சூ ர்யா வை த் தொ ட ர்ந் து த ன க் கு க ம ல் கொ டு த் த ப ரி சு எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ? ? ? உண் மை யை உ டை த் த அ னி ரூத் .. . ! ! ! அ ந் த ப ரிசை பா ர் த் து வி ய ந் து போ ன ர சிக ர் க ள் . .. ! ! !

0

நடி க ர்  க ம ல் ஹாச ன்   வி க் ர  ம்  ப  ட  இ ய க் கு  னர் ,   ம ற் று ம்   ப ட த் தி  ல்   ந டி த் த   சூ ர் யா   இ வ ர் கள்   இ ரு வ ரு க் கு ம்   ப ரி சு   வ ழ ங் கி ய   நிலை யி ல் ,  அ னி ரூ த் தி ற்கு    அளி த் த   ப  ரி ச  குறி த் து   த  க வ ல்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .   வி க் ர ம்   ப ட ம்   ந டி க ர்   க ம ல் ஹா ச  ன்   ந டிப் பி ல்    அ ண் மை யி ல்  வெ  ளி யா ன   பட  ம்   வி க் ர ம் .   லோ கே ஷ்   க ன கரா ஜ்   இ ய  க் கி யிரு ந்  த  இ ப்  ப டத் தி ல்   ந டி க ர்  கள்    வி ஜ ய்   சே து ப தி,    சூர்  யா   உ ட் ப ட   ப ல   பி ர ப ல ங் கள்    ந டி த்து   வெ  ளி யா ன   நி லை யி ல் ,   பாக் ஸ்    ஆபி ஸ்   வ சூ லி லு ம்   சா த னை  ப டை த் த து .   இ ப்  ப ட த் தி ன்  வெ  ற் றி யா ல்  கு ஷி யி ல்   இ ரு க் கு ம்   க ம ல் ,   அ தி ல்  ப ணி யா ற் றி ய வ ர் க ளு க் கு   படி ப் ப டி யா க  ப  ரிசு க ளை   வ ழ ங் கி   வரு கி றா ர் .   இ து வ ரை   இய க் கு ன ர்   லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜு க்  கு  ரூ .  80    லட்  ச ம்   ம தி ப் பு ள் ள   சொ கு சு   கா ர்   ஒன்  றினை   ப ரி சா க  அ ளி த் து ள் ளா ர் .

ந டி க ர்   சூ ர்யா வு க் கு   ரூ . 4 6  ல ட் ச ம்   ம தி ப் பு ள் ள   ரோ லெ க் ஸ்  வா ட் சு ம்   வழ ங் கி ய  க ம ல் ,   இப் ப ட த் தி ல்   ப ணி யாற் றி ய   13   உ த வி   இ யக் கு ன ர் களு க் கு   அ ப்பா ச் சி   பை க் கை   ப ரி சாக   அ ளி த் துள் ளா ர் .   அ னி ரூ த்தி ற் கு   என் ன  ப ரி சு ?   இ தேபோ ல்   இ ப் ப ட த் தில்   மு க் கி ய   கதா பா த் தி ர ங் க ளி ல்  ந டி த் தி ரு ந் த   ப க த்  பா சி ல் ,   வி ஜ ய்   சே து ப தி  ஆகியோருக்கும், சி றப் பாக    இ சை ய மை த்  தி ரு ந் த   அ னி ரு த் தி  ற் கு   ந டி க ர்   க ம ல் ஹா ச ன்   ப ரி  சு க ளை   வ ழ ங் கு வா ர்   என    எ தி ர் பா ர் க் க ப் ப ட் ட து .   ஆ னா ல்   அ வ ர்   இ து வ ரை   எ  ந் தவி  த   ப ரி சும்  அ  வர் க ளு க் கு    வ ழ ங் க வில் லை .

இ து குறி த் து   ர சிக  ர்க ளு ம்   கே ள் வி   எ ழு ப் பி ய   நி லை யி ல் ,  அ னி ரூ  த்  இ  த ற் கா ன   ப தி லை   கொடு த்  துள் ளா ர் .    அ ண் மை யி ல்   கேர ளா வி  ல்   உ ள் ள   தி யே ட்  ட ர்   ஒ ன் றி ற் கு   இ ய க் கு ன ர்   லோ கே ஷ்   க ன  கரா ஜு ம் ,   அ னி ரு த் து ம்   செ ன் றி ருந் த ன  ர்.   அ  ப்போ து   ர சி க ர்   ஒ ரு வ ர்    அ னிரு த் தி ட ம் ,   க ம ல்   உ ங் க ளு க் கு   என் ன   ப ரி சு   அ ளி த் தா ர் ?   எ ன   கே ட்  டார் .    இ த ற் கு ,   க ம ல்   சா ர்   என க் கு   வி க் ர ம்   ப ட த் திற் கு   இ சை ய மை க் க   வா ய் ப் பு  கொ  டு த் ததே   ப ரி சு   தா ன்   எ ன   அ ச த் தலா ன   ப தி லை க்   கூறி யு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.