பா ர்ட் டி க் கு கூ ட் டி ட் டு போ ய் இ ப் ப டி ப ண்ணா ங் க . . . ! ! ! க ண் க ல ங் கி ய ப டி ந டி கை வெ ளி யி ட் ட தக வ ல் . . . ! ! ! அ த னை க ண் டு அ தி ர் ச் சி யி ல் உ றை ந் த ர சி க ர் க ள் .. . ! !!

0

பொ  து வா க  சி   னி மா  உ   ல கி ல்  ஆ ர   ம் ப  கா ல க  ட்  ட த் தி  ல்   மா   ட லா க வு   ம்   அ ல் ல து   பெ   ரி ய     பி   ர  ப  ல த் தி ன்   வா   ரி சு க ள்  ஆ   க வோ   அ ல் ல து   சி றி    ய   க தா பா   த் தி ர த் தி   ல்   நடி த் து   இ   ன்று   ப ல ரு ம்    ந டி  கை யா க   தி க   ழ் ந்   து    வரு கி    ன் றா  ர் க  ள்.    அ ந் த   வ கை யி ல்   ந டி கை  நி வே தா   பெ  த்   து ரா ஜ்  எ ன் ப வ ர்   ஒ ரு   இ   ந் தி ய த்  தி ரை   ப் ப ட   ந டி கை   ஆ வா ர் .   இ வ ர்   தூ   த் து க் கு   டி   மா வ ட்   ட த்தி ல்   உ ள் ள   கோ   வி ல் ப   ட் டி   எ ன்  ற  ஊ ரி ல்  பி  ற ந் து   வி ழு  ந் து ள்   ளா ர் .   இ வ ர து   த ந்தை   ஒ ரு   தொ   ழி ல தி ப   ர்   ஆவா ர் .   இ ந்த   வ கை   யி ல்   ந டி  கை  நி  வே தா  சி   று வ ய   தா  க   இ ரு   க் கு ம் போ   தே   து   பா   ய்   செ  ன் ற தா   ல்   அ வ ர்    அ   ங் கேயே   த ன து   ப ள் ளி   ம  ற் றும்   க   ல் லூ ரி    ப்  ப டி    ப் பை  மு டி    த்தா ர்  .   அ த   ன் பி   ற கு   அ ங்  கு   மா     ட லா  க   இ ரு ந்  து   அ த ன்   பி ற  கு   த   மி ழ்   சி   னி மா வி   ற் கு ள்

2 0  1 6   ஆ ம்   ஆ ண்டு   வெ    ளி வ ந்   த   ஒ ரு   நா ள்   கூ    த்   து   எ ன் ற  தி ரை    ப் ப ட   த் தி ன்   மூ   ல ம்   அ றி மு   கமா   னா ர்   எ ன் பது   கு றி   ப் பி டத்  த   க்க து.  மே லு ம்  ,   இ வர்   த   மி ழ்  ம ற் று ம்   தெ லு   ங் கு   மொ    ழி த்   தி ரை   ப் ப ட   ந டி   கை யா   வா  ர் .   அ ந் த   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ற்  கு    பி ற கு   பொ   து வா க   எ ன்   ம ன   சு    த   ங் க ம் ,  டி   க்   டி   க்   டி    க் ,   தி   மி ரு   பு   டி ச் ச வ  ன்  ,  ச ங் க   த் த மி   ழன் ,   பொ   ன் மா ணி  க் க வே   ல்  போ ன் ற  தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி   ல்  ந டி   த் து ள்    ளா ர்  எ  ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த் த   க் கது  .  இ த னை   தொ ட ர்    ந் து    க ட ந்த  ,   சி ல   ஆ ண்   டு களா    க   மட்  டு ம்  இ ல்   லா ம ல்   அ த ற் கு   மு ன் பு   இ ரு  ந்த    கூ ட   அ   தி க மா   க   பெ    ண் க ளு   க் கு  பா   லி   ய   ல்

தொ   ல் லை   க ள்   ந டை பெ   ற்று வருகி ன்றது.   அ ந் த   வ கை யி ல்   சி   னி மா  ந  டி   கைக   ளு  க்   கு   வா   ய் ப்   பு   வே ண்   டு மெ ன்   றா லு ம்   அ   ட்   ஜ   ஸ்   ட்    மெ   ண்    ட்   செ ய் ய   வே  ண் டு ம்    எ ன் று   ப   லரு ம்   கூறி   வ  ந் து   ள் ளா   ர் க ள் .   அ ந் த   ஒ ரே   ச   மய த்  தி   ல்   ப ல   ந டி   கை கள்   வெ ளி    ப் ப டை   யா க   இ தை   ப ற்றி   கூ  றி  வ ரு கி   ன் றா   ர்க ள் .   அ ந் த   வ கை யி  ல்  ந டி கை   நி வேதா    பெ   த் து ரா ஜு   க் கு ம்    இ ப் ப டி   ஒரு   நி  க   ழ் வு   ந ட ந்   து ள் ள  தா க   கூ ற   ப் ப டு கி   ன் ற   து  .   ஒ ரு மு றை   மி க   ப் பெ ரி  ய   பா ர்    ட்டி  க்   கு  அ  ழை  ப்  பு  வ   ந் து ள்    ள து .   அ த   ற் கா ன   நா ன்   அ ங் கு   சென் று   உ  ள் ளே   ன் .

அ ந் த  பா   ர்ட் டி யி   ல்    பெ ரி   ய   பி ர ப   ல ம்   த ன்   உ   ட  லி   ல்   சி ல   இ ட   ங் க ளி   ல்   தொ    ட்   டு   பே   சிய தா   க   தெ ரி வி   த்   துள்    ளா ர் .   இ து   எ ன்   வா   ழ் க் கை   யி  ல்  ம ற    க் க மு   டி யா   த    ஒ ரு   ச   ம் ப வ   ம்  .   நா ன்   அ ந் த   பா   ர்  ட் டி  க் கு   செ   ன் று   இ ரு   க் க வே   கூ   டா து  எ ன்  று   நான்   நி  னை   த்தே ன் .    மேலு ம் ,   த   மி  ழி  ல்   ச   ரி யா க    வா ய்  ப் பு க   ள்   கி டை   க் கா த   கார   ண  த்தி   னா ல்   தெ  லு   ங் கு   ப   க் க ம்   செ   ன் று  வி ட் ட   தா க    த க வ   ல்க  ள்   வெ ளி   யா கி யு   ள்ள   து .   இ ந்  த   த   க வ ல்   த ற்  பொ   ழு து   ர சி க ர்   ம  த் தி யி ல்   ப ர வ    லா க ப்   பே ச   ப் பட்   டு   வ ரு கி ன்ற து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.