பெ ண் க ள் கு ளி ப் ப தை வீடி யோ எடு த் த பி ரப ல ந டிக ர் . . . ? ? ? துர த் தி து ர த்தி ம க்க ள் கொ டுத் த த ண் ட னை . .. !! ! இ வரு க் கு இ து தே வையா . . . ? ? ? யா ர் அ ந் த ந டி க ர் தெ ரி யு மா . . . ?? ? வீ டி யோ வை பா ர் த் து க டுப் பா ன ர சி க ர்க ள் . . . ! !!

0

பிர ப ல   ந டி க ர்   பெ ண் கள்    குளி ப் ப  தை   கா ணொ ளி   எ டு த் த தா க ,   ஆ வே ச ம டை ந் த   பொ தும க்க ள்   அவ ரை    விர ட் டி   வி ரட் டி   தா க் கு த ல்   ந ட த் தி ய  ச  ம் ப வ ம்   அ தி ர்  ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த்தி யு ள் ள து .   ந டி  க   ர்   ரா ஜே ந்தி  ர நா த்   மு க்கூ ட லி ல்   கு றி ப் பி  ட்ட   ச மு தா ய த் தி ற் கு   பா த் திய ப் ப ட் ட   பி ர சி த் தி பெற் ற   மு த் து மா லை   அம் ம ன்   கோ யி ல்   அமை ந் து ள் ள து.   க ட  ந்    த     சில   ஆ ண்  டு க ளு க் கு   மு  ன்   இக் கோ யி ல்   அ றநி லை ய த் து றை  க ட் டு ப் பா ட் டி ற்கு ள்   வ ந்த து  .   மேலு ம்   இ க் கோ  யிலி ல்   க ட ந் த   20 0 9   ஆம்   ஆ ண் டு   ந டை பெ ற்ற    ஆனி  த் தி ரு வி ழா  வி ன்   போ து   ஒ ருநா ள்   க லை  நி க ழ் ச் சி ,   பி ர  ப ல   ந டி க ர்    ரா ஜே ந் தி ர நா த் தா ல்   ந ட த் த ப் ப ட் ட து .  அ ப்  போ து   கலை   நி  கழ் ச் சி யை  அ ர சி ய ல்   மேடை யா க   மா ற் றி ய தா க  கூ றி   இ ப் ப குதி யி ல்   எதி ர்  ப் பு   கி ள ம் பி ய து .

மே லு ம்   அ ப் போ  து   ந டி க ர்   ரா ஜேந் தி ர  நா த் தி ற் கு   முத ல்   ம ரி  யா தை   கொடு க்  க வி ல் லை   எ ன் று ம்  கூ  ற ப் ப டு கி ற து .  தொ ட ர் ந் து  ந டி க ர்   ரா ஜே ந் தி ர நாத்   கோ யி லி ல்   உ ண் டி ய ல்   மே ல்  உ ண் டி ய ல்  வை த் து  வ  சூ ல்   செ ய் தல் ,   அ ர் ச் ச னை  சீ ட் டு   என   ப ல் வே று   முறை கே டு க ள்  ந  ட ப்ப தா  க   இ ப் ப கு தி யை   சே  ர் ந் த வ ர் க ள்   மீ து   ப ல் வே று   வ ழக் கு  க ள்   தொ டர் ந் தா ர் .   இ ந்த   நி  லையில்   ந டிக ர்   ரா ஜே ந் தி ர நா த்   மு க் கூ டல்   மு த் துமா லை   அ ம் ம ன்  கோ யி லு க் கு   இ ன் று  த ன து   கு டு ம்ப த் தி ன ரு ட ன்  சா மி   த ரி ச ன ம்  செ ய் ய    வ ந்தா  ர்.

