எலு ம் பு ம் தோ லு மா க மாறி அ னா தை யாக இ ற ந்து கி ட ந் த ந டி கர் . . . !! ! அட க் கொ டு மை யே , இந் த ந டி க ரு க் கு இ ப் ப டி ஒரு நி லை மை யா . . . ? ?? தீ யா ய் ப ர வு ம் பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் .. . ! !!

0

அ நாதை யா க   இ ற ந் து   கி ட ந் த   ந டி க ர்   ஒ ரு வ ரி ன்  வாழ் க் கை   கதை   அ னை வ ரை யு ம்   க டு ம்   அ திர் ச் சி ய டை ய   வை த் து ள் ள து .   த மி ழி ல்   வெ ளி யா ன   கொ ஞ் ச ம்   வெ யி ல்   கொ ஞ் ச ம்   மழை   எ ன் ற   ப ட த் தை   இ ய க்கி ய   இ ய க் கு ன ர்  ஏ கா தே சி   எ ன் ப வ ர்   த ன து   பட த் தி ல்   ந டி த்த   ந டி  க ரின்   ம ர ண ம்   கு  றி த்து    மு க  நூ  லில்   பதி வு   செ ய்து ள் ளா ர்.   அ தி ல்   கூ ற ப் ப ட்டு ள் ளதா வ து ,   2 3   ஆ ண் டு க ளுக் கு   மு ன்  ம து ரை   மா வ ட் ட ம்  செ க் கா னூ ர ணி யி  ல்  ஒ ரு   அ ழ கா ன  1 6   வ ய து   பை ய னை  “ செங் க தி ர் ”   அ ச் சக த் தி ல்   பா ர் த் தே ன்.   அ வ  ன்   பெ ய ர்  அ லெ க் சா ண் ட ர் .   அ ப்போ  து  நா ன்   செ ன் னை  வ ந் தி ரு க் க வில் லை .  நா ன்   அ ந் த   ஊ ரு க் கு  அ ரு  கி ல்  உ ள் ள    ப ணி யா ன்   கி ராம த் தை ச்   சேர் ந் த வ ன் .    அந் த   அ ச் ச க ம்   தோ ழ ர்  தே வ ரா ஜ்   அ வ  ர் களு டை ய து .   க வி தை க ள்  ,   போ ஸ் ட ர் க ள்  அ ச் ச டி க்  க  அ டி க் க டி   நா ன்   செ ல் வ து ண் டு.   நா ன்   அ ங் கே  செ ல் கி ற   போதெ ல் லா ம்    தம் பி   அ  லெ க் ஸோ டு   பி ரி ய மா க ப்  பே சு வே ன் .    அ வ னு ம்   எ ன்   மீ து   மிகு ந் த   அ ன்பு   கா ட் டு வா ன் .

நான்   1 9 99   ல்    சென் னை   வந் து  சி னி மா    து றை யில்  உ த வி   இ ய க் குந ரா க ப்   பணி செ  ய்து   கொ ண் டி ரு ந் தே ன். 2008 ஆம் வருடம் அலெ க்ஸ்   செ ன் னை   வ ந் து   த ங்  கி  தி ரை ப் ப  ட த் தி ல்   க தா நா ய க னா க  ந டி  க் க   வா ய்  ப் பு த்  தே டி    அ லை ந் தா ன் .  இ  று தி  வ ரை   வா ய் ப் பு   தே  டியே    வாழ் க் கை யை    தொ லை த் த   ந டி க ர்   2 0 1 0   ல்   நா ன்   இ யக்  கு ந ர்  ஆ னே ன் .   எ ன்   மு த  ல்   ப டமா ன   “ கொ ஞ் ச  ம்   வெ யி ல்   கொ ஞ் ச ம்   ம ழை ”   யி ல்  ந டி க் க வை த் தே ன் .   ம னோ பா லா வி ன்  கா மி னே ஷ னி ல்    வச ன ம்    பே சி   ந டி த் தா ன் .   அ த ன்   பி ற கு   வே று   எ ந் த ப்   ப ட த் தி லு ம்   ந டி த் த தா க த்   தெ ரி ய வி ல் லை .    செ ன் னை யைச்    சு ற் றி க்கொ  ண்டு   தி  ரி ந் தா ன் .   உ ட ல்  மெ லி  யத்    தொ ட ங் கி ய து .

ஒ ரு   க ட் ட த் தி ல்   அ வ னை ப்   பா ர் க் க   எ ன க் கு   பாவ  ம்   போ ல்   ஆ கி விட ,    இ வ னை   அ வ ன து   வீ ட் டி ல்   சே ர் த் து வி ட லா மெ ன் று   நி னை த் து   மு ய ற் சித்  து ப்   பா ர்த் தே ன்   அ வ ன து    உ ற வு க் கா ர ர் க ளை   எ ன் னா ல்   தொ ட ர் பு   கொ ள் ள   மு டி ய வி ல் லை .   எ லு ம் பு ம்   தோ  லு மா க   மாறி   அ னா  தை யா க   இ ற ந் து   கி ட ந் த   ந டி க ர் . . . .   அ தி ர் ச் சி யி ல்   ர சி க ர் க ள் !   தீ யா ய்   ப ர வு ம்   பு கை ப் ப ட ம்   ஆ ள்   கொ ஞ் ச ம்   கொ ஞ் ச மா க   க ரை ந் து   கொ ண் டே   வ ந் தா ன் .   ஒ ரு   க ட் ட த் தி ல்   அ  வனை   அ றை யி  ல்   ஒ ரு வ ர்   சே ர் த் து க் கொ ள் ள   அ ச் ச ப் ப டு ம்   அ ள வி ற் கு   உ ட ல்   உ டை   ந ட வ டி க் கை யி ல்   மா ற் ற ம்   ஆ ன து .

