தி ரும ண மா காம ல் குழ ந் தைக் கு அ ம் மா வா ன பி ர பல ந டி கை . . . ! !! பு தி ய கா த ல ரு ட ன் நெ ரு க் க மாக இ ரு க் கு ம் புகை ப் ப ட ம் .. . ? ? ? பு கை ப் ப டத் தை பார் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . . !! !

0

தி ரும ண மா கா ம ல்   த ன து   மூ ன்  றாவ து   கா த ல ர்   மூ ல ம்   ஆ ண் கு ழ ந் தை யை    பெ ற் றெ டு த் த  ந டி கை   எ மி   ஜா க் ச  ன்   நா ன் கா வ து   கா த  லரு  டன்    நெ ரு க் கமா க   இ ரு க் கு ம்   கா ட் சி    வை ர லா கி   வ ரு கி ன் ற  து .   ந டி கை   எ மி ஜா க் ச ன்   மா ட ல்   ம ற் ற ம்   ந டி கை யா ன  எ மி   ஜா க் ச ன்   க ட ந் த   2 0 1 0   ஆ  ம்   ஆ ண் டு   ஆ ர் யா   ந டி ப் பி ல்   வெ ளி யா ன   ‘ ம த ரா ச ப் ப ட்டி  ணம்  ’  ப  டத் தி ன்   மூ ல ம்   த மி ழ்  சி னி  மா வில்   அ றி மு க  மானா ர் .   அ த ன்   பி ன் பு   ஐ ,   தா ண் ட வ ம் ,   த ங் க ம க ன் ,   கெ த்து ,    தெறி,   தே வி   உள் ளி ட்  ட   பல   ப ட ங் க ளி லு ம்,   க டை சி யா க    சூ ப்ப ர் ஸ் டா ர்   ர ஜி னி கா ந் த்   உ ட ன்   2 . 0   எ ன் ற   ப ட  த் தி லு ம்   ந டித் தா ர் .   இ ந் த   பிர ம் மா ண் ட   தி  ரைப் ப ட ம்   பெ ரு ம்    வெ ற் றி ய டை ந் த து .      எ மி  ஜா க் ச னு  க் கு   பி ற ந் த   ஆ  ண்   கு ழ ந் தை   த மி ழ்  ம  ட் டும ல் லா து   தெ லு ங் கு ,   இ ந் தி  ,   க ன் ன ட ம்   போ  ன் ற   ப ல   மொ  ழி   ப ட ங்க  ளி லு ம்   ந டி த் து   பி ஸி யா க    இ ரு க் கு ம்

இ வ ர் ,   ஜா ர் ஜ்   எ ன் ற    தொ ழி ல திப  ரை  மூ  ன் றா வ தா க  காதலி த் து   வ ந் த   நி லை யி ல்   வி ரை  வி ல்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ள் வா ர்    எ ன் று   எ தி ர் பா ர் க் க ப் ப ட் ட து.   ஆ னா ல்    தி ரு ம ண த்  தி ற் கு   மு ன் பே   க ர் ப் ப மா  ன   எ மி   ஜா க் ச ன்   அ வ் வப்  போ து  பு கை ப் ப ட ங் க ள்   எ டு த்  து   வெ ளி யி ட் டு   வ ந் தா ர் .   தி  ரு ம ண த் தி  ற் கு   மு ன் பு   க ர்ப் ப மா ன   நி லை யி ல் ,   சி னி மா    வ ட் டா ர ங்  க ளி ல்   இ து    ப ர ப ர ப் பா க    பே ச ப் ப ட் டு    வ ந் த து .   பி  ன் பு  ஆ ண்   கு ழ ந் தை யை   பெ ற் றெ டுத் த   நி  லை யி ல்,   கு றி த் த   கு ழ ந் தை க் கு   ஆ ன் ட்  ரி யா ஸ்   எ ன் ற   பெ ய ரை   கு  றி த் த   த ம் ப தி க ள்  வை  த் த ன ர் .

