கா சு இ ல் லா ம சோ ப் பு வி ற் கு ம் பி ர ப ல த மிழ் ந டி கை .. . ! ! ! ஒ ரு வே ளை தா ன் சா ப் பி டு றே ன் .. . ! ! ! அ ட இ ந் த ந டிகை யா என் று நொ று ங் கி போ ன ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

த மிழ்   சி னிமா   ர சி க ர் க ள்   ம ன தி ல்  இ  ருந் து   நீ ங் க   இட ம்   பி டி த் த   ந டி கை க ளில்   ஐ ஸ் வ ர் யா  த ற் போ து   ப ட   வா ய் ப் பு   இ  ல்லா ம ல்   சோ ப் பு  வி ற் ப னை   செ ய் து  வ ரு  வ தா க  கூ றி   அ தி ர்  ச்  சி   கொ டு த்து ள் ளா  ர் .  கோ  லி வு ட்   து றை யி ல்   9 0 க ளி ல்   மு ன் னணி   ந டி கை  யா க   இ ரு ந் த   ந டி கை   ஐ ஸ் வ ர் யா   த ற் போ து    ஒ ரு      வே ளை    சா ப் பா டு க் கா ன  சோ ப் பு   வி ற் ப  தா க   தெ ரிவி த்  து  ள்ளா ர் .   1  9 9 0   ஆ ம்  ஆ ண்  டு  வெளி யா ன   நி ய ங் க ள்  ஜெ ய் க ட் டு ம்   எ ன் னு ம்   ப ட ம்   மூ ல ம்   அ றி மு க மா னா ர் .   கா சு    இல்  லா ம   சோ ப் பு   வி ற் கு ம்   பி  ர  பல    த மி ழ்   ந டி கை . . . ஒ ரு   வே ளை   தா ன்   சாப் பி டு றே ன் !   நொ றுங் கி   போ  ன  ர சி க ர் கள்

சவு ண் ட்    சரோ ஜா   ஐ  ஸ்  வ ர் யா   அ த ன்   பி ற கு  ப  டி ப டி யா க   ப ட ங் க ளி ன்   வா ய்  ப்பு   கிடை த் து  மு ன் ன ணி   நடி கை யா க   ஒ ரு   கா ல த் தில்   கொ டி   க ட்  டி   ப ற ந் தா ர் .   பி ற கு   உ ச் ச த் தி  ல்   இரு ந் த   இ வ  ருக் கு   ப ட ங்  களி ல்   வா ய் ப் பு   கி  டைக் கா ம  ல்     அ ம்  மா,   அ க் கா   எ ன    க தா பா த் தி ரங் க   ளி   ல்      ந டி க் க   தொ ட ங் கி னா ர் .   அ த ன்   பிற கு    ஆறு   ப ட த்தி ல்    ச வு ண் ட்    ச ரோ ஜா வா க   நடி த் து    மக்  க ள்  ம ன தி ல்   இ ட ம்   பி டி த் தா ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்    மி க   நீ ண் ட      இ     டை    வெ ளி க் கு   பி றகு   ச மூ க   ஊ ட க  ங் க ளி ல்  இ வ ர்  த ற் போ து   பே சு   பொ  ருளா க   மா றி யு ள்  ளா ர் .   கா சு    இ ல் லா ம   சோ ப்  பு   வி  க் கு றே ன் .. .  .

பி ர ப ல  ஊ ட க  ம்   ஒன் று க் கு   வ ழ ங் கி ய   நேர் கா  ண லி ல்   ப ட வா ய் ப் பு க ளுக் காக   கா த் திரு ப் ப தா க   தெ ரி வி த் தா ர் .   த ற் போ து   ஒ ரு   வே ளை   சா ப் பி டு வ தா ற் கா  க   தெரு   தெ   ரு வா க  செ ன் று   சோப் பு   வி ற் று   வ ரு வ தா க   கு றிப் பி ட் டு ள் ளா ர்.     அது   ம ட் டு ம்   இ ல் லை ,   க ழி வ றை யை   க ழு வ  அ ழை த் தா ல்   கூ ட  செ ன் று   க ழு வி  கொ டு த் து    விட்  டு  தை  ரி ய மா க  தி ரு ப் புவே ன் .   இ து வு ம்   வேலை  தான்    எ ன   நடி கை   ஐ  ஸ் வ ர் யா    கு றி ப்  பிட் டு ள் ளா ர் .   இ ப் ப டி   அ வ ர்    த ன்   நம்  பி க் கை யுட ன்   பே சிய து   கு றி த் து   ப லரு ம்   பா ரா ட் டி  வ ரு கி ன் ற னர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.