பிர ப ல ந டிகை க் கு கொலை மி ர ட்ட ல் வி டு க் கு ம் 1 4 வ ய து சி று வ ர் கள் .. . !! ! அ ட க்கொ டு மை யே இ ந் த ந டிகை க் கு இப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா .. . ? ?? அந் த நடி கை கூ றிய தை கே ட் டு அதி ர்ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பா ண்டி யா    ஸ் டோ ர்   சீ ரி ய லி ல்   மு க்  கி ய   க தா பா த் தி ரத் தி ல்   ந டி த் து   வ ரு ம்    ந டி கை  சி ம் ர ன்   பு  த ரூ ப் ,   த ன க் கு   பா லி ய ல்   மி ரட்  ட ல்கள்  வ ரு வதா க   கூ  றி யு ள் ள து  ப ர ப ரப்  பை   ஏ ற்ப டு த் தி   உ  ள் ள து. த  மிழி ல்   பி ர ப ல மா ன   பா ண்  டி ய ன்   ஸ் டோ ர் ஸ்   சீ ரிய  ல்   இ ந் தி யி ல்   பா ண் டி யா   ஸ் டோ ர்    எ ன் கி ற  பெ ய ரி ல்   ரீ மே க்   செ ய் ய ப் ப ட் டு   ஒ ளி ப ர ப் பா கி   வ ரு கி ற து .   அ ந் த    தொ ட ரி ல்   மு க் கி ய   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி த்  து   வ ரு ப வ ர்   ந டி கை   சி ம் ர ன்   பு த ரூ ப் .   இ வ ர்   த ன க் கு   பா லி ய ல்   மி ர ட் ட ல் க ள்   வ ரு வ தா க    கூ றி யு ள் ள து   ப ர பர ப் பை   ஏ  ற் ப டு த் தி   உ ள் ள து .   இ து கு றி த் து   சி ம் ர ன்   கூ றி யி ரு ப் ப தா வ து   :   சீ ரி ய லி ல்   நா ன்   வி ல் லி  யா க   ந டி ப் ப தை   சி ல ரா ல்   சா தா ர ண மா க   எ டு த் து க் கொ ள் ள   மு டி ய வி ல் லை .   நா ன்   அ ந் த   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி ப் ப த ற் கு   எ தி ரா க   ஆ ர ம் ப த் தி ல்   வி ம ர் ச ன ங் க ள்   எ ழு ந் து   வ ரு கி ன் ற ன .

ஆ னா ல்   அ து   த ற் போ து   எ ல் லை  மீ றி   போ ய் வி  ட் ட து.   எ ன்னை   பா  லி ய ல்   வ ன் கொ டு மை   செ ய் ய ப் போ வ தா க வும், கொலை செய்துவிடுவோம் என்றும் மிரட்டுகின்றனர். என்னைப்ப ற் றி  ச மூ  க   வ லை த ள ங்  க ளி ல்  அவ தூ றா க   பே சு  கி றா ர் க ள் .    இ த னா ல்  காவ  ல்   நி லை ய த் து க் கு   நே ரி ல்   செ ன் று   பு கா ர்   ஒ ன் றை   அ ளி த் து ள் ளே ன் .   எ ன க் கு   மிரட் ட ல்  வி  டுப்  பவ ர் கள்   1  4  வ ய து  சி று வ ர் க ள் .   பெற்றோர் க ள்   அ வ ர் க ளு க் கு   ப டி ப் ப தற் கா  க   வா ங் கி க்   கொ டு த் து ள் ள   மொ பை ல்   போ னை   அ வ ர் க ள்   த வ றா க   ப ய ன் ப டு த் து கின்  ற ன ர் .   எ  ன வே   பெ ற் றோ ர் கள்   த ங் க ள்    பி ள் ளை க ளை   தொட ர்  ந்து

கண்  கா ணி க் க   வே ண் டு ம்  எ ன் று   அ வ ர்   வே ண் டு கோ ள்    வி டுத் து ள் ளா ர் .   ந டி  கை யி ன்  இ ந் த    பு கா ர்   ப ரப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி    உ ள் ள து . இ   ள ம்   இ ந் தி   ந  டி கை யா க   வல ம்   வ  ரு ம்   சி ம் ர ன்    பு த ரூ ப்   பா ண் டி  யா   தொ லை க் கா ட் சி    தொ ட ர்   மூ ல ம்   ர சி க ர் க ள்   மத் தி  யி ல்   பி ர பல  மா னா ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்  த ன் னை   பா லி ய ல்    ப லா த்காரம்   செ ய் ய ப்  போ வ தா க வு ம்    கொ லை   செ ய் ய ப் போ  வ தா க வும்   மி ர ட்ட  ல்   வ ந் தி ரு ப் பதா க   அ வ ர்   கூ றி யு ள் ளார் .   இ து   ப ற் றி    அ வ ர்  கூ றி ய தா வ து ,  நா ன்   எதி ர் ம றை   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   நடி ப் ப து   சி லர்   சா தார ண மா க  எ டு த் து க்   கொ ள்  ள வி ல் லை .

இ த ற் கு    ஆ ர ம் ப த் தி ல்   ப ல   வி ம ர் ச னங்  க ள்  வ ந் த    நி லை யி ல்   த ற் போ து  அ து    எ ல் லை   மீ றி வி ட் ட து .    எ ன் னை   பா லி ய ல்    வ ன் கொ டு மை   செ ய்யப்   போ வ தா க வு  ம்   கொ  லை   செ ய் ய ப்   போ  வ தா க வு ம்   மி ர   ட்டு  கி ன் றா ர் க ள் .   இ த  னா ல்   கா வ ல்   நி லை ய த் தி ல்   நா ன்    பு கா ர்   அ ளி த்  தி ரு க் கி றே ன் .   எ ன் னை  மிரட்  டு ப வர் க ள்     1  4    வ  ய து    சி  று வ  ர் க ள் .   சி று வ  ர் க ளு க்கு பெ ற் றோ  ர் க ள்   க ல் வி க்கா க    மொ  பைல்   போ  னை   வா ங் கி  கொ  டு த் த  தை    அவர்க ள்  த வ றாக ப ய ன்  ப டு த் து கி றா ர் க ள் .  ஆ கை யா ல்   ம க ன் க  ளை   பெ  ற்றோ  ர் க ள்   க வ னி க் க   வே ண் டு ம்  எ ன   அ வ ர்   தெ  ரி வி த் தி ருக் கி றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.