ந டி கர் பி ர சா ந் தி ன் த ந் தை யை அ ழவை த் த பி ர பல ந டிகை … ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டிகை தெ ரி யு மா .. . ? ?? அ ட , இ ந் த ந டி கை இ ப் படி செ ய வ ங் க னு யா ரு ம் எ தி ர் பா ரா த ச ம் பவ ம் … !! !

0

த மி ழ்   சி னி  மா வி ல்   ஒ ரு   ந டி க ரா க, இயக்கு ன ரா க ,   த யா ரி ப்  பா ள ரா க   த ன்   ப ணியை   தி ற ம் ப ட   செ ய் த தி ல்   மு க் கி ய மா ன வர்   ந டிகர்   தியா  கரா  ஜன் .   த மி ழி ல்   ம ட்டு மி ல்  லா ம ல்   தெ லுங் கு ,   கன் ன ட ம்,  ம லை யா ள ம்  உ ட் ப ட   மொழி   ப ட ங் க ளி லு ம்    தன்   தி ற மை யை   நி ரூ பி த் து ள் ளா ர் .  இ வ ர்   பி ர ப ல   ந டி க ரி ன்   பி ர சாந்  தின்   த ந் தை   ம ற் று ம்   ந டி க ர்   வி க் ர மி ன்   தா ய்மா மா   எ ன்ப து   கு றிப் பி ட த் த க் க து .  இ வ ர்   சொ ந் தமா  க   வி யா பா ர த் தி ல்   ஆ ர் வ ம்   கொ ண் டி ருந் த   ச ம ய  த் தி ல்   தா ன்    எ தி ர் பா ரா த வி த மா க   அ லை க ள்   ஓ ய் வ தி ல் லை   எ ன் ற   ப ட த் தி ல்   ந டி க் க   வா ய் ப் பு   வ ந் து ள் ள து .   அ தி ல்   முக் கி ய   க  தா பாத்  தி ரத்  தில்   ந  டி த் து  ர  சிக ர் க  ளி டை யே  ப ரீ ட் சை ய மா னா ர் .   அ தன்   பி ன்   தொ ட ர் ந் து   ப ல   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ம்   இய க் கி யு ம்  வெ ற் றி   க ண் டார் .

த ன்   ம கன்   பி ர சா ந்தி ன்   கெ ரி ய ரை   வ ழி   ந ட த் து வதி  லும்   மு க் கிய   ப ங் கா ற்றி   வ ரு கி றா ர் .   அ ண் மை யி ல்   பி ர சா ந் த்   ந டிப்  பில்    உரு வா ன   அ ந் த க ன்    ப டத் தை   கூ  ட  இ வ ர்        தா ன்   த யாரி க் கி  றா ர் .   அ ந்த   ப டத் தி ல்   யோ கி  பா பு,   ஊ ர் வ சி   போன் ற   ந டி க ர் க ள்   ந டி க் கி ன்றன ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்  இ ந் த    ப ட த் தை   ப ற் றி   பே சுகை யி ல்   தியா க ரா ஜ ன்   ப ட ம்   மு டி ந் து    ந டி த் த  பி ர ப ல ங் க  ளுக் கு   எ ல் லா ம்   ப ணம்   செ ட் டில்   ப ண் ணு ம்    சம ய  த்தி ல்    ஊ  ர்  வ சி  க் கு  ம்    சம்   ப ளத் தை  அ னு ப்பி யு ள் ளா ர் .

ப ட  த்தி ற்கு  டப்பி ங்  பே ச   வ ரு ம்   போ து   பூஜை போ ட் டு  தா ன்  ட ப்பி ங்  ஆ ர ம்பி ப்பாரா ம்.   அந்  த   ச ம  யத்  தி ல்   ஊ ர் வ சி   வா ங் கி ய   ச ம் ப ள த் தை   அ ப் ப டி யே   கொ டு த் து  வி ட்  டா ரா ம் .    இ வ ர்    எ வ் ளோ   சொ ல் லி யு ம்   ஊ ர் வ சி  கே ட் க  வி ல் லை யா ம் .   எ ன க்கு   ஏ ற் கெ  ன வே  நி  றை ய   ச ம் ப ள ம்  கொ  டுத் தி  ட்டீ ர் க ள் .   இது  வே ண்  டாம்   எ  ன    கூ  றி னா  ரா ம் .    இப் ப  டி யு  ம்  ஒ  ரு   பெ ண்ம ணியா?  என்று நினைத் து   இ ர வு   மு ழு வ து ம்  அ ப் செ ட் டி  ல்  இ ரு  ந்த தா க வு ம்    சில    நே ர ங் க ளில்    கண்   க ல  ங் கி யதா க வு ம்   தெ ரி வி த்  தா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.