2 5.  0 4 . 2 0 2 2   தி ங்க ட் கி  ழமை   கா லை   8 .  4 5   க் கு   ரா ய ப் பே ட் டை   அ ர சா ங்க   ம  ரு த் து வ ம னை  போ லீ  ஸ்   ஸ்டே  ச னிலி ரு ந்  து   எ ஸ் . ஐ.   பா  ண் டி ய ன்  கை  ப் பே சி யி ல்   எ ன் னை   அ ழை த் து ,   அ லெ க் சா ண் ட ர்  எ  ன் ப வ ர்   சென் னை   ரா ய ப்  பே ட் டை   ம ரு த் து வம னை யி ல்   இ ற  ந் து வி ட் டா ர் .   இ ய க் குன  ர்   செ ய் த  உ  த வி  அ  வர்    அ ரு கே  யா ரு மே   இ ல் லை .   நா ன் கு    தி ன ங் க ளு க் கு   மு ன்   தே னா ம் பே ட் டை யி ல்   ஒ ரு   சா லை யோ ர ம்  ம  ய ங் கி ய   நி லை யி ல்   கிட ந்த  வ ரை   பொ து ம க் க ள்   1 0 8   ற் கு   த க வ ல்   சொ ல் லி    இ ங் கே   அனு  ம தி க் கப் ப ட்  டு   சி கி ச் சை   ப ல னி ன் றி ப்   போ ன து   எ ன் றா ர் .   அவ ரி ன்    டை ரி யி ல்   உங்  கள்    பெ ய ரு ம்   எ ண் ணும்   இ  ருந் த து .   அ வ ரு க் கு   நீ ங் க ள்   எ ன் ன   வே ண் டு ம் .

அ வ ரி ன்    உற  வு க் கா ர ர் க ளை   உ ங் க  ளு க் கு   தெ ரி யு மா ?   எ ன் று   சி ல   கே ள் வி க ளைக்   கே ட்  டன ர் .   எ ஸ் .   ஐ .   பா ண் டி ய ன்   அ வ ர்  க ளி ட ம்   பே சி வி ட் டு ,   அ லெ க்ஸி  ன்   சொந் த   அ ண் ண னை   தே டி   பி டி த் தே ன் .   நானு ம்   எ ன்   ந ண்  ப ர்   அ ரு ளு ம்   கி ள ம்பி அ ங்கே சென்றோ ம்.   அ ங் கே   இ ரு ந் த   போ லீ ஸ்  ஸ் டே ஷ னி ல்  இ ரு ந் த    பாண் டி ய ன் ,     ப த் த ரா ய  ன் ,   எ ஸ் . எ ஸ் .   டே னிய ல்   ஆகி ய    மூ ன் று   எஸ் .   ஐ க ளு ம்  த ன் ரா ஜ்   எ ன்கி ற   ஒரு    காவ ல ரு ம்  எ தை  யும்   எ தி ர்பா ரா ம ல்   எ ங்க ளு க் கு  மே லா ன  பொ று ப் பு ட னு ம்   அ ன் புட னு ம்  ச ம்பி ர தாய ங்க ளை   மி ன்  னல்    வே க த் தில்    செ ய் து   மு டி த் து

“ அ லெ க் ஸை ” ஆ ம்பு ல ன் ஸி ல்  ஏ  ற் றி   ம து ரை   அ னு ப் பி   வை த்  த ன ர் .  அ வர்  க ளு க் கு   இ ந் த   நே ர த்  தில்   ஒ  ரு   செ வ் வ ண க் க ம்    வை த் து க்    கொ ள் கி றே ன் .   த ம் பி   அ லெ க் ஸு க் கு   நா ன்   இ ய  க் க விரு  க் கு ம்  அ டு  த்த    திரை ப் ப ட த் தி ல்    ஒ ரு   க தா பா த் தி ர ம்   கொடு ப் ப தா க   இ ரு ந்தே ன்.  அவ  னோ  ஒ ரு  ரோ ஜா  மா லை  மட் டு  ம்   போது ம்   அண் ணே என் று   சென்று விட் டா ன் .  (போ யி ட் டு  வா டா   அ லெ க் ஸ் …   நா ன்  உ ன க்கா க  வை த் திரு ந் த    க தா பா த் திர த் தி  ல்  நாளை   எ வ ரா வ து   நடி ப் ப ர்  தா னே  ,   நா ன்   அ வ ர்   மு க  த்தி  ல்  உன் னை த்   தே டி க்    கொ ள் கிறே ன் .    என் று   ப தி  வி ட்டு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.