வளை காப் பு க் கு வ ந் த வ ர் க ளு க் கு அ தி ர் ச் சி ய ளி க் கு ம் ப ரி சை கொ டு த் த சோ ன ம் க பூ ர் . . . ! ! ! அதை க ண்டு அ னை வ ரு ம் விய ந் து போ ன ர் க ள் .. . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் கொடு த் த ங் க னு நி ங் க ளே பா ரு ங் க ளே . . . ! !!

0

பா லிவு ட்   மு ன்  ன ணி   ந டி க ர்   அ னி ல்    க பூ ரி ன்   ம க ளா ன   சோன ம்    க பூ ர்   கடந் த   2 0 1 8 – ம்   ஆண் டு   தொ  ழி ல திப ர்   ஆ ன ந் த்   அஹூ ஜா வை  தி ரு ம ண ம்    செ ய் து கொண் டா ர் . இ ந் தி   தி ரை யு ல கி  ல்   பி ர ப ல  ந டி கை   சோ னம்   க  பூர் .   பி ர ப ல  ந டி க ர்    அ னி ல்  க பூ ரி ன்   மக ளா ன   சோ ன ம்   க பூ ரி ன்   க ண வர்   ஆ ன ந் த்   அ கு ஜா .   திரு ம   ணம்   மு டி ந் த பி  ன் ,   இ ரு வ ரு ம்   டெ ல் லி யி ல்   வசி  த்து   வ ரு கி  ன்ற ன ர் .   இ த ற் கி டை யில்  ,   க ட ந் த  பி ப்  ர வ ரி   1 1 – ந் தே தி   சோ ன ம்   க பூ ரின்   வீ  ட் டி ல்   ந கை   ம ற் று ம்  ப  ண ம்  கொ ள்  ளை   போ யு ள் ள து .   ச ம்  ப வ ம்   நட ந் து   2    வா ர ங் க ளு க் கு   பி ன் ன ர்   க ட ந் த   பிப்  ரவ ரி    2 3 ந்  தே தி  சோ ன ம்   க பூ ரி ன்   மே லா ள ர்   போ லீ சி ல்    பு கா ர்   அளி த் து ள் ளா ர்  .   இ  த  னை   தொ  ட ர்  ந்  து,   வழ  க் கு ப்  ப தி வு   செ ய் த    போ லீ சா   ர்  சோ  னம்  க பூ ரி ன்   வீ  ட் டி ல்   வே லை  செய்  து  வ ரு ம்

2 0 – க்கும்   மே ற் ப ட்ட    பணி யா ள ர் க ளிட ம்    கொள் ளை  கு றி த் து   வி சார  ணை    ந  ட  த் தி ன ர் .   இ ந் நி லை யில் ,   போ லீ சா ர்   ந ட த் திய   வி சா ர ணை யி ல்   சோ னம்    க பூரின்    வீ ட்டி  ல்   ந ர் சா க   ப ணி பு ரி யும்   அ  ப ர்னா    ரு து   வி ல் சன்   (   வ ய து   3 1 )    எ ன்ற     பெ  ண்    இ ந் த  கொ ள்ளை  யி ல்    ஈ  டு ப ட்  ட து    தெ ரி ய வ ந் து ள்  ள து .   சோ ன ம்   க  பூ ரின்     மா மி யா  ரின்   உ ட ல் நி லையை    க  வ னிப் பதற் காக   நர்சஸ்  அ ப ர்  னா  ப  ணி ய மர் த் த ப்  ப ட் டு ள் ளார் .      அ வ ர் ,    சோ ன  ம்    க பூ  ரி ன்   வீட் டி ல்   யா ரும்   இ ல் லாத   நேர த் தி ல்  வீ ட்  டில்   இ  ருந்  த  2 . 4 0   கோ டி   ரூ பா ய்  ம தி ப் பு ள் ள   ப ண ம் ,   ந கையை    கொ ள் ளை ய டித்து ள் ளா  ர்.

இந் த    கொ ள் ளை   ச ம் ப வ த் தி ற் கு  ந ர் சி ன்   க ண வ ர்   ந ரே ஷ்   கு மார்   சா ஹ ர்   எ  ன் ப வரு ம்   உ ட ந்தை யாக   இ ருந் து ள் ளார் .   இ த னை ய டு த் து ,   ந டி கை   சோ ன ம்   க பூ ர்   வீ ட் டி ல்   கொ ள் ளை ய  டி த் த   ந ர்ஸ் ,    கண வ  ர்   கை து   செ  ய் ய  ப் ப ட் டு ள்ள ன  ர் .   கை து   செ ய் ய ப் பட் ட    நர்  சி ட ம்   இ ரு ந்து   கொ  ள்ளை ய டி  த்த   ந கை  ,   பண த் தை   மீ ட் கு ம்   மு ய  ற் சி யில்     போ லீ சா ர்    ஈ  டுப ட் டுள்ளனர். சோனம் கபூரின் மாமியார் உடல்நிலையை  கவ  னி க்  க   வ ந்   த   ந ர் ஸ்   வீ ட்டி ல்   இருந்  த    2.  40    கோ  டி   ரூ பாய்   ம தி ப்பு ள் ள  ந கை ,    ப ண த் தை   கொ ள் ளை ய டி த்த   ச ம்  ப வம்    அதி ர் ச் சி  யை  ஏ  ற் ப டுத் தி யு ள் ள  து.

தி  ரு ம ண த் திற் கு   பி ற கு ,   பட ங் க ளி ல்   ந டி த் து   வ ந் த   சோ ன ம்   ச மூக   வ லை த் த ள ங் க ளி ல்   அ டி க்க டி     க வர் ச் சி   பு கை ப் பட ங்  க ளை  ப தி வி டு வ தை    வழ க்  க மாக   கொ ண் டி ரு ப் ப வ  ர்.    இ த னிடை யே   சி ல   நாட் க ளு  க் கு  மு ன்   க ர் ப் ப   த  றி த் த  சோ ன ம்  பே பி   மூ னு க் கா  க  இ த் தா லி ன்   பு ளோ ர ன் ஸ்   ந க ருக் கு   செ ன் ற ன ர் .   இ ந் நி லை யி ல்,   க ண வ ர்   ஆ ன ந் த்   அ ஹூ ஜா வு ட ன்  ல ண் ட னி ல்   த ன து   வ ளை காப் பு   வி ழா வை   கொ ண் டா டி ய  அ வ ர்   அ ந் த   விழா வி ல்   வந் தி ரு ந் த   வி ருந் தி ன ர் க ளு க் கு   அ தி ர் ச் சி   அ ளி க் கு ம்   வி த மா க   செயி ன்   ஒ ன் றி ல்   வி ரு ந் தி ன ர் களி ன்    பெய ரை   எ ழு தி   ப ரிசா க   அ னை வ ரு க் கு ம்   கொ டு த்து   ம கி ழ் வி த் தி ரு க் கி றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.