ச த் தமி ன் றி இர ண் டா வது தி ரும ண த் தி ற்கு தயா ரா கி ய சீ ரி யல் நடி கை ரக் ஷிதா.. .!! ! எ ன் னது, இ ந் த பி ரப லத்தை தா ன் தி ரும ணம் செ ய்ய ப் போகி றா ரா.. .?? ? வெ ளி வந் த பு கைப்ப டத் தை பார் த் து இ ன்ப அ தி ர்ச் சி யில் உ றை ந்து போ ன ர சிக ர்க ள். ..! !!

0

பொ து வாக    வீ   ட் டி  ல்   உ ள் ள   பெ    ண்க   ள்    மட்  டு மே  அ   தி க மா க   சீ ரி ய  ல் களை விரு   ம் பி ப்  பார்  த் து   வருவா   ர் க ள் .    ஆ னா ல் ,    த ற் போ  து   இ ரு   க்  கு ம்   கா ல க்கட் ட த்    தில்   பெ  ண் க ள்   ம ட்டு மி   ல் லாம  ல்   ஆண்   க ளு ம்  சி   றுவ ர் கள்  முத ல்   பெ ரி ய   வ ர் க ள்  வ ரை   அ னை வ ரும்  சீ ரி ய   ல் க ளை  வி ரு ம்  பி  பா ர் த் து  வ ரு கி   ன் றார் க ள்.   அ த ற் கே  ற்ற வா று  அ வ  ர்க   ளும்   த ங் க  ளுடை ய டி . ஆ ர் . பி  ஏ ற்  று வ த   ற் கா க   பு திய   சீ ரி ய  ல்  க ளை  வெ ளி   யி ட்  டு   ம    க்  களை    க வ   ர் ந்   து   வ ரு கி   ன் றா   ர் கள் .    அ ந் த   வ கை யி ல்   வி  ஜ ய்   தொ லை    க் கா ட் சி    யி ல்   சூ    ப் ப ர் ஹி    ட்   சீ ரி   ய லா க  ஓ  டி   வ ந் தது   தா ன்   ச ர வ ண ன்   மீ னா ட் சி  .   இ தி  ல்   இ  ர  ண்   டா வ து  பா க   த் தி  ல்   மீ   னா ட்  சி   எ ன் ற    க தா பா   த்  தி ர த்   தி ல்

ந டி   த் து   ர சி க ர்   ம   த்தி யி ல்   த  ன   க் கெ ன   ஒ ரு   இ  ட  த் தைப்   பிடி  த் தவ ர்   ந டி கை   ர க் ஷி தா  .  ஒரு   இ   ந்  தி ய   நடி கை  ம ற் று ம்  மு   க் கி ய   மா க   தொ லை  க் கா  ட்  சியி ல்   ப   ணி பு ரி கி   றார்  எ   ன் ப து   கு றி  ப் பிட த் த  க் க து .   மே லு ம் ,   சி   ன் ன த் தி  ரை யி ல்  அ  றி மு   க மா  ன வ ர்   ந டி கை   ர க்ஷி தா .   இ வ ர்   ந டி த் த   முத ல்   சீ   ரி ய ல்   பி   ரி வோ   ம்   ச   ந் திப் போ  ம் .  அ ந் த   சீ ரி   ய லை  தொ டர்   ந் து  நா ம்   இ ருவ ர்   ந  மக்  கு   இ   ரு வ ர்   எ ன்  ற     சீ ரியல்  ந டி த்த  வ ந் து  கொ  ண் டி  ரு  ந் த .

ஆ  னா ல்,   சி ல   கார  ண த் தி னா    ல் பா   தி யி லே   யே   வி ல  கி வி   ட் டா  ர் .   த ற் போ து  க  லர்  ஸ்   தொலை  க்காட் சி   யில்  ஒ ளி ப ரப்பா  கு ம்  இது  சொ ல் ல  ம ற ந்  த   க தை  எ ன் ற   சீ ரி  ய லி ல்   ந டி   த் துக்   கொ ண்   டி ரு க்கி   ன் றா ர் .   இப் ப டி   பி   ஸியா   க   ந டி  த் து க்   கொ   ண் டி ரு க்  கு ம்   ந டி கை  ர க் ஷி  தா.   த ன து   கா  த   ல்   க  ண வ ரை வி  வா க  ர த்   து  செ  ய்த   பி றகு அ வ்வ   ப்போ து  கவ ர்   ச் சியா   ன   வீ டி   யோ க் க   ள்  ம ற்  றும்    புகை   ப் ப ட ங்  க  ளை   இ  ணைய   த் தி ல்   வெ   ளி யி ட்  டு   வ ந் து   கொ   ண் டி ரு   ந் தார்  .

இ ப்  ப   டி யா ன  நி லை யில்    இ ர  ண் டா வ  து   தி ரு ம  ண த் தி   ற் கு   த யா   ராக   உ   ள்ள தா க   ப ல   த க வ   ல்க ள்  இணைய த்தில்   வெ ளி   யா கி  வ ரு கி   ன்ற து .   அ ந் த    வ கை யி ல்   த  யா ரி ப் பா   ள ர்   ஒ  ரு வ ரை  தி   ரும ண  ம்   செ   ய் ய ப்   போ வ தா   க   இ வ ர் கள்   இ ரு வ   ரு ம்   கா   த லி  த் து   வ ரு வ  தா க  ப ல  த க வ ல்க ள்   ர சி க ர்   மத்    தி யி   ல் அதி  ர்ச்  சியை ஏ ற் ப   டுத்தி  உ  ள்ள து .   மே லு ம் ,   இது    எ ந்த   அ ள   வு க் கு   உ  ண் மை  என் று  அ வரை வெளி   ப் ப டை   யா க  கூ  றி னா   ல்   ம ட் டு ம்  தா ன்  தெ ரிய  வ ரு ம்   எ ன் று  ர சி க  ர்கள்   கூ றி  வ ருகி ன்றா  ர் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.