போ ண் டா மணி யின் உ யி ரை கா ப் பாற் ற உ த வி ய பி ர ப ல ந டி க ர். . . ! !! இ ந் த ந டி க ரு க் கு ஹீ ரோவை வி ட கா மெடி ந ல் லா வரு மா ம் . . .! ! ! யா ர் அந் த ந டி க ர் தெ ரியு மா . . . ? ? ? வீ டி யோ வை பா ர் த் து ஷா க்கா ன ர சி க ர் க ள் . .. ! ! !

0

உ ட ல் நி லை சரி யி ல்லா த போ து த னக் கு உதவிய த மி ழ க மு த ல் வ ர் மு க
ஸ் டா லி ன் ம ற் று ம் தி ரை ப் ப ட பி ரப ல ங் க ளு க் கு த ன து ந ன்றி யை தெ ரிவித் து க் கொ ள் வதா க ந கை ச் சு வை நடி க ர் போ ண் டா ம ணி நெ கி ழ் ச்சி யு ட ன் தெரி வித்
து ள் ளா ர் . த மி ழி ல் 25 0 – க் கும் மே ற் பட் ட திரை ப் ப ட ங் க ளி ல் ந கைச் சு வை
நடி க ரா க ந டித் த போ ண் டாம ணி , சமீ ப த் தி ல் இ த ய நோ ய் ஏ ற் ப ட் டு
ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சீ ரி ய சா க அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டி ரு ந் தா ர் . இ த னி டை யே
த ற் போ து அ வ ர் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் இ ரு ந் து டி ஸ் சா ர் ஜ் செ ய்ய ப் ப ட் டு ப ல
பே ட் டி க ளி ல் த ன்னு டை ய உ ட ல் நி லை யை கு றி த் து பே சி வ ரு கி றார் .
அப் போ து , தா ன் ஒ ரு ப ட த் தி ல் ந டி த்துக் கொ ண்டி ரு க் கு ம்   போ து   சா க் க டை யி ல்   ந டி க் கு ம்   கா ட் சி   அ மை ந் தி ருந் த  து.   அ  ந்த   ச ம  யம்    சா க் க டை  போ  ன் று  செ ட்    அ மை க் க  மு டி  யாத தா ல் ,   உ ண் மை யா  ன   சா க் க டை யி ல்   கு தி த் து   ந டி த் தே ன்.    அ த ன்  பி  ன்   ச ற் று   உ ட ல் நி லை   ச ரியி ல்  லா மல்  போ  ன து   எ ன் று   போ ண்  டா ம ணி   தெ ரி வி த் தா ர் .

பி ன் ன ர்   கோ வா வி ல்  ப ட  ப் பி டி ப் பி ல்   இ ரு ந் த போ து   அ ங் கு   தி டீ ரெ ன  ம ய க் க ம்   ஏ ற் ப ட்  டு  ம ரு த்  து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தித் தா ர்  கள் .    அ த ன்   பி ன் ன ரே  செ ன்  னை யி ல்   உ ள் ள  ஓ  மந் தூ  ரா ர்  அ ர  சு   ம ருத்  து வ மனை யி  ல்   த ன து  ந ண்  ப ரா ன   கி ரேஸ்   மு ரு க  ன்  எ  ன் ப வ ரி ன்   உ த வி யோ டு    த ன்  ம க னை   அ  ழை த் து க்  கொ ண் டு   ம ரு த் து  வ ம னை யி ல்   சிகி ச் சை   பெற் றே ன் .   அ ப் போ து   அ மை ச் ச ர்  க  ருணா நி தி யி ன்   உ த   வி யா ள ர் ,   சி னி மா   பட   த  யா  ரி ப் பா ள ர்   பூ ச் சி   முரு க ன்  ,  வி வே  க் கி ன்   ந ண் ப ரா ன   செ ல்   மு ரு க ன்   உ ள் ளிட் டோ ர்  .

த னக் கு    மரு  த்து வ  ம னை யில்   சி கி ச் சை   பெ ற   உ த வி யா க   இ ரு ந் த ன ர் .  ப ல   வ ரு ட ங்க  ள்  க  ழி த்து   அ ர சு   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்  தா ன்   சி கி ச் சை    பெ ற் ற   நி லை யி ல் ,  அ  னை த் து   ம ரு த் து வ ர் க ளும்    என  து   உ யிரை    காப் பா ற் ற    போ ரா டினா ர் க ள் .   மே லும்   த மி ழக  மு த ல் வ ர்   மு  க   ஸ் டாலி ன்   த னக் கு   த னி ப் பட் ட   மு றை யி ல்  ஆ று த ல்   தெ ரி வி த் தத ற் கு   ந ன் றி   எ ன் று ம்   போ ண் டா ம ணி   தெ ரி  வித் து ள்  ளா ர்.   இ த னி டை யே   த ற்போ து   தா ன்   பூர ண   கு ண ம்   அ டை ந் து   வி ட் ட தா க வும் ,   இ த ய த் தி ல்   வ லி   ஏ ற்  பட் ட   போ து   அ தி க மா  க   ப ய ந் த தா க வு  ம்   போண்  டாம ணி  தெரிவி த்தா ர் .

மே லு ம்   ந டி க  ர்   சந் தா  ன த்தை   ப ற் றி   பே  சி ய   போ ண் டா ம ணி ,   நீ ங் க ள்  ஏ ன்  ந கை ச் சு வை   நடி  க ரா க   ந டி க் கா ம ல்   ஹீ ரோ வாக   ந டி த் துக்   கொ ண்டி ரு க் கிறீ ர் கள்  எ ன் று ம்   த ற் போ து   தமி  ழ்  சி னி மா வி  ல்   ந கை ச் சு வை   ந டி க ர் க ளி ன்   ப  ற் றா க்கு றை   ஏ ற் ப ட் டு ள்ள து  என் று ம்   போ ண்   டா ம ணி   கே ட் டு ள்  ளா ர் .   அ த ற் கு   சந்  தான ம்     நா ன்   ஹீரோ  வாக   ந டி ப் ப த ற் கா க   தா ன்   சி னி மா வி ல்   வ ந் தே ன்   எ ன் னுடை  ய  ஆ சை யை   தான்    நிறை  வேற்   றி    வ ருகி றே ன்   எ ன   போ ண் டா ம ணி யி ட ம்  தி ட்  டவ ட் ட மா க   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.