பி ச் சை க்கா ர ன் ப ட த் தி ன் ந டி த் த இ வ ரை ஞா ப கம் இ ரு க் கா .. . ? ?? எ ன் னு டை ய ச ம்ப ள ம் வெ று ம் 50 ரூ பா ய் தா ன்.. .! !! சா ப் பா ட்டு க்கே க ஷ் டப்ப ட் டே ன். . .!! ! வெ ளிவ ந் த வீ டி யோ வை பா ர் த் து க ண் கல ங் கு ம் ர சி க ர்க ள்.. . ! !!

0

த மி ழ்  சி   னி மாவி ன்   அ  ன்றை ய   கா லக   ட் டத் தி   ல்  ந டி த் த  ந டி க   ர் களி ன்    திரை   ப் ப ட ம்   இன்    றள வும் ம க் கள்   ம   த்  தியி ல்  பி ரப  லமாக  பே ச   ப் பட் டு    வ ரு கி  ன் ற து.   அ தி லும்   கு றி  ப்  பாக   சொ ல்    ல  வே ண்   டுமெ   ன் றா   ல்      ச ந்தி    ரபா  பு என்ற ஒ ரு   நடி க ர் ஆர  ம் ப காலக  ட்டத் தி  ல் ந டி க ராக   ம ட்   டும  ல் லாம ல் இசை, ஓ வி ய ம்,   ந ட ன ம் ,   தயா ரி ப் பா ள ர் ,  இ ய க் கு ன ர்   எ ன   ப ல   தி   ற மைக   ளை   கொ   ண் டு ள்ளார்.  அ ந் த   வகை யி  ல்  இ   ன் று   அ வ   ரை ப்    போ ன்  ற   ஒ  ரு  தோ ற் றத் து ட  ன்   சி   னி  மாவி ல்   இ ரு ப் ப   வ ர்  தா ன்   ந  டிக  ர்   ஈ ஸ் வர்   எ ன்  பவ ர் .  இ வ ர்   ஆ    ர ம் ப கால க ட் ட த் தி   ல் கோ வி ல்   தி   ரு வி ழா   க் க ள்  மே   டை யி ல்   ந ட  ன மா டி   க்  கொ  ண் டு  ம க்க  ளை ம கி  ழ் வி   த் து  வ ந் து  ள்ளா ர்.   அதன்  பிற கு தான்   ந  டி க ர்   வி ஜய்  ஆண் ட னி   நடி   ப் பி ல்  வெ ளி வந்  த பி  ச் சைக்  கார ன்  எ ன்ற    திரை   ப் ப ட  த்தில்   நகை   ச் சு வை  க தாபா  த்  தி ரத்தி   ல்  ந டி த்து   ம  க் க ள் ம  த் தியில்   த ன  க் கெ ன   ஒரு   வ ர வே   ற் பை  அ வ ர்   பெ  ற் று ள்   ளா ர் .

இ ப் ப டி  ஒ ரு நிலையில் சமீப த்தில் இவர் த னியார் சேன லுக்கு பே ட்டி ஒ ன்றை கொடு த்துள் ளார். அதில் தனது திரை ப் பய ணத்தை பற்றி பல தகவ ல்கள் கூறியு ள்ளார். அந்த வகையில் நான் திரை வா ழ்க்கையி ல் ஆர ம்ப கால கட்ட த்தில் வெறும் 50 ரூபாய் சம்பள த்தில் கு ரூப் டான் ஸராக சி னிமாவி ல் தனது வா ழ்க்கை யைத் தொட ங்கினே ன் என்று கூறியு ள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து என்னுடைய நண்பன் ஒருவர் மூ த்த நடிகர் ச ந்திரபா பு அவர் களைப் போன்று மே டையில் ந டனம் ஆ டி சொ ன்னார் அவரு டைய பேச் சைக் கே ட்டு நடன மாறி அதன் மூ லம்தா ன் எனக்கு ப லரும் ச ந்திரபா பு போ ன்று

பாவ னை இருக்கி ன்றது என்று சொ ன்னார்க ள். அதன் பிறகுதான் அவரை போ லவே நடிக்க தொட ங்கினே ன். அதன் பிறகு போ கப் போ க அவரு டைய பழ க்கங்க ள் என க்குள் வர தொட ங்கிவி ட்டது. அதன்பிறகு எந்த ஒரு செ யல் செ ய்தாலு ம் அவரை போ ன்ற இருக்கி ன்றது என்று பலரும் கூறி வந்து ள்ளா ர்கள். அதன் மூ லமா கவே நான் ம க்கள் ம த்தியில் மிகவும் பிர பலம் ஆ னேன். மேலும், பல மு ன்னணி கலைஞ ர்கள் என்னை பாரா ட்டி உள் ளார்கள்.  இ ப்ப டி   ஒ ரு   நி லை  யை   மூ  த் த   ந டி கர்   ச ந் தி   ர பா புவி   ன் வா ழ்க் கை வரலா ற்றை மை யமா க வைத்து எடு க்கப்ப டும்

ஒ ரு  தி ரை   ப் பட த் தி ல்  நா ன்   ந டி க  ரா க   ந   டி த்து   வ ரு   கி றே ன் .   அ து ம ட்  டு ம ல்   லா ம ல்   அ ர   சு   எ ன் ற     தி      ரை  ப் ப   ட  த்தி ல்   ந டி த் து  உள்   ளே ன் .   நா ன்   மட் டு ம்   சி   னிமாவி   ற்  கு ள்   வ   ராம ல்  இரு   ந்தால்   க   ண் டி  ப் பா   க  ஒ ரு   ர வு டி யா   க  தா ன்  ஆ கி  யி ரு ப் பே   ன்   எ ன்   னு டை  ய  ந  ண் ப ன்   செ ய் த   ஒரு நல் ல கா ரியத் தை இ ன்று நான் ஒரு நல்ல நிலை மையில் இருக் கிறேன் என்று சமீப த்தில் ஒரு பேட் டியில் கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் தான் தற்போது ரசிகர் ம த்தியில் பரவ லாக பேசப்ப ட்டு வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.