உ டன் ந டி த் த ந டி க ரை ர க சி யமா க காத ல் தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் ட க ம ல் ப ட ந டி கை .. . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் பட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . .!!!

0

ஆ ந்தி ரா  வை   சே ர் ந்த    உ ட ன்   ந டி த் த   ந டி க ரை  ர  கசி  யமா க   கா  தல்    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ  ண் ட   க ம ல்   ப ட   ந டி கை ,   க ட ந் த   2 0  0 5 – ம்   ஆ ண் டு   மி ஸ்   ஆ ந் தி ரா  ப ட் ட த்தை   வெ ன் ற   பி ன் ன ர்   தொலை க்  கா ட் சி யி ல்  தொ  குப் பா ளி னி யா க   த ன து  ப ய ண த் தை  தொ ட ங் கி  னா ர் .   இ தை ய டு த் து   சி ர ஞ் சீ வியி  ன்  அ  ண் ட ரி வா டு  எ ன் கி ற   தெ லு ங் கு   ப ட ம்  மூ ல ம்   தி ரை யு ல கி  ல்   ந டிகை யா க   அறி  முக மா னா ர் . ப தினா று ,   அ வ ன்   இ வ ன்   உ ள்ளி ட் ட   ப ட ங் க ளில்   ந டி த் த வ ர்   ம து  ஷா லி னி .   க டைசி யா க   ஆ ர் . கே .சு ரே ஷ்   ந டி த் த   விசி த் தி ர ன்   பட த் தி ல்   ந டி த் தா ர் .   த ற் போ து    சி பி ராஜ்   ந டி த் து  ள் ள   ரே ஞ்ச ர்   ப ட த் தி ல்   ந டி  த்து   வ ரு கி றா ர் .    இ ந் நி லை யி ல்   இ வ ரு க் கு ம்   நடி க  ர்   கோ கு ல்   ஆ ன ந் த்   எ ன் ப வ ரு க் கு ம்   ஐ த ரா பாத் தி ல்    தி ரும ண ம்   ந ட ந் து   மு டி ந்து ள் ள து .    கோ கு ல் ,   ‛ ‛ சென் னை   2   சி ங் க ப் பூ ர் ,   தி ட் ட ம்   ரெ ண் டு ,   ந டுவ ன் ‘ ‘   உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க ளி ல்  ந டி த் து ள் ளா ர் .   இ ரு வ ரு ம்  கா த லி த் து   பெ ற் றோர்   ச ம் ம த த் து ட ன்   திரு ம ண ம்   செ ய் து ள்ள ன ர் .  நே ற் று ( ஜூ ன்   1 6 )   ஐ த ராபா த் தி ல்   எ ளி ய   மு றை யில்   ந டந் த   தி ரு மண த் தி ல்

இ ரு வீ ட் டா ர து   நெ ரு ங் கி ய   கு டு  ம் ப   உ று ப் பி ன ர் கள்   ம ற்று ம்   ந ண் ப ர் க ள்  ம ட் டு மே   க ல ந் து   கொ  ண் டன ர் .   ‛  ‛ வாழ் க் கை யி ல்   பு தி ய   அ த் தி யா த்தை   எ டு த் து  வை த் து ள் ளோ ம்  .   உ ங் க ள்  அ னை வ ரி ன்   அன் பு க் கு  எ ங் க ளி ன்   ந ன் றி ‘ ‘   எ ன் கி றா ர்   ம து    ஷா லி னி .   இ  தை ய டு த்து   தொ ட ர் ந் து  2      ஆ  ண் டு க  ள்    தெ  லு ங்  கு    ப ட ங் க  ளி ல்  நடி த் து   வ ந் த  இ வ ரு க் கு   க டந் த    2 0 0 7 -ம்   ஆ ண் டு   வெ  ளி  யா ன   ப ழ னி ய ப் பா   க ல் லூரி   ப ட ம்   மூ ல ம்   த மி ழி ல்   எண்  ட் ரி  ஆ னா ர் .   பி ன் ன ர்   சி ல   ஆ ண் டு க ள்   எதி ர் பா ர் த் த   வெ ற் றி   கி டை க் கா மல்   த வித் து   வ ந் த  இ வ ரு க் கு   தி ரு ப் பு மு  னை யா க  அ  மை ந் த   ப ட ம்   எ ன் றால்   அ து   அ வ ன்  இ வ ன்   தா ன் .

பா லா   இ ய க் கி ய   இ ப் ப ட த் தி  ல்  ஆ  ர் யா வுக் கு    ஜோ டியா க   ந டித் தி ருந் தா ர்   ம து  ஷா லி னி .   இ ப் ப ட த் தி ன்   வெ ற் றிக் கு   பி ன்  இ வ ரு க் கு   க ம லு ட ன்    நடி க் கு ம்   வா ய் ப் பு   கி  டைத் த து .   அ த ன்ப டி    ரா ஜே ஷ்   எம்   செ ல் வா    இ யக் கி ய   தூ ங் கா வ னம்   ப ட த் தி ல்   ந டி த் தா ர் .   இ ப் ப ட த் தில்   ந டி க ர்    க மல் ஹா ச  னு ட ன்   இவ ர்   லி ப் லா க்    கா ட் சி யி ல்  ந டி த் து ப ர ப ர ப் பை    ஏ ற் ப டு த் தி னா ர் .   இ தை யடு த் து   ப ஞ் ச ரா க்‌ ஷ ர ம்   ப டத் தி ல்   ந டி த் தா ர் .   க டை சி யா க   க ட ந் த   மா த ம்   வெளி யா  ன  வி சி த்  தி ர ன்   ப ட த் தி ல்   மு க் கி ய   க தா பா த் தி ர த் தில்    ந டித்  து   அசத் தி னா  ர்.

இ வ் வா று   தொ ட ர் ந் து   பி சி யா ன   ந டிகை யா  க   வ ல ம்   வந் த   ம து   ஷா லி னி ,    தற் போ து    ரக சி ய மா க  தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ ண் டு  ள் ளார் .  இ வ ர்   த ன்  னுட ன்    ப ஞ் ச ரா க்‌ ஷ ர ம்   ப ட த் தி ல்    ந டித் த   கோ கு ல்   ஆ  ன  ந் த்   எ ன் கி ற   ந டி க ரை    கா த லி த் து    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து  கொ ண் டு ள் ளா ர் .  ஐ த ரா  பாத்  தி ல்   ந ட ந் த    இ வ ர் க ள  து   தி ரு ம ண த் தி ல்   கு டு ம் ப  த் தி ன ர்   ம ற் று  ம்   உ ற வி ன ர் க ள்   ம ட் டு மே   க ல ந் து கொ  ண் டன ர்  .   நே ற் று   த ன து   தி ரு  ம ண   பு கை ப் ப ட த் தை   டு விட் ட ரி   ல்   வெளி யி  ட் டி ரு ந் தா ர்    ம து   ஷா லி னி .   அ வ ரு க் கு  வா ழ்   த்து க் க ள்    கு வி ந் த   வ ண் ண ம்   உ ள்ளன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.