இதை ப்பற் றி பே சினால் வா யை கிழி ச்சி ருவே ன்.. .!! ! கோ ப த்தி ல் இ ப்ப டியா பே சுவ து. .. ! !! ந டி கை யின் வீ டியோ வை பார் த்து அ தி ர்ச் சியி ல் ரசி க ர்க ள். .. ! !!

0

த மிழ்   சி    னி மாவி ல்  ந டி க ர்   கா ர் த் தி   ந டி ப் பி ல்   வெ  ளி வந் த  க டை   க் கு ட்   டி  சி   ங்க  ம்  என் ற  திரை ப்ப   ட த் தின்  மூ   ல மா க  ர சி க  ர் க ள்   ம  ன தில்  இ ட  ம்   பி டி  த்  த வ ர்  ந டி கை ஜீ வி தா   எ ன் ப வர் .   இ வ ர்  அ ந்  த   தி ரை   ப் ப ட  த்  தி ற்  கு   மு ன்பா க   ப  ல் வே று   சீ ரி ய  ல்க ளி ல்   ந டி  த் திருந் தா லு ம் .   இந் த  தி  ரைப்  ப  ட த் தில்    இ வரு க் கு   ஒ ரு   பெ  ரி ய  வ ர வே   ற் பு   கி டை   த் து   ள் ள து   எ ன் று  கூ ட   சொ ல்  லலாம் .   அ ந் த   தி ரைப் ப   ட த் தி ல்   ந டி கர் கா ர் த் திக்கு  5   அ க் கா   க் க ள்   இரு ப் பா  ர்க  ள்.   அ தி ல்    ஒ ரு வ   ர்தா  ன்  ந  டி கை  ஜீ வி  தா.   அ ந் த   திரை ப்  ப ட   த் தி ல்   இ  வ ரு க் கு    கொ டு க்   க ப் ப   ட் ட   க தா பா   த்தி  ர  ம்  மி க  வு ம்   சி ற   ப்பா  க   அ மை ந்  தி ரு க்   கு ம்.  மே லும் ,   சி   னி மா வி ல்   உ ள் ள  ப ல் வே று   நடி  கை க ளு  க்கு  பல்வே று   து   ன் பு று த்த லு   ம் வ ந்  து   கொ   ண் டி ரு க்   கு ம்.

அ  ந் த   வ கை யி ல்   ச   மூக   வ லை  த்   த ள த் தி   ல்   மி க வும்   ஆ   க்டி  வா  க    இ ரு க் கும்   இவ ர்  ஒ ரு  வீ டியோ  வை  வெ ளி   யி ட்  டு  இ ரு ந் த .  அதி ல்   த ன து  சி னி   மா வில்   வ ர வே   ண் டு ம்  எ   ன் றா ல்   அ  ட் ஜ ஸ் ட் மெ ண் ட் மிக  மு  க்கிய  ப ங்கு  எ ன் று   கூ றி  யுள்ளா ர்க ள்.   அந் த   வ கை யி ல்   எ  ங்கு   போ  னா  லு   ம்   ப ல் வே று  பி ர   ச்ச னை   க ள்   வ ந் து   கொ   ண்  டே  இருக் கி  ன்றது .  எ ன்  வீ  ட் டி ல்  என க் கு  எந் த  ஒ ரு   து   ணை யு   ம்    இ ல் லை .   ஆ    று த ல்    கூ   று   ம்   யாரு ம்   எ ன  க் கு   கி   டை யா   து .   இ த  னி   டை யே  நான்  என்   கு டு   ம் ப த் தி   ற் கா க   உ    ழை த்   து   கொ ண்   டி ருக் கி   ன் றே ன் .

மேலு ம்,    எ ன க்கு   அ     ழ கு  இ ருக் கு   வ  ய சு    இரு  க்கு.  அத னா ல்    சி   னி மா வி ல்   வ ள ர  வே    ண் டும்  என்ற   வெ   றி   எ ன   க் கு   கு   றைய   வே இல்லை. நான் நி றையா க உழை க்க வேண்டும். அதன் பிறகு தான் க ல்யா ணம் செ ய்து கொ ள்வே ன் என்று கூ றியது மட் டுமல் லாமல் க ல்யா ணம் பற் றி பே சி யா ராவது வா யைத் தி றந்தா ல் வா யை கி ழித் து வி டுவேன் என்று அவர் அந்த பே ட்டியி ல் கூறியு ள்ளார். இந்த வீடியோ பதிவை தான் தற்போது ரசிகர் ம த்தியி ல் அதி ர்ச்சி யை ஏற்ப டுத்தி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.