49 வ யதி ல் பிர ப ல ந டி கை மீ ண்டு ம் போ தை க் கு அ டிமை யா ன அ வ ல ம் . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த நடி கை தெ ரி யு மா . . . ? ?? அ ட ப் பா வ மே . . ! இ வ ங் க ளு க் கு இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னி  மா வி ல்   அ ன் று ம்  இ  ன் று ம்   பெ ய ர்  சொ  ன் னா ல்   தெ ரி யு ம்   வ கை யி ல்   சி ன் ன   சின்  ன   கு ண ச் சி த் தி ர   க தா பா த் தி ர ங் க ளி ல்   ந டி த்து   வ ரு ம்  ஐ ஸ் வ ர் யா    இந் தி ய   தி ரை ப் ப ட   ந டிகை   ஆ வா  ர் .   இ வர்   தமி  ழ் ,   தெ லு ங் கு     மற் றும்   ம லை யா ள ம்   ஆ கிய    மொ ழி   தி ரை ப் ப டங் க ள்   ம ற்று  ம்  தொ லை க் கா ட் சி  தொ ட ர் க ளி லு ம்   ந டி த் து ள்ளா ர் .   இ வ ர்   ந டி கை   ல க் ஷ் மி யி ன்   மக  ள்  ஆ வா ர்  .    ந டி கை   தா  ன்   ஐ ஸ் வ ர் யா   இவ ரு க்கு   இ ப் போ து   வ ய து  4 9   இ ன் னு ம்    சில    மா த ங்க ளி ல்    5 0  வ ய தை   தொ ட   போ  கிறா ர் . த  ன்னு  டை ய   வ ள ர்ச் சி க் கு  மு க்கி ய   கா ர ண ம்  விஜ ய்   சே து ப தி     குடு  ம்ப தா ன்   எ ன் று   ந டி கை    ஐ ஸ் வ ர் யா   ல ட் சு மி   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர்  .   த ன் னு டை ய   வ ள ர் ச் சி க் கு   மு க் கி ய   கா ர ண ம்   வி ஜ ய்  சே து  ப தி  கு டு ம் ப  தா ன்   எ  ன் று   ந டிகை   ஐ ஸ் வ  ர் யா   ல ட் சு  மி   தெ ரி வி  த் து ள் ளா ர் .   ந டி கை    ஐ ஸ் வ ர் யா    ல ட் சு மி ,   ‘  த ர் ம து ரை ’ ,   ‘ றெ க்  க ’ ,   ‘ க வ ண் ’   ஆ கி ய   ப ட  ங் க ளி ல்   நடி த் து ள் ளா ர் .  த  ற் போ து   இ வ ர்   ‘ தி ருப் ப தி   சா  மி   கு டு ம் ப ம் ’   ப ட த்தி ல்   நாய கி யாக  ந டித் து   வ ரு  கி றா ர் .   த  ன து   இ ந் த  வ ள ர் ச் சி க் குப் பி ன் னா ல்    வி ஜ ய சே து ப தி யு  ம் ,   அ வ ர து   ம னை வி யு ம்   இ ரு க் கி றா ர் க ள்    எ ன் கி றா ர்    .

அ து கு  றி த் து   ஐ ஸ் வ  ர் யா   ல ட் சு மி    கூ று கை யி ல் ‘ தி ரு  ப் ப தி   சா  மி   கு டு ம் ப ம் ’    ப ட த் தி ல்   நா ய  கி யா க   ந டி க் கிறே ன் .   மே  லு ம்   ப ட த் தி ல்   கு டு ம் ப ப்   பெ ண் ணா க   ந டி க் கி றே ன் .    அடு த் த ப்    புதி ய    ப ட த் தி ல்   ந க  ர ப்  பெண் ம ணி யா க    ந டி க் கி றே ன்.   எ னக் கு   பி டி த் த   ரோ ல் மா ட ல்   ந டிகை   ச ம ந் தா .  அ த னா ல் தா  ன்   அவ  ரை  பி டி  க் கு ம் .  ச ம ந் தா  மா தி ரி   ஒ ரு   ந டி கை யா க  வ  ர வே ண் டு ம்   எ ன் ப துதா ன்   எ ன து   ஆ சை  .   இ ந் த   நேர த் தி ல் ,   எ னது   ந ன் றி  யை   நா ன்   வி ஜ யசே து ப தி க் கு   தெ ரி வி க் கி  றே ன் .   கா ர ண ம் ,   ‘ த ர் ம து  ரை’   ப ட த் தி ல்   அ வ ர  து   தோ ழி யா க   நடி  த்தே ன் .   ‘ றெ க் க ’   ப  ட த்தி ல்   அ  வ ருடை ய   த ங் கை யா க   ந டி த் தே ன் .

‘  க வ ண் ’   பட த் தி ல்   வி ஜ ய சே து ப  தி  கு ரூ ப் பி  ல்   நா னு ம்    ஒ ரு த் தி யா க   ந டித்தே  ன் .   அ வ  ரு ட ன்   நடி  த் த   போ தெ ல் லா ம்   ஒ வ் வொ ரு   நாளு  ம்   ஒ வ் வொ ரு    விச ய  ங் க ளை  எ ன க் கு  சொ  ல் லி த் த ந் தி ரு க் கி றார் .   அ வ ரை ப் போ ல வே   அ வ ர து   ம னை  வி யு ம்   என் னை   உ  ற்சா க ப்  படு த் து வா ர் .   அ த னா ல்   வி  ஜ ய சே து ப தி  கு  டும்  ப த் துக் கு   நா ன்   எ ப் போ  து ம்   ந ன் றி க் க ட ன்   ப ட் டி ரு க்கி றே ன்  .   எ ன் னு டை ய   வ ள ர்  ச் சி க் கு   அ வ ர் க ள் தா  ன்   கா ர ண ம் ’ ’   எ ன் கி றா ர்   ஐஸ்  வ ர்  யா   ல ட் சு மி .   ஆ னா ல்   இ வ ர்   போ  தை க்  கு   மி க  பெ ரி  ய   அ   டி மை .

இ ந் நி லை யி ல்   இ வ ர்   போ   தை  ம று    வா ழ் வு   மை ய த் தி ல்   பெ ற் று   வ ந் த   பி ற கு ம்    சி றி து  கா ல த் து ல  யே   மீ ண் டு ம்   போ  தை க்  கு   அ   டி மை யா கி    ர சி க  ர் க ளை    பெ ரு ம்    வ   ரு த் த த்  தி ல்   ஆ    ழ் த் தி  யு ள் ளா ர் .    மே லு ம்   இ  து   ம ட் டு  ம்   இ ல் லா ம  ல்   போ   தை யி  ல்   த    ன் மே னி   தெ ரி யு ம்   வ  கை யி ல்   இ வ ர்   மி க வு  ம்   க   வ ர்  ச் சி யா ன    பு கை ப் ப ட  ங் க ளை   ச மூ க   வ லை த் த ள ங் க ளி ல்  ப தி  வி ட்டு    ர சி க ர் க ளை   உ ற் சா க ப்  ப டு த்தி யு ள் ளா ர் .   மே லு ம்   இ ந் நி லை யி ல்   சி ல ர்   இவ ரி ன்   செய லை   க ண் டு  வ   ரு ந்தி   வ ருகி ன் றன ர்  ஆ னா ல்  ப ல ர்  இ வ ரின்   க  வ ர் ச் சி  ப ட ங்க ளை   கண் டு  ம  கி ழ் ச் சியில் ஆ ழ்ந்துள்ளனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.