தேவ யா னி யி ட ம் ஆ ர் . ஜே . பா லா ஜி கே ட்ட கே ள் வி . . . ? ? ? இ ந் த வ ய சு ல கு ழ ந் தை தே வை யா . . . ? ? ? அ த ற் கு தே வயா னி கூ றி ய ப தி லை பா ர் த் து ஷா க் கான ர சி கர் க ள் .. . ! !! வீ டி யோ உ ள் ளே . .. ! !!

0

ந டிகை    தே வ யா னி   த ற் போ து  பு து   பு  து  அ  ர்த் த ங் க ள்   சீ  ரிய லி ல்   ந டி த் து   வ ரு ம்   நி லை யி ல்  த ற் போ தை ய  பு தி ய   ப் ரொமோ    கா ட்சி   வெ ளி யா கி   ர சி க ர் க ளை  அ தி ர் ச் சி ய டை ய  வை த் து ள் ள து .    ந  டி கை  தே வ யா னி  பி ர ப ல   ந டிகை  யான   தே வ யா னி   இ ய க்கு ன ர்   ரா ஜ  கு மா ர னை   காத  லித் து   க ட ந் த    2 00 1 ம்   ஆ ண்டு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொண் டா ர் .   இ ந் த  த ம் ப தி க ளு க் கு   த ற் போ து   இ னியா    ம ற்று  ம்   பிரி ய ங் கா   எ ன் ற   இ ர ண் டு   ம க ள் க ள்   உ ள் ள ன ர் .  நீ ண் ட   இ டை வே ளை க் கு   பி ன் பு   த ற் போ து   சீ ரிய  லில்   த ன து  ந டி ப் பி னை   தொ ட ர் ந் து   வ ரும்   தே வ யா னி ,

இ  தி ல்      மி  க வும்    எதா  ர் த் த மா க   ந டி த் து   ர சிக  ர்க  ளை    மிக வு ம்   க வ ர்ந் து   வ ரு கி ன் றா ர் .  கை  க்கு ழ ந் தை  யு டன்    தே வ யா னி   பி ர ப ல  ரி வி யி ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா கு ம்   சீ  ரிய லா ன   பு து பு து    அர் த்  த ங் க ள்  சீ ரி ய லி  ல்  சி  ல  வா ர ங் க  ளு க் கு  மு ன் பு    க ர் ப் பி ணி யா க   நடி  த்தி ரு ந்த   தே வ யா  னி   த ற் போ து   கை க்  கு ழ ந் தை   ஒ ன் றினை  வ ள ர்  ப் ப வ ரா க   ந டி த் து   வ ரு கின் றா  ர் .   தே வ யா னி யி ன்   எ தா ர் த்  த மா ன   ந  டி ப் பு   ர சி க ர் க ளை   க வ ர் ந் து   வ  ரு ம்   நி லை யி ல் ,   த ற் போ து  ஆ  ர் . ஜே.  பாலா  ஜியு ம்   கு றி த் த   சீ  ரி ய லி ல்   எ ன் ட் ரி  கொ  டு த் து ள் ளா ர் .

இ  ந் த   வ ய சு ல   கு ழ ந் தை   தே வை  தா னா ?   தே வ யா னி யி ட ம்    ஆ ர் . ஜே . பா லா ஜி    கே ள் வி   த ன து   தா ய்   பே ர ன்   பே த் தி   பா ர் க்  க   வே ண் டி ய   த  ருண த் தி  ல்   த ற் போ து   க ர்  ப் ப மா க    இ ரு ப்  ப தா க   கூ  றி   தே வ யா னி யி ட ம்   பு ல ம் பு ம்   நி லை யி ல் ,  தே வ  யானி    வ ள ர் க் கு ம்   கு ழ ந் தையை    அலு வ ல  க   பெண்   ஒ ரு வ ர்   கொ ண் டு   வ ரு கி ன் றா ர் .   இ த னை   அ வ தா  னி த் த   ஆ ர் . ஜே .   பா  லாஜி    இ ந்த    வ ய சு ல   இ ந்த   கு ழ ந்  தை   உ ங் க ளு க் கு    தேவை யா ?   எ ன் று   தே வ யா னி யை ப்   பா  ர் த் து   கே ட் கி ன் றார்  .  இ த ற் கு    தேவ  யா னி   ஆ வே ச மாக   ப தி ல டி   கொ டு த் து ள் ளா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.