தி ரும ணம் முடி ந்த கை யோடு நடி ப்ப தற் கு த டை போ ட்ட விக் னே ஷ் சிவன்.. .! !! மி ர ண் டு போ ன ந ய ன்தா ரா. ..!! ! வெ ளிவ ந்த த க வலை க ண் டு அ திர் ச்சி ய டை ந்த ரசி க ர் கள். .. ! !!

0

தெ ன் னி ந்தி ய சி னி மா உ ல கில் லே டி சூ ப்ப ர் ஸ் டா ராக இ ருந் து வ ரு பவ ர் தா ன் ந டி கை நய ன் தாரா. இ வர் சில நா ட்க ளுக் கு மு ன்பா க தான் தனது நீண் டநாள் கா தல ன் இயக் குனர் விக் னேஷ் சிவ னை இ ரு வீ ட்டா ர் சம்ம தத் துட ன் தி ரும ணம் செய் து கொ ண் டார். மேலும், இவர்களது தி ருமண த்திற் கு பல திரை பிரப லங்கள் மற்றும் அ ரசிய ல் பிர பல ங்கள் பலரும் கலந்து கொ ண்டுள் ளார்க ள். அந்தத் தி ரும ணத்தி ல் கலந்து கொ ண் ட ப ல ரும் அவ ளுக் கு வா ழ்த் து தெ ரிவி த்து வருகி ன் றா ர்கள். மேலும், தி ருமண ம் முடி ந் த பி றகு திரு ப்ப தி கோ வில் சென் றுள்ள தாக பல புகை ப்பட ங்கள் இ ணை ய த்தில் வெளி யா கியு ள்ளது. திரு மணத் திற்குப் பிறகு நடி ப்பில் க வன ம் செலு த்த இருக் கும் நடி கை நயன் தாரா த மிழ், ஹி ந்தி என பல மொ ழிகளி ல் தி ரை ப்பட ங்கள் கை வச ம் இரு ந்து வ ருகி ன்றது.

அ தனைத், தொடர்ந்து நடிகர் சாருஹாசன் ஜோ டியாக முத ன்முறை யாக நடிகை நய ன் தா ரா ஜோ டி சேர் ந்த இந்த திரை ப்படத்தி ற்கான மி கப்பெரி ய எதி ர்பார் ப்பு கா த்துக் கொண் டிருக்கி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் திரு மண த்திற் கு பிறகு இய க்  குன ர்   வி க்   னே ஷ் சி வன் ப ல க ண் டிஷ ன் போ ட்டு வ ருவதா க பல தகவ ல்கள் இணைய த்தில் வெ ளியா கி வருகி ன்றது. அது என் னவென் றால் தி ரும ணம் ஆ கிவிட் டது. அதனால் ரொ மா ன் ஸ், கி ளா ம ர் போன்ற கா ட்சிக ளில் நடி ப்பதை தவி ர்த் து வி டவும். மேலும், ஹீ ரோயினு க்கு முக் கியத் துவம் கொடுக்கும் க தைக ளை மட் டுமே தேர் ந்தெடு த்து நடி ப்பவ ர்கள்.

மு ன் னணி    ந டி கை யா க  இ  ரு ந் த   ஜோ தி கா வை   இ  த  ற்கு   உ    தா ர   ண மா  க   எ டு   த் து  க் கொ   ள் ள லா   ம் .   ந டிகர்   சூர்யா வை தி   ரும   ணம் செ ய்  த   பி ற கு  பி  ரித  லு   ம்  நடி   க்காம ல்   இரு ந் து   வரு கி  ன்றார் .  மே லு ம் ,  ஹீரோவு ட ன்  நெரு   க் கமா  க கா த  ல் கா ட்சி களி   ல் நடி  ப் ப தை த வி  ர்க்குமா  று நய ன்தா ரா விட ம்  கூறியு  ள்ளா ரா ம் .  இ ப் போது  பா  லிவு ட் டி ல் அ றி முக  மாக போ கி  ன்றோ  ம்.  அ த ற்கு ள் ளே   இப்ப டியெ ல்லாம் க ண்டி ஷ ன் போட்டாள் வா ய்ப் பு கிடை க்காம ல் போ ய்வி டுமோ என்ற க வலையி ல் நடிகை நயன்தாரா இருந்து வருகி ன்றார். இந்த த கவல் தி டீரெ ன்று வெளி யானவு டன் அதி ர்ச்சி யில் ரசிக ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.