ப ல ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பே நய ன் தா ரா வி ற் கு ந டி கை ந மி தாவிற்கு ம் இ டை யே ச ண்டை யா . . . ? ? ? உ டை த் து பே சி ய ந டி கை ந ய ன் தா ரா . . . ! !! இ வ ர் க ளு க் கு இ டை யே எ ன் ன தா ன் ச ண் டை . . . ! ! ! இ தை கே ட் டு ர சிக ர் க ள் பெரு ம் அ தி ர்ச் சி . . . ! ! !

0

த மிழ்   தி ரை யு  ல கி ல்   மு ன் ன ணி   ந டி கை யா  க   வ லம்   வ ரு ப வ ர்   ந ய ன்தா  ரா .   ந ய ன் தாரா வி ன்    தி ரை   ப ய ண த் தி ல்   மி க மு க் கிய  மான    ப ட ங் க ளி ல்   ஒ ன் று   பி ல் லா .   வி ஷ் ணு   வ ர்  த ன்   இ ய க்  க த் தி ல்    அ ஜி  த்   இ ர ட்  டை   வே ட த்தி ல்   வெ ளி வ ந் த   இ  ப் ப ட ம்   மா பெ ரு ம்   வெ ற் றி யடை ந் த  து .   இ ப் ப ட த் தி ல்   ந  ய ன் தா ரா   ம ற் று ம்    ந மி தா  இ  ரு வ ரு ம்   ஒ ன் றா க   இ ணை ந்து   ந டி  த் தி ரு ப் பார் க ள் .   பி ல் லா   ப ட ம்  வெ ளி வ ந் த   கா ல க  ட்ட  த் தி ல்   ந ய ன் தா ரா வி ற் கு ம் ,  ந டி கை   ந  மி தா வி ற்  கு ம்   இ டை யே    ச ண் டை   எ ன் ப து   போ  ல்   ப ல    த க வ ல் க  ள்   வெ ளி வ ந் த  து . இ ந் நி லை யி ல் ,    இது கு றி த் து   ஒ ரு   பே  ட் டி யி ல்   ந ய ன் தா ரா வி டம்  கே  ள் வி   கே ட்  ட   போ து ,    ”   பி  ல் லா  ப  ட ப்பி  டிப்  பு   ஆர ம் ப ம்  ஆ ன போ து  ,   இ ரு வ ரு ம்   சக ஜமாக   தா  ன்  பே  சி க் கொ ள் வோ ம் .

ஆ னா ல் ,   அ த ன் பி  ன்   சி ல   நா ட் க ளி ல்   எ ன் னி  ட ம்   அ வ ர்   பே சா ம று த் து வி ட் டா  ர் .   இ வ ர்   இ ய க் கு ன ர்    வி க் னே ஷ்   சி  வ னை   கா த லி த் து   ச மீ ப த் தி ல்    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ ண் டார் .   ந ய ன் தா ரா வி ன்    தி ரை   ப ய ண த் தில்   மி  க மு க் கி ய மா ன   ப ட ங் க ளி ல்  ஒ  ன் று  பி  ல்லா  .  வி ஷ் ணு   வ ர் த ன்    இய க் க த்  தில்   அ ஜி த்   இ ர ட் டை   வே டத் தி ல்    வெ ளி வ ந் த   இ ப் ப ட ம்   மா  பெ ரு ம்   வெ ற் றி ய டை ந் தது  .    இ ப் பட  த் தி ல்   நய  ன் தா ரா   ம ற் று ம்   ந மி தா   இரு  வ  ரு  ம்    ஒன்  றா க   இ ணை ந் து    ந  டி த் தி ரு  ப் பா  ர் க ள் .

பி  ல்  லா   ப ட ம்   வெளி  வ ந் த   கா லக  ட் ட  த் தி ல்   நயன் தாரா  விற் கும்,  நடிகை    ந மி  தா வி ற் கு ம்   இடை யே    ச ண் டை  எ ன்ப து  போ  ல்   ப ல  த க வ ல் க ள்   வெ ளி வ ந் த து .   இ து   தா ன்   பி ர ச் ச னை யா   இ ந் நி  லை யி ல் ,   இ து கு றித்  து  ஒ ரு   பே ட்டி யி ல்    நய  ன் தா ரா வி ட ம்   கேள் வி   கே ட் ட   போ து ,   ”   பி ல் லா   ப டப் பி டி  ப்பு    ஆ ர ம் ப ம்   ஆ ன போ து ,  இ ரு வ ரு ம்   ச க ஜ மா க   தா ன்  பே சி க் கொ ள் வோ ம் .   ஆ னா ல் ,    அத ன் பி ன்   சி ல  நா ட் க ளி  ல்  எ   ன் னி ட ம்   அ வ ர்   பே சா மறு  த் து வி ட் டா ர் .  அ  னை வரி ட  மு ம்   பே சு ம்   ந மிதா ,

எ ன் னி ட ம்   ம ட் டு ம்   பே ச வ மா ட் டா ர் .   அத ற்  கு   எ ன்ன   கா ர ண ம்   எ ன் று   எ ன க் கு   இது வ ரை   தெ ரி ந் த தே   இல்  லை .  நா  னு ம்   ஏ ன்   என் னி ட ம்   பே ச   மா டீ ர் க ளா   எ ன் று   ந மீ  தா விட ம்   கே ட் ட க்  கவு  ம்  இ ல் லை .     அத னா ல் ,   அ ந் த   வி ஷ ய த் தை   அ ப் ப டி யே   வி ட் டு வி ட் டோ ம்   ”   என் று   கூ றி யு ள் ளா ர்.    இ து  ப ல   ஆ ண் டு  களு க் கு   மு ன்   ந ட ந் த  வி ஷ  ய மா க   இ ரு ந் தா லு ம் ,  த ற் போ து    இ ணை ய த் தி ல்   வை ர லா க   பே ச ப் பட் டு    வ ரு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.