எ ன் னு ட ன் ப ழ கு வ த ற் கு இ த் த னை ல ட் ச ம் கொ டு ங் க ள் . .. ! ! ! ப ட வா ய் ப் பு இ ல் லா த கா ர ண த் தி னா ல் இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை க் கு த ள் ள ப் ப ட் ட ந டி கை . . . ! ! ! உ ங் க ளு க் கே இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை யா எ ன் ற அ தி ர் ச்சியி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ஒ ரு   கா ல க   ட் ட த் தி  ல்   த   மி ழ்   சி   னி  மா  வி   ல்  பி ர ப  ல  ந  டி   கை யா க   தி க  ழ் ந் து வந் த வ  ர் தா ன்   ந டி கை    கி ர ண்   எ ன் ப  வர் .     இவ ர்  நடி க ர்   வி க்ர  ம்  ந டி  ப்  பில்  வெ   ளி வ ந்  த ஜெ  மி னி   எ ன் ற தி ரை   ப் பட   த் தி ன்   மூ  லம்  த   மி ழ்  சி   னிமா வி   ற் கு அ  றிமு கமா னார்.    அ ந் த    தி ரை ப் ப     டத்தை  தொடர்  ந் து  அ  ன்பே    சி  வம் உள்ளி  ட்ட   ப ல  முன் னணி நடிக   ர் க ளு   க் கு  ஜோ டி யா க ந டி த் து  பிர ப   ல மானா ர் .   மே லு ம்,    சி  னிமா வி ல்  ந டி   கைக ள்   தொ டர்   ந் து   நடி க் க   வே ண் டு மெ ன்  றா ல்  அ தற் கு   க  வ ர் ச் சி யா க  நடி த் தா ல் தா ன்   அ  தி கமா   க  புகை   ப் பட  ங் கள் வ ரு ம். குடு ம்ப பெ ண் ணா க மட் டு ம்தா ன் ந டி  ப் பே ன்   என் று  கூ றி ய   ப ல   ந டி கை க ள்   அ வ ர்   நடி த் த   மு த ல்   ப ட த்  திலேயே  பெ ரி   ய  அ ள   வு ரசி கர் பட்டா ளம்  இரு   ந் தா ல்   கூ ட அ த ன் பி றகு அடு  த்த டு த்து   சினி மா வா ய்ப்புக ள் கிடை ப்பதில் லை. இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லையி ல்    ஏழு  பெ  ரிதா க  வா   ய்ப் பு க ள்    கிடை   க்காம ல் சி னிமா வை வி ட்டு வி லகி

அ த ன்   பி  றகு   ஒ ரு    கா ல    க ட்ட  த்தி ல்   தி   ரும ணம் செய்து  கொ ண்டு   வெ    ளி நா ட்டில் செட்   டி லாகிவி ட்டார்.  இ த னை  த்   தொ ட ர் ந் து    த ற் போ து  மீ    ண் டும்    சினி   மா வில்   பி ர ப   லம டை   ய   வே    ண் டு ம்   எ ன் ப த   ற்கா க   தொட ர் ந்து ச   மூ க  வலை த்தள த்தில் சர்ச் சைக்கு ரிய புகை ப்படங்க ளை வெ ளியிட் டு வ ருகி  ன் றா ர் .   அ ந் த   வ கை யி ல்  த  ற் போது  இன்ஸ் டா கி ராம்   பக்க த்தி ல்  த ன்னுட ன் உ ரையாடுவ தற்கு ம்,  பழ குவத ற்கும் தன்னுடைய புகை ப்படங்க ளை பெ றுவத ற்கு ப ணம் கொடு க்க வே ண்டும் என்று அவர் கூறியு ள்ளா ர். மேலும், என்னை நேர டியா க ச ந்தித் து பே சி ப ழகுவத ற்கா க

ஒ ரு  ல ட்   ச த்து   ஐ   ம் ப தா யி   ர ம்   ரூ பா ய் பே சி ய   பி  ற கு அவருடன் சேர் ந்து டி ன்ன ர் சா ப்பிடுவ தற்கு 150000 கா  ட் ட   வே ண்  டு மாம் . அத ன்   பி ற கு   இ ன் ஸ் டா கிரா   மில்   ஹா  ட்  புகை  ப் பட ங்க ளை  பெறுவ தற்கு 20 0 0  ரூ  பாயு ம் சா தாரண மாக பே சுவத ற்கு நா ற்பத் தி ஒ ன்பது ரூபாய் கட்ட வேண்டும். இதுமட் டுமல்லா மல் என் னுடன் வீடியோ கா லில் அ ரை  ம ணி   நே ர ம்  பே    சு வ த  ற் கு   3  0  ஆ யி ரம் ரூபாயும் 15 நிமிட ங்கள் பே சுவத ற்கு 13,000 க ட்ட வேண்டும் என்று கூறியு ள்ளா ர். தற்பொழுது 41 வ யதில் பட வா ய்ப்புக ள் கி டைக்காம ல் இருக் கு ம்   கா   ர ண  த் தி  னா ல்    இ ப் போ தை ய   நி லை மைக் கு  ஆ கி  வி ட் டா ரே  என்று பல ரசிக ர்கள் கமெண்ட் செய்து வரு கின்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.