அ வச ர அ வ ச ர மா க அ மெ ரிக் கா செ ன் ற சி ம் பு . . . ! ! ! த ற் போ து டி . ஆ ர் ரா ஜே ந் தி ர ன் எ ப் ப டி இ ரு க் கார் தெரி யு மா . . . ? ? ? ம ரு த் து வ ம னை யி ல் இ ரு ந் து வெ ளி யா ன த க வ லை க ண் டு அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ்   தி ரைத் து  றை யி ல்   ந டி  க ர் ,   இ  ய க் கு  ன ர் ,  பா ட  க ர்,   பா ட லா சி ரி ய  ர் ,   இ சை ய மைப்  பாள  ர்,   ஒ ளி ப் ப தி வா ள ர் ,   த யா ரி  ப் பா ள ர் ,    தி ரை க் க தை   எ ழு  த்தா ள ர்   எ  ன   ப ன் மு க ம்   கொ ண் டு   ப ணி  யா ற் றி   ப  ல   வெ ற் றி ப் ப  ட ங்க ளை    கொடு த் த  வர்    டி .ரா  ஜே ந் த ர் .   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி   எ ப்  போ து ம்   சுறு சு று ப் பா க    இ ரு க் கு ம்   இ வ ரு க் கு    தி டீ ரெ ன   உ ட ல் ந ல   குறை வு    ஏ ற் பட் டு ள் ள தா ல் ,   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி க் கப் ப ட் டு ள் ள தா க   வெ ளி யா ன    த க வ ல்   ர சி க ர் க ளி டை யே   பெரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து.   இ த னை ய  டு த் து ,    ந டி க ரு ம் ,   அ வ ரி ன்   ம க னு மா ன   சி ம் பு   அ றி க் கை   ஒ ன் றை   வெ ளி யி ட்டா ர் .   அ ந் த  அ றி  க் கை யி ல் ,   த ன து   த ந்தை க் கு   நெ ஞ் சு  வ லி   ஏ  ற் ப ட் ட   த ன்  கா ர ண மா க வே   ம ரு த் து வ  மனை யி ல்    அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டா ர்   என் று   கு றிப் பி ட் டி ரு ந் தா ர் .

போ ரூ ரி ல்   உ ள் ள   த னி யா ர்   ம ருத் து வ ம னை யி ல்  அனு ம தி க் க ப்ப ட் ட   டி . ரா ஜேந் தி ர ரை  த மி ழ க   முதலமைச் சர்  மு . க .ஸ் டா லி ன்   நே ரில்   ச ந்தி த் து   ந ல ம்   வி சா ரித்  தா ர் .   மே ல்   சிகி ச் சை   இ த னை ய டு த் து ,   டி . ராஜே ந் தி ர ரை   பரி சோ த னை   செ ய் த  ம ரு த் து வர் ,  அ வ ரு க் கு   வ  யிற் று ப்   ப கு தி யி ல்   ரத் த   க சி வு   ஏ ற் ப ட் டுள் ள தா க   தெ ரி வி  த் த ன ர் .   இ த னா ல்   மே ல் சி கி ச் சை க் கா க   அமெ ரி க் கா  செ ல் ல   இரு ப் ப தா க  அ றி வி க் க ப் பட் டு ள் ள து .    அ வரு க்   கு  வி சா   கி டை ப் ப தில்   கா ல தா ம த ம்  ஆ ன து .  இ தனா  ல்,   அ மெ ரி க் கா   செ ல் லு ம்   திட் ட மு ம்   த ள் ளி ப் போ ன து .    த ற் போ து,   டி . ரா ஜே ந் தி ரனு  க்கு   வி சா   கி டை த்து ள் ள து .

அ   மெ ரி க்  கா   ப ய ண ம்   த ன் னு டை ய   த ந் தையி ன்    உ ய ர் சி கிச் சை க் கா க   அ மெ ரி க் க   கூ ட் டி ச்   செ  ல் ல   அவ ர து    கு டு ம் ப த்  தி ன ர்  த ற் போ து   மு ம் மு ர மா க   செ ய ல் ப ட் டு   வ ருகி ன் ற னர் .   இ த ற் கா  ன   ஏ ற் பா டு க ளை   செ ய் வத ற் கா க   ந டி க ர்    சிம் பு ,    அ வ ச ர    அவ  ச ர மா க   அ மெ ரி க் கா   செ ன் றி ரு க் கி றா ர் .   சி ம் பு  அ ங் கு ள்  ள   ம ருத் து வ ம னை யி ல்   த  ந்தை  க் கு  அ று வை    சி கி ச் சை   செ ய் ய   ஏற்பா டு   செ ய் து   வ ரு கி றா  ர்.    இ ந் நி லை யி ல் ,    இ ன் று   மா லை   டி .  ரா ஜே ந் த ர்   அ மெ ரி க் கா  அ ழை த் து ச்   செ ல் ல ப்ப ட  இ ரு க் கி றா ர் .  அ வ ரோ டு   அ வ ர து  கு டு ம் ப த் தி ன ரும் உட ன்   செ ல் ல   இ ரு ப் ப தா க  த க வ ல்   வெ ளி யா கியு ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.