கு ழ ந் தை   பி ற ந் த   பி ன் பு ம்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ள் ளா ம ல்   வா ழ் ந் த   இ  வ ர் க ளு க் கு   தி டீ ரெ ன   ம ன  க்க  ச ப் பு   எ ற்ப ட் டு   கா த ல  ரை   பி ரி வ தா க   அ றி வி த் தா ர் .   இ து   ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல்   க டு ம்   ச ர் ச்  சை யை   கி ள ப் பி  ய து .     தோ ல் வி யி ல்   மு டி ந் த    மூ ன் று   கா த ல்   இ ந் நி லை யி ல்   எ மி ஜா க்ச ன்   நா ன் கா வ து   கா  த ல ரு ட ன்   நெ ரு க் க மா க   இ ரு க் கு  ம்  பு கை ப் ப ட த் தை   சோ சிய ல்  மீ டி யா வி ல்   ப தி வி ட் டி ரு க் கி றா ர் .   மு த  லா வ தா க   ஆ று   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   மு ன் பு   இந்  தி  ந டி க ர்   பி ர தீ க்   ப ப் ப ரை   கா த லி த் து   வ  ந் த   நி லை யி ல்    அ வரை   பி ரி ந் தா ர்   எ  மி  ஜா க் ச ன் .

பி ன்  பு   இ ர ண் டாவ தா க   ஐ ரோ ப் பி ய   நா டு க ளி ல்   பி ர ப ல மா ன  கு த் து ச் ச ண் டை    வீ ரர்   செ ல்   கி ர் க் கை   எ மி ஜா க் ச ன்    காத லித் த   நி லை  யி ல்   இரு வ ரு ம்     பி ரி ந் துவி  ட் ட னர் .   மூ ன் றா வ தா க   ல ண் ட ன்   ஓ ட் ட ல்   அ தி ப ர்   ஜா ர் ஜை    கா த லி த்  த   நி லை யி ல் ,  அ வ ர்        மூ லமா க   ஆ ண்   குழ ந் தை   பி ற ந் த   பி ன் பு   அ வ ரை யும்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் யாம ல்   பி ரி ந் தா ர் .   நா ன்கா வ து    காத ல ரு ட ன்  நெ ரு க் க மா ?   தற் போ து   நா லா வ தா க   இ வர்   இ ங் கி லா ந் தை  சே ர் ந் த   பி ர பல   ஹா லி வு ட்   ந டி க ர்   எ ட்  வெ ஸ் ட் வி க் கை   கா த லிப் ப தா க   சோ சி யல்   மீ டி யா வி ல்   த க வல்   வெ ளி யா ன து .

ஏ ற் க ன வே   நடி க ர்   எ ட்   வெ ஸ் ட் வி க்    தென்   ஆ ப் பி ரி க்  கா வை   சே ர் ந்த   ட மா ர்    எ ன்ற   பெ ண்  ணை   இ ர ண் டு   ஆ ண் டு க ளா க   காத லி  த் து   பி ரி ந் த  நி  லை யி ல் ,  பா லி  ய ல்   பு காரி லு ம்   சி க் கி  யு ள் ளா ர் .பா  லி ய ல்  ப  லா த் கார ம்   செ ய்  த தாக   3   பெ ண்  க ள்   எட்   வெ ஸ் ட் வி க்   மீ து   கோ ர்  ட் டி ல்   வ ழ க்கு தொ ட ர் ந் த து ப ய  ங்க ர ச ர் ச் சை யை ஏ  ற்ப டு த் தி ய து எ ன் ப து கு  றி ப் பி ட த் த க்க து . த ற் போ து   இ வ ரு ட ன்   எ மி ஜா க் ச ன்   நெ ரு க் க மா க   இ ரு க் கு ம்   பு  கைப் ப ட  த் தி னை   அ வ தா னி த்த   நெ ட் டி ச  ன் கள்   நா ன் கா வ து    கா த ல ரா   எ ன் று   கே ள் வி   எ ழுப்  பி   வ ரு கி ன் ற னர் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gossip Girl💋👑 (@bolly_newzz)

Leave A Reply

Your email address will not be published.