் செ ன் ற   பி ர பா க ர ன்   ச ம் ப வ த் த ன் று  இ ர வு   8    ம ணி க் கு  வி ஜ யி ன்   அ லு வ ல க த் தி ற் கு   செ  ன் று   இரு க் கி றா ர் . பரோ ட்  டா வுட ன்   இ ற ந் து   கி ட ந் த   பி  ரபா  க ர ன்  அ ங்  கி ரு ந் த   மே ஸ் திரி யி ட ம்   த ன க் கு    பசி ப் ப தா க   கோ ரி    1 0 0   ரூ பா ய்   ப ண த் தை   பெ ற் று  ஓ ட் ட லு க் கு   செ ன் ற தா க    கூ ற ப்ப டு கி  ற து .

பி ன்   ம றுநா ள்   கா லை யி ல்   அ லு வ லக   வ  ளா கத் தி னு  ள்  சு வ  ரை   ஒ ட் டி  கை யி லு ம்   வா யி  லு ம்   ப ரோ ட் டா   இ ரு ந் த  நி  லை யி ல்   பி ரபா க  ர ன்  இ  ற ந் து கி ட ந் தா ர் .   இ தை ப்  பா  ர் த் த  ச  க   ஊ ழி ய ர்க  ள்   அதி ர் ச் சி   அடை ந் து   போ லீசு க் கு   த க வ ல்  வ ழ ங் கி யு ள்ள ன ர் .   வி சார ணை யி ல் ,   குடி போ தை  யில்   இ ரு ந் த  பி ர பா க ரன்   ப ரோ ட்டா   சா ப் பிட்ட தி ல்   உண வு  குழா யில் அ டைப் பு  ஏ ற்ப ட்டு   இ ற ந் தி ரு க் க லா ம்  எ ன் று ம் ,   உ  டல் கூ று   ஆ ய் வு க ளின்   அ றி க் கை   வந் த   பி ற  கே  இ ற ப் பி ற் கா ன   மு ழு மை யான    கார ண ம்   தெ ரி ய வ ரு ம்   எ ன் று ம்   தெ ரிவி த் தி ரு க் கி ன் ற ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.