தி டீரெ ன் று சர் ச் சை யை ஏ ற்ப டு த்தி ய நடி கை. .. !! ! அ ட் ஜெ ஸ் ட்மெ ண் ட் செய் ய சொ ல் லும் பி ரப ல ம்.. .! !! இ ப்ப டிப் பட் ட சி னி மா வா ய் ப் பே வே ண் டாம் எ ன் று தூ க் கி போ ட் ட நடி கை.. . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர்க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமாவில் ஏரா ளமான பு துமுக நடி கைகள் உ ருவாகிக் கொண் டிருக்கின் றார்கள். ந டிகை    டா ப் ஸி   திரை ப்  ப ட   த யா ரி ப் பு  நி று வ  னத் தை   ஆ ர ம் பி த் து ளா ர்.   இ  ந் தி யாவி ன்    முன் ன ணி   ந டி கை யா ன   டா ப் ஸி   நடி ப் பி ல்   ‘ ரா ஷ் மி  ரா க் கெ ட் ’,    ‘ லூ   ப்  லா பே  டா ’ ,    ‘ டோ பா ரா ’,  ‘ ச பா ஷ்   மிது ’   உ  ள்ளி  ட்ட ப்    பட ங் க ள்  அ டுத் த டு  த் து  வெ ளி யா க விருக் கி ன் றன .  இ தி ல் ,   ‘ ச பா ஷ்  மி து ’   இ ந் தி ய  ம க ளி ர்   கிரி க் கெ ட்  அ ணி யி  ன்   கேப் டன்    மிதா லி   ரா ஜி ன்   ப யோபிக்    எ ன்ப து   கு றி ப் பி ட த்த  க்க  து .   இ ந்   த  நி லை யி ல்  ,   தா ன்   தி ரைத் து றை க்  கு   வ ந் து  1 1   ஆ ண் டு க  ள்  ஆ ன தை யொ ட்  டி   அவு  ட்சை ட ர்  ஸ்   ஃ பிலி ம் ஸ்   எ ன் ற  சி னி மா   த யா ரி ப் பு   நிறு வ ன த்தை   ஆ ர ம் பி த் து ள் ளார் .   இ து கு றித் து,   அ வ ர்  பே சு ம்போ து , “ இ ந் த   பு தி ய   பயண த் தை த்  தொ ட ங் குவ த ற்  கு ம் ,  சி னி மா    மீ தா ன  எ  ன்  அ ன் பை   என து   த யா ரிப்பு நிறுவனமான

‘அவுட்சைடர்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் ’ மூலம் பன்முகப்படுத்துவதற்கும் நான்   ம கி ழ் ச் சி ய டை கி றேன்.   எ ன து   சி னி மா   வா ழ் க் கை யி  ன்   1 1   ஆ ண் டு க ளி ல்   ர சி க  ர் களு  ம்   சி னி மா த் து றை யி ன ரும்    நி றை ய   ஆத ர வை யு ம்   அ ன் பை யு ம்   அளி த் து ள் ள ன ர்.  அவு ட் சை ட ர் ஸ்   ஃ பி லி ம்  ஸ்  மூ ல ம்  ,  நா ன்   சி னி மா   து றை க் கு த்   தி ரு ப்  பி த்   தரு வ தோ டு ,   எ ன் னை ப்   போ ன் ற   எ ந் த   பி ன் ன ணி யு ம்   இ ல் லா மல்   ஒ ரு  தி ரு ப் பு மு னை யை த்   தே டு ம்   தி றமை யா ள ர் க ளு க் கு   வா ய் ப் பு   அ ளி ப்ப தே   எ ன து   நோ க் க மா கு ம் ”   என் று   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .   த ன து   தயா ரி ப் பு   நி  றுவ ன  த்தி ன்   மூ ல ம்   மு த லி ல்   த் ரி ல் ல ர்  க தை யை    தயா ரி க் க வி  ருகி றா ர் .

