சற் று மு ன் வீ ட் டி ல் ம ர் ம மா ன மு றை யி ல் இற ந் து கி ட ந் த பி ர ப ல ம் . . . ! ! ! இ வ ரு டை ய ம ர ண த் தி ற் கு கா ரண ம் யா ர் தெ ரி யு மா . . .?? ? தீ வி ர போ லீஸ் விசா ர ணை யி ல் தெ ரி ய வந் த உ ண் மைக ள் . . . ! !! பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சியி ல் தி ரை யு ல கி ன ர் க ள் . . . ! ! !

0

தெ லு  ங்கு   தி ரை யு ல கி   ல்   பே ஷ ன்   டி சை ன  ராக   இ ரு  ந் த   பி ர ப ல ம்   பி ர தி யு ஷா   வீ ட் டி  ல்   ம ர் ம மா ன   மு றை யி ல்    ம ர ண ம்   அ டை ந் து ள் ள து   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யு  ள் ள து .   டி சை  ன ர்   பி ர தி யு ஷா   கே ரி மெ ல் லா   டி சை ரா ன   பி ர  தி யு ஷா   பி ர ப ல   ஃ பே ஷ ன்   டி சை ன ரா ன   பி ர தி யு ஷா   க ரி மெ ல் லா   ம ர் ம  மா ன   மு றை யி ல்   உ  யி ரி ழ  ந் து ள் ள  ச  ம்ப வ  ம்   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப  டு தியு ள் ள து .   பி ர ப ல    ஃபே ஷ ன்    டி சை ன ரா ன   பி ர தி யு ஷா   கு ளி ய ல றை யி ல்   ச ட ல மா  க   மீ ட் க ப்  ப ட் டு ள் ள   ச ம் ப வ ம்  ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற்  படு தி யு ள்ள து . கே ரி ம ல் லா   தெ லு ங் கா னா  வி ல்   ஐ த ரா பா த்   ந க ரி ல்    ப ஞ் ஜா ரா   ஹி ல் ஸ்   ப கு தியி ல்   உ ள் ள   த ன து   கு    டி யி  ரு ப் பி ல்   வ சி த் து       வ ந் து ள் ளா ர் .   இ வ ர் ,   கு ளி ய ல றை யி ல்   நே ற் று   ம  ர் ம   ம ர ண ம்   அ டை ந் து   கி ட ந் து ள் ளா ர் .

இ து பற் றி   த க வ ல்   அ றி ந் து   வ ந் த   போ லீ சா ர்   அவ  ர து   உ ட லை   கை ப் ப ற்றி   பி ரே த   ப ரி சோ த னைக் கா க   உ ஸ் மா னி யா   ம ரு த் து வ ம னை  க் கு   அ னு ப் பி   வை த் து   உ ள் ள ன ர் .    அ ரு கி ல்   கி ட ந் த  வி ஷ பா ட் டி ல்   அ வ ர து   அ றை யி ல்   கா ர்  பன்    மோ னா க் சை டு   எ ன்ற   வி ஷ வா யு    கொ ண் ட  பா ட்  டில்    ஒன் று   கி ட ந் து ள் ளது .   அ த னை    அ வ ர்   சு வா சித் து   இ ரு க் க  கூ டு ம்     எ  ன  பொ லி சா ர்   ச  ந் தே கி க் கி ன் ற ன ர் .   இ த னா ல்   ச ந் தே க   ம  ர ண ம்   எ ன   வ ழ க்கு   ப தி வு    செ ய்ய ப் ப ட் டு   உ ள் ள து .   இ ந் த   தக வ லை   அ வ ர து  கு டு ம் ப த் தினரு க் கு ம் ,

நண் ப ர் களு க் கு ம்   பொ லி சார்   தெ ரி வி த் து ள் ளன ர் .   க  ட ந் த   சி ல   நா ட் க ளா க   பி ரதி யு ஷா   ம  ன   அ ழு த் த த் தி னால்   பா தி  க் க ப்ப  ட் டு   இ ரு ந் து ள்ளா  ர்   என   கூ றி யு ள் ள   பொ லி சா ர் ,   எ னினு ம்   வி  சா ர ணை   ந ட ந் து   வ ரு ம்   நி லையி  ல்   உண் மை யா ன   பி ன் ன ணி   பி ன் பே   வெ ளி வ ரு ம்   எ ன் று   கூ ற ப் ப டு கி ன் ற து .  ச மீ ப த்தி  ல்   அ ளி த் த பே ட்  டி   பி ர த் யு ஷா    அ மெ ரிக் கா வி ல்   மா ட லி ங்   ப டி த் த வ ர்.    அ வ ர து   பெ யரி லே   2 0 1 3- ஆ ம்   ஆ ண் டு  மு  த ல்   அவ ர்   பே ஷ ன்   டி  சைனி ங்   தொ  ழிலி ல்   ஈ டுப ட் டு   வ ரு கி றா ர் .

தெ லு ங் கு   தி ரை யு ல கி ன்  மு ன் ன ணி  ந டி க ர் க ள் ,   பாலி வு ட்   ந டி கர் ,   ந டி கை க ளு க் கு  பே ஷ ன்   டி சை ன ராக   பி ர த் யு ஷா  இ ரு ந் து வ ந் தா ர்   என் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   நா ன்   எ ப் போது மே   ஃ பே ஷ ன்  மீ து   வி ரு ப் ப த் து ட ன்   இ ரு ந் தி ருக் கி றே ன் .  ஆ னா ல்   அ தையே   எ ன து   தொ ழி லாக   மா ற் ற வே ண் டு ம்  எ ன   நான்   நி னை க் க வி ல்லை .   எ ன து  ந ண் ப ர் க ள்  இ தை யே   தொ ழி லா க   மாற் றி க் கொ ள் ள  வ லி யு று த் தி னா ர் க ள்   எ ன   த ன து   ச மீ பத் தி ய   பே ட் டி யி ல்  பி ர த் யு ஷா   தெ ரி வி த்தி ரு ந் தா  ர்   என்  பது   கு றி ப் பி ட த் த க் க து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.