அஜி த் தி ற் கே தெ ரி யா ம ல் பா க் ய ரா ஜ் செ ய் த அ ந் த உ த வி …! ! ! நூ லி ழை யி ல் கா ப் பா ற் றி ய சம் ப வ ம் . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் ஆ ன து அ வ ரு க் கு . . . ! !! அதை கொ ஞ் சம் நி ங் க ளே பா ரு ங் க ளே . . . ! ! !

0

த மிழ்  சி னிமா வி ல்   மா ஸான   ஹீ ரோ னா  எ ப் பொ ழு து ம்   இ ப் பொ ழு து  ம்   ந ம் ம  த ல    அ ஜி த்   தான் .   சி னி  மா   ம ட்டு  மில்  லாம ல்   ச மூ க    சே வை க ளி லு ம்   ஆ  ர்வ ம்    கா ட் டி    வ ரு ப வ ர்  .   ஆ னா ல்  அ  வ ர்   செ ய் யு  ம்   ப ல    உ த வி க ள்   வெ ளி  யே   வ ரா ம ல்   பா ர்  த் து க்   கொ  ள் கிறா ர் .   யா  ரைப்   ப ற் றி யு  ம்   கு றை   கூறா  தவ  ர்.   த  ன்  தொ  ழி லை  யே   ந ம் பி   இ ரு ப் ப வ ர் .   தொ ழி ல்   ப  க் தி   அ தி க ம்   உ டை ய வ ர் .   இ வ ர்    மு த ன்   மு த லி ல்   சி னி மா வி ற் கு ள்   நு ழை ந் த து   ஒரு   தெ லு ங் கு    சி னி மா    மூ ல ம்   தா ன்.   1 9 9  2   ல்  பி ரே  ம   பு ஸ் த க ம்   எ ன் ற   தெ லு ங் கு த்  தி ரை  ப் ப ட த் தி ல்    அ றி மு  க மானா ர்  .   அ ஜி த்    ஹீ ரோ வா க   ந டி  த் த    மு  த ல்   ப ட ம்   இ து தா ன் .

ஆ னா  ல்   பட  ப் பி டி ப் பு   ந ட ந் து   கொ ண் டிரு க் கு  ம்  போ தே   இ ந் த   ப ட த்  தின்   இ யக் கு ன ர்   தி டீ ரென    இ ற ந் து வி ட   ப ட ம்  பா  தி யில யே   நி ன் று   வி ட் ட து.   எ ன் ன   செ ய் வ தெ ன் று   தெ ரி யா ம ல்   இ ரு ந் த   நி லை யி ல்   இந் த   இ ய க்  கு ன ரி ன்   அ ப் பா வு ம்   ந டி க ர்  பா க் ய ரா ஜு ம்   ந ண்  ப ர் க ளா க   இ ரு ந் த தி னா ல்   பி ரே ம   பு ஸ் தக  ம்   ஸ் கி ரிப் டை பா  க் ய ரா ஜி ட ம்   கொ டு த் து   இ த ற் கு   மே ல்   க தை   எப் ப  டி   போ கு ம்   என   ஒ ரு   ஐ டி  யா வு ம்   இ ல் லை  எ ன   தெ ரி  வி த் த ன ரா ம் .   பா க்  யரா ஜ்   மு ழு   ஸ் கி ரி ப் டை யு ம்   ப டி த் து    பா ர் த் து   மீ தி   ஸ் கி ரி ப் டில்

ப ட த் தை   முடி க் க   பா  க் ய ராஜ்   உ த வி   செ ய் த தா க   பா க் ய ரா   ஜே   தெரி  வி த் தார் .   ப  ட மு ம்   ந  ல் ல   ப டி யா க   ஓ டி  வ  ர வே ற் பை   பெ ற் ற து .  இ ந்  த   வி ஷ ய ம்   அ ஜி த் தி ற் கு  தெ ரி யு மா   எ ன் று   எ ன க்கு   தெ ரி ய வி ல் லை .   ஆ னா  ல்  இ ன் று   ஒ ட்  டு   மொ த் த   சினி மா வே   த ல   எ ன் று   போ ற் ற ப் ப டு ம்   பெ ருமை  க் கு ரி  ய   அ ஜி த்தி ன்   மு த ல்   ப ட  த் திற் கு   எ ன் னா ல   முடி  ஞ் ச  உ த  வி யை   செ ய் தேன்   எ ன்  று   நி னை க் கு ம்   போ து  எ ன க்  கு   பெ ரு மை யா க   இ ருக் கி ற து    எ ன   பெரு  ந் த ன்மை யா க   கூ றி னா ர் .

K.Bhagyaraj, Shalini, Ajith at Jyothi Krishna Aishwarya Wedding Reception Stills

Leave A Reply

Your email address will not be published.