தா லி க ட் டி ய நேர ம் ச ரி யி ல்லை . . . ! ! ! கு ளி கை நே ர த் தி ல் தி ரு ம ண ம் செய் த ந ய ன் – வி க் னே ஷ் ஜோ டி க் கு எ ன் ன ந ட க் கு ம் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அதை கே ட் டு அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

பி ரம் மா  ண் ட மா க   ந டை பெ ற்  ற  ந ய ன் தா ரா    வி க் னே ஷ்    சி வ ன்   தி ரு ம ண த் தை ப்   ப ற் றி  தா ன்   பல  ரு ம்   பே  சி    க்கொ  ண் டி ரு க் கி ன் ற ன ர் .   த ங் க ளி ன்   தி ரு ம ண த் தி ற் கா க   ஒ ரு   ல ட் ச ம்    பே ரு க் கு   வி ரு ந் து   போ ட்  டி ரு க் கி றா ர்  க ள்  .   ஐ ந் து  பு ரோ கி த ர் க ள்  ம ந் தி ர ம்  ஓ த   இ ந் து   மு றை ப் ப டி  ந ய ன் தா ராவின்   க ழு  த் தி ல்  வி  க் னே ஷ்   சி வன்    தா லி   கட் டி ய  து  ந ல் ல   நே ரமா ?    எ ன் று   ப ல ரு ம்   இ ப் போ து  கே ள் வி   எ ழு ப் பி  யு ள் ள ன ர் .   சி  னி மா  பி  ரப ல ங் க ளி ல்   தி ரு ம ண ம்    எ ன்றா லே    அ து   ஊ ட க ங் க ளி ல்   பர ப ர ப் பா க   எ ழு த ப் ப டு ம் .    ச மூ க         வ லை  த் த ள ங் க ளி ல்   அ துதா  ன்   ட் ரெ ண் டி ங்   ஆ க   இ ரு க்  கு ம் .   ந ய ன் தா ரா ,   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   தி ரு ம ண  செ ய் தி தா ன்   இ ப் போ து    சமூ க   வ லை த் த  ளங்  களி  ல்  ஹா ட்   டா பி க்   ஆக   பே சி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   ப ல   ஆ ண் டுக ள்   கா த லி த் து   கோ வி ல்   கோ வி லா க   போ ய்  ப ரி கா ர ம்   செ ய் து  ப ல   பு ரோகி த ர் க ள்   வே த  ம ந் தி ர ங் க ள்   ஓ  த   எ ன் ன தா ன்    பா ர் த்  து   பா ர் த் து   க ல் யா ண ம்  ந ட ந் தா லு ம்   ஜோ தி ட   சா ஸ் தி ர ப் ப டி    சி ல   த வ று க ள்   ந ட ந் து ள் ள தா க   ச மூ க   வ லைத் த  ள ங் க ளி ல்  செ ய் தி க ள்   உ லா   வ ரு கி ன் ற ன .

தி ரு ம ண   தே தி  ஜூ ன்   9 , 2  02 2   ந ய ன் தா ரா   வி க் னே ஷ்  சி வ ன்   தி ரு ம  ண ம்   க ட லோ ர த் தி ல்   பி ர ம் மா ண் ட   க ண்ணா டி   மா ளி கை யி ல்    நட  ந் துள் ள  து .   தி ரும ண ம்   ந டை பெ ற் ற   தே தி யி ன்   கூ ட் டுத்   தொ கை   3   வ ரு வ தா ல்   சி ற ப் பான து   அ ல் ல   எ ன்  று ம்   5 0   ச த வி கி தம்    மட் டு மே   வெ ற் றி யை த்   த ரு  ம்   எ ன் று   க ணி த் தி ரு ந் த ன ர் .   வி யா ழ க் கி ழ மை   ச ரி யா ன   நா ள்   அ ல் ல   எ ன் று ம்   அ தோ டு   கு ளி கை   நே ர த் தி ல்   தி ரு ம ண ம்   ந ட ந் த து  எ ன் று ம்   கூ றி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   தா லி   க ட் டி ய   நே ர ம்   ச ரி யி ல் லை யா ?   ஜூ ன்   9  ஆம்    தே தி ய ன்று   வி யா ழக் கி ழ மை   கா லை   1 0 . 2 0   ம ணி க்  கு

ந ய ன் தா ரா வி ன்   க ழு த் தி ல்  வி க்  னே ஷ்   சி வ ன்   தா லி   க ட் டி யதா க   செ  ய் திக ள்   வெ ளி யா  கி யு ள் ள ன .    வி யாழ  க் கிழ மை    கா லை  9    மணி   மு த ல்    1 0 . 3 0   மணி   வ ரை   கு ளி  கை   நே ர ம்   வ ரு கி ற  து .    அ ந்த   நே ர  த் தி ல்   எ து   செ ய்  தா லு ம்   தி ரு ம்ப   தி ரு  ம் ப   ந டை பெ று ம்   எ ன் ப து  ஜோதி ட   வி தி யாகு ம் .   பு த  ன் ஹோ ரை யி ல்   தி ரு ம ணம்   வி யா  ழ க் கி ழ மை   கா லை   1 0   ம  ணி   மு த ல்   1 1   ம ணி  வ ரை    பு  த ன் ஹோ ரை  நே ர மா கு ம் .   அ ந்த   நே ர  த் தி ல்  தி ரு ம ண ம்   ந ட ந் து ள் ள  து .   கௌ ரி    ப ஞ் சா ங் க ப் ப டி   பார் த் தா  ல்   அ ந் த   நேர  ம்  சோ ர ம்    எ ன் று   உ ள் ள து.   மொ த் த த் தி ல்  பி ர ம் மா ண் ட  மா க   பா ர் த் து   பா ர் த் து   ந டைபெ ற் ற

தி ரு ம ண த் தி ல்   ப லவி த   கு ள று ப டிக ள்   ந ட ந் து ள் ள தா க வே   சமூ க   வ லை த் த ள ங் க ளி ல்   செய் தி க ள்   ப தி வி டப் ப ட் டு   வ ரு கி ன் ற ன .  கை கொ டு க் கு ம்  ப ரி கா ர ங் க ள்  ந ய ன் தா ரா   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   ஜா தக த் தி  ல்  ஏ ற்  ப ட் ட   பி ர ச் சினை   கா ர  ண மா க வே   இரு  வரு  ம்   இ ணை ந் து  ப ல   கோ வி ல் க ளு க் கு   செ ன் று   வ ழி ப ட் டு   பரி கா ர ங் க ளை ச்   செ ய் து ள்ள ன ர் .   இ ந் து   மு றை ப்ப டி   ந டை பெ ற் ற   தி ரு ம ண த்  தில்    சில   கு றை க ள்   இ ரு ந் தா லும்   அ து   பெ ரி ய   அ ள வி ல்   பா தி ப் பை  ஏ ற் ப டு த்தா ம ல்   ப ரி கா ர ங் க ள்   கை   கொ டு க் க   வேண் டு ம்    எ ன் பதே   ந ய ன் தா ரா ,   வி க் னேஷ்   சி வ ன்    ர சி கர் க ளி ன்   எ தி ர் பா ர் ப் பா கும் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.