பே சி க்கொ ண் டி ருந் த தொ கு ப்பா ள ரை தி டீ ரெ ன் று த ள் ளிவி ட்ட அனி ருத்.. .! ! ! எத ற் கு த ள் ளி வி ட் டா ர் எ ன் று தெ ரி யு மா .. . !! ! அ தை பா ர் த் த அ தி ர்ச் சி யில் ர சி க ர்கள். .. !! ! இ ணை யத் தி ல் தீ யா ய் பர வு ம் வீடி யோ ப தி வு உள் ளே…!!!

0

அ னிருத்   ர வி   ச்  ச ந் த ர்   ஒ ரு இ ந்தி ய  தி   ரை  ப்பட இ சைய மைப் பாளர்  ம ற்   று  ம் பாட  க ர்  ஆவா ர் .    இ வ  ர் மு த   ன் மை யா   க   த  மிழ்  சினி   மாவி ல்  ப ணி யாற் று   கி றார்   எ  ன்ப  து   கு றி  ப்பி டத்த க் கது .    அ  வ ர்   மூ  த்த   ந டி க ர்   ர வி  ரா கவே ந்திரா வி ன்   ம க   ன் ஆவார்.   மே லு ம் ,   அ  னி ரு த்  ர வி ச்சந் த ரி ன்  மு   த ல் பா டல்  ஏ ன்  இ   ந் த கோ  ல வே ரிடி   3   ஆ ம்   தி   ரை ப் ப  டத் தி ற்    காக   இ   ய ற் ற ப்   ப ட் ட  து . இ ன் று    த  மி ழ்    சி  னி மா வி    ல்  பி ர ப ல  இ  சை ய   மை ப் பா   ள ரா க   தி க   ழ்ந்   து   வ ரு கி   ன் ற   அ னி ரு  த் .   இ வ ர்   மு ன் ன ணி   நடி க ரா ன   ர ஜி னி ,   க ம ல் ,   வி ஜ ய் ,   அ ஜி த்   எ ன  மு   ன்  னணி   ந டி க ர்   தி ரை   ப் ப  ட  த் தி ல்    இ சை   யமை  த் து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து   குறி ப் பி   ட  த் த   க் க து .   இ த னை   தொ ட ர் ந் து நடிகர் ரஜினி நடி க்கவிரு க்கும் ஜெ யில ர் திரை ப்படத்து க்கு இசை யமைக்கி  ன் றா ர்   அ னி ருத் .

இ த னை   தொ ட ர் ந் து   ஹி   ந் தியி   ல்    இ யக் கு ன ர்   அ ட்    லி   இ ய க்  க   த்தி  ல்  ந  டி க ர்  ஷா    ரு க்கா   ன்   ந  டி  ப்  பி ல்   உ  ரு  வாக வு    ள் ள   ஜ வா   ன்   இ ப் ப ட   த் திற் கு   ம்    அ னிரு  த்   தான்   இ சை ய   மை க் க  இரு க்   கி றா  ர் .   இ ப் ப டி   நி லை யி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்  ந  டிக  ர்  க ம ல்    ந டி   ப் பி ல்   வெ   ளிவ  ந் த   வி க் ர ம்   தி ரை   ப் பட த்  தி லி   ரு ந் து   இ வரு ம்    வ ந் த   ப ட   த் தி ற் கா   ன  ஒ ரு   வெ   ற்  றியா   ள ரா க   தி க   ழ் ந்   து   வ  ருகி   ன் றா    ர் .   இ ப் ப   டி யா ன   நி லை யி ல்   நேற் று   இ ந் த   தி ரை ப் ப    ட த்  தி ன்   ச   க் ச   ஸ்   பா    ர் ட் டி நட ந்துள் ளது.

அந் த   வ  கை யில்   அ னி ரு த் பே ச   அ   ழைத்த ந டிக  ரும்  தொகு ப்பா ள ர் மி  ர் ச்  சி வி ஜ ய்  அ னி  ரு   த்தை   பு க    ழ் ந் து   த ள்   ளி    பே சி யுள் ளார்.  தி   டீ ரெ  ன்   று   அ வ ரை   த   ள் ளி    ஓ ரமா  க   நி   ற் க  வை த் து   அ த   ன் பி ற கு   இ சை   ய மை ப் பா   ள ர்   அ னி ருத் பே சியு  ள்ளார். அ வ   ர் தி   டீ ரெ ன்    று  அ ப் ப டி செய் த  உ டனு ம்  ப ல ரும்   கோ ப   த்  தி ல்  அ ப் ப டி   செ ய்   து  வி  ட் டாரா    எ ன் று   நினை    த் துக்கொ ண் டி ரு   ந் த   ச ம ய   த் தி ல் தா   ன்   அ வ ரை   பு க   ழ் ந்   து  பே சி ய   கா ர   ண  த் தி   னா ல்   அ வ ரை  த   ள் ளி   வி    ட் ட தா   க   கூ ற   ப் ப டு கி   ன் ற து .  அ ந்  த   வீ டி யோ   ப தி வு   த ற் போ து  இ ணை ய   த் தி ல்    வை ர   லா க   ப ர வி   வ ருகி  ன் ற து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.