பல் சி கி ச் சை க் காக செ ன் ற சீ ரி ய ல் நடி கை க் கு ஏ ற் ப ட் ட வி ப ரீ த ம் .. . ! !! வீ ட் டி ல் இ ரு ந் து க த றி ய ந டி கை . . . ! ! ! அதி ர் ச் சி ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

க ன் ன ட   சீ ரிய ல் நடி கை  ஒ ரு வ ர்   ப  ல்   வ லி க் கா க   சி கி ச் ச க்    மே ற் கொ ண்டபோது முகம் வீங்கி மோ ச மா க   செ ன்  ற   ச ம் ப வ ம்       கா ண் போ ரை   அ  தி ர் ச் சி யி ல்   ஆ ழ் த் தி  யு ள் ள து .   பெ ங் க ளூ ர்    ஜே . பி .   ந க ரி ல்   வ சி த் து   வ ரு ப வ ர்   சீ ரி ய ல்   ந டி கை   சு வா  தி .   இ வ ர்   க ன் ன ட த் தி ல்   ஒ ரு சி ல   ப  ட ங் க ளி ல்   சு வா தி    ந டி த் து ள் ளா ர் .   மு க ம்   வீ க் க ம்   இ ந் நி லை யி ல் ,   க ட ந்த   2  0   நா ட் க ளு க் கு   மு ன்பு    சு வா தி   ப ல்   வலி    கா ர ண மா க   த னி யா ர்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   ஒ  ன் றி ல்   சி கி ச் சை   பெ ற் று ள் ளா ர் .அ ங் கு   சு வா  திக்  கு சிகி ச் சை   அ ளி த் த மருத் து வ ர் க ள்   ம  ருந் து க் கு   ப தி லா க   ஒ ரு   ஊ சி யை   கொ டு த் து     அ தை   செ லு த் தி கொ ள் ள   அ றி வு று த் தி யு ள் ள ன ர் .

அ த னா ல்    அ வ ரு ம்   அ ந் த   ஊ சி யை    செ லு த் தி க் கொ ள் ள   சு  வா தி யி ன்   மு க ம்   எ தி ர் பா ரா த    நி லை யி ல்   கோ ர மா க    வீ ங் கி   மு க ம்    அ மை ப் பே   மா றி யு ள் ள து .   ம ரு த்  து வ ரி ன்   அ ல ட் சி ய ம்   இ த னா  ல்   ப த றி  2 0   நா ட் க ளா க   வெ  ளியே    வ ரா ம ல்   இ ரு ந் து ள் ளா ர் . அ ப் போ து   ப ல்   வ லி க் கு   மா த் தி ரை   கொ டு ப் ப  த ற் கு   ப தி லா க   ஒ ரு   ஊ சி யை   கொ  டு த் து   அ தை   சு வா தி யே   செ லு த் தி க்   கொ ள் ளு  ம் ப டி   கூ றி ய தா க   தெ ரி கி ற து .  அ த ன் பே ரி  ல்   மரு த்  துவ  ர்   சொ ன் ன   ஊ சி யை   வா ங் கி க்   கொ ண்  டு   வ ந் த   சு வா தி   த னது    வீ ட் டி ல்   ஊ சி யை   ப ல்   ஈ று    ப கு தி யி ல்   செ லு த் தி னா ர் .

இ தைய டு த் து    சிறி  து   நே ர த் தி ல்   சு வா தி யி ன்   முக ம்    நன் றா  க   வீ ங் கி   மு க த் தி ன்   அ மை ப் பே   மா றி வி  ட் ட து .   இ தனா ல்    அ தி ர் ச் சி   அ டை ந் த   சு வா தி   சிகி ச் சை   அ ளி  த் த   ம ரு த் து வ ரை   தொ ட ர் பு   கொ ண்  டு  மு க ம்    வீ க் க ம்   கு றி த் து   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .   அ த ற் கு   அ வ ர்   ப ல்   ஈ றி ல்   ஊ சி   போ ட் டு க்   கொ ண்ட தா ல்   அ ப் ப டி த்  தா ன்   இ ரு க் கு ம் .   வி ரை வி ல்   மு க ம்   வீ க் க ம்   ச ரி யா  கி வி டு ம்   என   தெ ரி வி த்  தி ரு ந் தா ர் .   ஆ னா லு ம்   ச ரி யா க வி ல் லை .   இ த னா ல்   சுவா தி  க ட ந் த   2 0   நா ட் க ளா க   வீ ட்டை   வி  ட் டு   வெளி  யே   வ ரா ம ல்  இ ரு ந் து  ள் ளா ர் .

20    நா ட் க ளா கி யு ம்  மு க  ம்   ச ரி யா கா த தா ல்   அ வ ர்   மீ ண் டு ம்   ம ரு த் து வ ம னை யை   தொ ட  ர் பு   கொ ண் டு ள் ளா ர் .   ஆ னா ல்   அ வ ரு க் கு   யா ரு ம்   ச ரி யா க    பதி  ல்   சொ ல்வ து   இ ல் லை   எ ன்று ம்    சு வா தி   கு ற் ற ம் சா ட்  டை  மு ன்   வை த்துள் ளா ர் .   ஏ ற் கெ  ன வே   மா ட ல்   ரை சா   வி ல் ச ன் தோல்   சிகி ச் சை க் கா க   சென் னை யி ல்  ஒ ரு    ம ரு த் து வ ரி டம் போன போது அவரது முகம் வீங்கியது. இதையடுத்து பெங்களூரில் ஒரு  ந டி கை   த ன து   உ ட  லி ல்   உ ள் ள   கொ ழு ப் புக ளை   க ரை க் க   சி கி ச் சை  எ டு த் த   போ து    உ யி ரி ழ ந் து வி ட் டா ர் .

ஆ னா ல்   சு வா தி க் கு   சா தா ர ண   ஒ ரு    ப ல்   சி கி ச் சை க் கு   மு க ம்   வீங் கி வி ட்  ட   சம் ப வ ம்    பெ ரும் அதி ர் ச்  சி யை   ஏ ற் ப டுத்  தி யு ள் ள து .   பி ன்   த ன க் கு   சி கி ச் சை   அ ளி த் த   ம ரு த்து  வ ரி டம்    தொ டர் பு   கொ ண் டு  கே ட் ட ப் போ து   மு க   வீ க் க ம்   விரை வி ல்   ச ரி யா கி வி டு ம்   எ  னக் கூ றி யு ள் ளா ர் .   ஆ னா லு ம் ,   த ற் போ து    வ ரை   மு க   வீக் க ம்   சரி யா க வி ல் லை .   மரு த் து வம னை  மீ ண் டு ம்   தொ ட ர்பு  கொ ண் டு   கே ட்  டா லு ம்   ச ரி யா க   யா ரு ம்   ப தி ல்   கொ டு க் க வி ல் லை   எ ன் று   கு ற் றா ச் சா ட் டி யு உ ரி ய   ந ட வ டி க் கை   எ டு க் க ப் ப டு வ தா க    கூ றி யு ள் ளா ர்   சு வா தி.

Leave A Reply

Your email address will not be published.