அ ப் போ து   அ ங் கு  வெ ள் ளை   அ டி க் கு ம்  ப ணி யி ல்  ஈ டு ப ட்  டி ரு ந் த   அப்  ப கு தி   இ ளைஞர் க ளி  ட ம்   அ னு ம தி   பெற்  று   இ ந் த   ப  ணியை  மே ற் கொ ள் கி றீ ர் க ளா ,   எ ன க் கூ றி   த ன து   செ ல் போ னி ல்    கோ யி லை   சு ற் றி   வீ டி யோ   எ டு  த் த வா றே   செ ன்  றா ர் .   அ ப் போ து   அ வ ரு க் கு ம் ,   ம ற் றொ ரு   த ர ப்  பி ன ரு க் கு ம்   இ டை யே   வா ய் த  க ரா று   ஏ ற் ப ட் ட து . தொட ர்  ந் து   அ ங் கி ரு ந் து   கு டு ம் பத்துடன் கிளம்பிய நடிகர் ராஜேந்திரநாத் முக்கூடல் காவல் நிலையத்தில் தச்ச மடை ந் து ,    அ வ ரை   அ வ தூ று   வா ர் த் தை க ளா ல்   பே சி  ய தா க   பு கா ர்   அ ளி த் து வி ட்டு ,    நெ ல் லை   நோ க் கி   கி ள ம் பி னா ர் .

கா ர்   க ண் ணா டி   உ டை ப் பு   இ த ற்  கி டை யி ல்  மு க் கூ ட ல்   கோ யி லி  ல்   ப ணி யி ல்   ஈ டு ப ட் டி ரு ந் த   இ ளை ஞ ர் க ள்  ந டி க ர்   ரா  ஜே ந் திர  நா த்   த ங் க ளை  அ வ தூ  று  வா  ர் த் தை க ளா ல்  பே  சி ய தா க   அ வ ர்   மீ து   பு கா ர்   அ ளி த் து ள் ள ன ர்.   தொ ட ர் ந் து   இ ரு த ர ப் பு   பு கா ர்   ம னு க் க ளையு  ம்  பெ ற் று க்   கொ ண் ட   மு க் கூ ட ல்   போ லீ சா ர்   வி சா ர ணை   ந ட த் தி   வ ரு  கி ன் ற ன ர் .   இத ற்  கிடை யே   நெ ல்  லை   நோ க் கி  செ ன்  ற   ந டி கர்    ரா ஜே ந் தி ர நா த்   கா ரி ன்    பி ன்பு ற   க ண் ணா டி    உ டை க் க ப் ப ட்  ட தா ல்   ப ரப ர ப் பு   ஏற் ப ட் ட து .   இ து கு றி   த்து ம்    மு க் கூ ட ல்   போலீ சா ர்   வி சா ர ணை   ந ட  த்தி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

இ த ற் கி  டை யே ,   நெல் லை   மா  வ ட் ட ம்    மு க் கூ ட  லி ல்   ஆ ற் றி  ல்   கு ளி ப் ப தை   ந டி க ர்   ரா ஜே ந் தி ர   நா த்   வீ டி யோ   எ டு ப்  ப தா க ,   அ ப் பகு தி   பெ ண் க ள்  கு ற் ற ம் சா ட் டி யு ள் ள ன ர் .   அ ப்போ து ,   2 0 0 க் கும்    மே ற் ப ட் ட   பெ ண் க ள்   ஆண்  டு தோறு ம்   இ தே   பி ர ச் சனை   வ ள ர் ந் து   கொ ண் டே   வ ரு வ தா க வு ம் ,   எ ன வே   எ ங் க ளு க்கு   நி ர ந் த ர   தீ ர் வு   வே ண் டு ம்   எ ன   கோ ரி  மு க் கூ ட ல்   அ ரி ரா ம்   சே ட்  வ ளா க த் தி ல்   தி  ரண் ட ன ர் .   இ து   கு றி த்  து   த க வல றி ந் து   வ  ந் த ,   மு க் கூ ட ல்   கா வ ல்   ஆ ய் வா ளர்   அ வ ர் க ளி ட ம்   பே ச்  சு வா ர்த் தை   ந ட த் தி ய தை   தொ ட ர் ந் து   அ  ங் கி ரு ந் து   க லைந் து   செ ன்  றன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.