அ தி ல் , டா ப் ஸி தா ன்   ஹீ ரோ யி னா க   ந டி கி றா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி டத் த க்  கது .   இ ன் று   அ வ   ர் க ளு கெ   ன் று   த னி   ர சி  க   ர் க ள்   ப ட்   டா ள மே    இ ரு க்  கி  ற து .  அ  ந் த  வ கை யி ல்   இ ய க் கு ன ர்   வெ   ற் றிமா ற  ன் இ ய க் க   த் தி ல்   ந டி க ர்   த னு ஷ்   ந டி  ப் பி ல்   வெ   ளி வ ந் த   தி ரை   ப் ப ட ம்   தா ன்   ஆ   டு க ளம்  .  இ ந் த   தி ரை   ப் ப ட   த்தி ன்   மூ   ல ம்   த   மி ழ்   சி   னி மா வு   க் கு   அ  றி மு க மா   ன வ ர்   தா ன்  ந டி கை   டா ப் சி  ப ன்  னு . இ ந் த  தி ரை   ப் ப ட   த் தி ன்   மூ   ல ம்  இ வ ரு   க் கெ ன்   று   ஒ ரு   த னி  ர   சி கர்    பட்   டா ள ம்   உ   ரு வாகி வி   ட் ட து .    அ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தை   தொட ர்   ந் து   ப ல   த    மி ழ்   திரை   ப் ப ட ங் க   ளு ம்   தெ லு   ங்கு

தி ரை   ப் ப ட  த்  தி லு ம்   ந டி த் து   வ ந் து ள்   ளா ர்  எ ன் ப து   கு றி  ப் பி ட த் த   க் கது .   அ த  ன் பி ற கு   பா  லி வு ட்   டி ல்   பி   ங்  க்   எ ன் ற   ப ட   த் தி ல்   ந டி த்து   ம   க் க ள்   ம ன   தை   க வ ர்   ந் து ள்   ளா ர் .   மே லு ம் ,  பா   லி வு ட் டி   ல்   மு ன் ன ணி   ந டி   கையா க   வ ல ம்   வ ந் து  கொ   ண் டி ரு   ந் தா ர் .   மே லு ம் ,   வி   ளையா ட்   டு   ஜா  ம் ப  வா   ன் களி    ன்  வா    ழ் க்    கை   வ ர லா   ற் று   ப ட த் தி ல்   ந டி  த் து  வ ருகி   ன் றா ர் .   ச மீ ப   த் தி ல்   அ வு ட்   சை ட    ர் ஸ்   பி   லி ம் ஸ்   எ ன் ற  த யா ரி   ப் பு   நி று வ   ன த் தை    த ன்   த   ங் க ச்   சி   உ ட ன்   இ ணை  ந்  து   ஆ ர  ம் பி  த் து ள்   ளா ர் .    மே லு ம் ,   நடி கை   ச  ம ந் தா   ந டி   த் து ள் ள   பெ    ய ரி ட ப் ப   டா த

தி ரை ப் ப   ட த் தை   கூ ட   இ வ ர்க  ள்   த யாரி   க்  கி ன் றா   ர் க  ள்.   இ ப் போ தை  ய  நி லை யில் நா ன் சி னிமாவி ல் இருந்து வி லகப் போ வதாக வும் பெரு ம்பாலு ம் வா ய்ப்புக்கா க பல பிரப லங்கள் அட்   ஜ  ஸ் ட் மெ   ண் ட் செய்ய சொ ல்லி வருகி ன்றார் என்று கூறியு ள்ளார். மேலும், நான் சி னிமாவி ல் நடித்து அ திகமா க ச ம்பா தி   த் து   வி   ட் டே ன்.   இ   னி மே ல்   ந டி க்   க ப் போ வ தி   ல் லை   த யா ரி   ப் பி ல்   மு ழு  க   வ ன  ம்   செ லு   த் த ப்    போ வ   தா க   கூறி  யு  ள் ளா ர்.   இ ந் த    த  க வ ல்   த ற்  பொ ழு து  பெ  ரும்  ச ர்  ச்சை   யை  ஏ  ற் ப  டுத் தி யுள் ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.