கை யில் 1 ரூ வா 2 0 காசு வச் சிரு ந்தே ன்; த ற் கொலை ப ண் ணி க்க லா மா ன் னு நி னை ச் சேன் பி ர ப ல ந டி க ர் சொன் ன தி டு க் கி டும் த க வ ல் . . .! ! ! வீ டி யோ வை பா ர் த் து அ ட இ வ ர எ ன்று ஷா க் கா ன ரசி க ர் க ள் . .. ! ! !

0

த மிழ்   சினி மா வில்   1 0  தி ரை ப் பட ங் களை யு ம் ,   16   தொ லை க் கா ட்சி   சீ ரிய ல் க ளையு ம்  இய க்கி   இய க்கு ன ரா க   ம ட் டும ல் லா மல்  கா மெ டி ,  கு ண ச் சித்தி ர   கதா பா த் தி ர  த் தில்  ந டி த்து  ர சி க ர்க ளு க் கு  ப  ரிச் ச ய மா ன வ ர்  ந டி க ரு ம்   இ ய  க்கு ன  ரும்   த யா ரி ப்  பா ள ருமா ன    மனோ  பா  லா .  இ வ ர்  த ற் போ து  கொ ஞ்ச ம்  கூ ட  ச மு தா ய   பொ றுப் பி ல்  லா ம ல்   ப ல ரு டைய   உ யி ரை  கா வு   வா ங் கி க்  கொ ண் டி ரு  க்கு ம்  ஆ ன் லைன்  ர ம் மி  வி ளையா ட் டிற் கா ன  வி ள ம் ப ரத் தி ல்  நடி த் து  இ ளை ஞர் க ளி ட ம்   ஆசை யை  த்   தூ ண்டி   கொண் டி ருக்கி றார் .     அ தி லு ம்   இந்  த   வி ள ம்ப ர த் தி ல் ,  ‘ ரூ . 2  5 பை க் ,    ரூ . 3 0   ஐ போன்,  ரூ .5 0  கார், அ தன் பி றகு   ல  ட் ச க்க ண க் கி ல் ப ண ம்  இ தெ ல்லா ம்  ஆ ன் லை ன்  ர ம் மி வி ளை யா ட்டி ல்   கி  டை  க் கு  ம்   ’

எ   ன்   றெ ல் லாம்  ஆ சை   கா ட் டும்   வி ளம் ப ரப் ப ட த் தில்   ம னோபா லா   தே னொழு க   பே சு ம்  த ற் போ து  சோ ஷி யல்   மீ டியா வி ல்   வை ரலா  கி றது .   இத ற்கு   தி ரை  பி ர ப லங் க ளும்   பொது ம க்க ளு ம்  வ ரிசை யா க  எ தி ர் ப் பு த்  தெரிவி த்  து க்  கொ ண்டி ருக் கின்ற  னர் .  இ வர்  ம ட் டு ம ல் ல   கா ளி தாஸ்   ஜெய ரா ம் ,   பி ரே ம் ஜி   போ ன்  றோரு ம்    ஆன் லை ன்   ர ம் மி   வி ள ம் ப ர த் தி ல்  ந டி த் து   வரு கி ன் ற ன ர் .  இ வ ர் க ளு க்கெ ல் லா ம்  மூ ன் று  த லை மு றைக் கு   சொத் து   இருக் கு ம்  நி லையி ல்,    பல    இளைஞ ர் க ளை  கட  ன் வா ங் கி   வி ளை யா ட   வை க் க  தூண்    டு ம்

ஆ ன் லை ன்  சூ தா ட்ட   விள ம் ப ர த்தி ல்  ந டி த் து   தா ன்  ச ம்பா தி ப் பத ற் கு   எ ன்ன   அவ சிய ம்  இ ரு க் கி றது   எ னவு ம்   சோசிய ல்    மீ டியா வி ல்  க டும்   எ தி ர்ப் பு   எ ழு கி ற து .   இ து கு றி த் து   ந டி கரு ம்  இ சை ய மைப் பா ள ரு மா ன    ஜிவி    பி ர காஷ்   பேசி ய போ து ,   ‘ ப லர து   வாழ்க் கை யை கே ள் வி க்கு றி யாக் கு ம்   ஆன் லைன்  சூ தாட்ட   வி ள ம்பர ங் களி ல்  எ ப் போ து மே  ந  டி க்க   மா ட் டே ன்.   இ த ற்கா க   யார்  எ ன்னை  அ ணு கி னாலு ம்   எ வ் வ ளவு   ப ணம்   கொ டு த்தா லு ம்  அ ந்த வி ளம்ப  ரத் தி  ல் ம ட் டும்   ந டி க்க   மா ட்டே ன் ’

எ   ன  அ ழு த்த மாக க்   கூறி ,   இந் த  வி ள  ம்ப ர த் தி ல்  ந டித் தவ ர் களை  மறை முக மா க   தி ட் டி த்   தீ ர் த் திரு க் கி றா ர் .  ஜி வி   பி ர கா ஷ்   ந டி க் கும்   ப ட ங் கள்  பெ ரு ம் பாலு ம்   அ டல் ட்   ப ட மா க   இ ரு ந் தா லு ம் ,   அ வ ரு க் கு க்   கூட   இ ப்ப டி   ஒரு   பொ று ப்  புண ர் வு    இ ருக்  கிற து .  ஆ னா ல்  வ ய தி ல்  மூ த்  த  தி  ரை அ னு ப வ ம்  நி றை ந் த   மனோ பா  லா  கொ ஞ் சம்    கூ ட    யோசி க் கா ம ல்  இ ந்த   வி ளம் ப ர த் தில்    நடி த் திரு ப் ப து  அ வ ரு டை ய   த ர த்தை  அ வ ரே  தாழ் த் தி  கொ ண் டா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.