உ யி ரோ டு இ ரு க் கு ம் போ தே த ன க் கு தா னே க ல் ல றை க ட் டி க் கொ ண் ட பி ர பல ந டி கை . . .! !! யா ர் அ ந் த நடி கை தெ ரி யுமா .. .? ? ? பு கைப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷாக் கா ன ர சி க ர் க ள் .. . !! !

0

பிரப ல    மு ன் ன ணி   ந டி கை யா ன   ரே கா   மி க வு ம்  பு க ழ்   பெ ற் ற   ஒ ரு   ந டி கை   ஆ வா ர்     மே லு ம்  இ வ ர் ப ல  முன் ன ணி   ந டி க ர் களு ட ன்   ந டி த் து   பெ ரி து ம்  பு க ழ ப் ப ட் ட   பிர ப ல மடை ந் த   ஒ ரு  ந டி க ர்   ம க் கள்   ம ன தி ல்  நீ ங் கா   இ டத் தை யு ம்  பி டி த் து   இ ரு க் கி றா ர்   இ வ ர்   ந டி த் த   ப ட ங் க ள்   அ னை த் து மே   ப ல   வெ ற்றி க  ள்   பெற் ற து .   மே  லும்   இ  வ ர்   மி கவு ம்    பி ரப ல மா ன    ஒ ரு   ந டி கை   ஆ வா ர் .   தெ ன்னி ந் தி ய   தி ரை   து றை யி ல்   த ன க் கெ ன் று   ஒ ரு   ர சி கர்   ப ட் டா ள த் தை  யே   உ ரு வா க் கி ய வ ர்   ஒ ரு   ரே கா .   இ வ ர்   த மி ழ்   ம லை யா ள  ம்   தெ லு ங் கு   கன் ன ட ம்    போ ன் ற   மொழி    ப டங் க ளி லு ம்    ந டி த்தா  ர்   இ வ ர்  த மி ழ்    தி ரை  ம ற் று ம்   ம லை  யாள   தி ரை ப் ப  ட த் துறை யி ல்   ஒ ரு   பு க ழ் பெ ற் ற   ந டி கை யா க வு ம்   வல ம்    வ ந் தா ர் .   இ வ ர்   ந டி த்த   ப ல   ப டங் க ள்   ந ல் ல    மு றை யி ல்  வெ ற் றி   பெ ற் ற து    பு  ன் ன கை   ம ன் ன ன்   என்   பொ ம் மு க் கு ட் டி   அ ம் மா வு க் கு

க ட லோ ர   க வி தைக ள்    உ ள் ளி ட் ட  ப ல   வெ ற் றி ப்    ப ட ங் க ளி ல்   க தா நா ய கி யா க  ந டி த் தா ர் .    இ வ ர்   ஒ ரு   கே ர ள த் தை ச்   சே ர் ந் தவ ர் .   ரே கா   கட  லோர   க வி தை   ப ட த் தி ன்  மூ ல ம்   த மிழ்   தி ரை யு ல கி ற் கு  அ றி மு க  மா னா ர்   இ வ ர்   ப ல  மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளு ட ன்   ந டி த் தி ரு க்கி றா ர்   க  ம ல்   வி ஜ யகா ந் த்   ச த் ய ரா ஜ்   என   ப ல   பி ர ப ல    ந டி க ர் க ளு  ட ன்   ந டி த் து   பி ர பல மான வ ர் .   க ட லோ ர   க வி தைக ள்   இ  வ ர்   டீ ச் ச ரா க   ந டி  த் து   ரசி க ர் க ளி டை யே   பெ ரு ம்  வ ர வே ற் பை  பெ ற் றா ர்  பி ன் பு      அ வ ர்  ந டி த் த   பு ன் ன கை    ம ன் ன ன்   அ வ ரு க் கு  மி க வு ம்   பி ர ப ல த் தை   ஏ ற் படு த் தி ய து

ந  டி கை  ரே  கா   ம லை யா ள த் தி ல்   நி றை ய  ப ட  ங் களி ல்   ந டி த் தி ரு க் கி றா ர் .   இ வ ர்   சி ற ந் த   ம லை யா ள   ந டி கை க் கா ன   பி லி ம் பே ர்   வி ருதை   த ச ர த ன்  எ ன் ற   தி ரை ப் ப டத் தி ற் கா க  வா ங் கி யு ள் ளா ர்   இ வ ர்    க  ட ந் த  க  ட ந் த   1  9 9 6  ஆ ம்   ஆ ண் டு   க ட ல்   உ ண வு   ஏ ற் றும  தி  அ வ ரை  திரு ம ண  ம்  செ ய் தா ர்   இ வரு க் கு  ஒ ரு  ம க ள்   இரு க் கி றா ர்.   பி ன் பு   தொ லை க் காட்சிக ளி ல்  இ வர்   2 0 0 6   ஆ ம்    ஆ ண்டு    கனா   கா ணும்   கா ல ங் க ள்   தொ ட ரி ல்   நி ச் ச யம்   எ ன் ற   க தா பா த்தி ர த் தி ல்   நடி த் த  பெ ரி து ம்   பேச ப் ப ட் ட   ஒ ரு  ந டி கை யா னா ர்  பி ன் பு   2 0 1 9  ஆ ம்   ஆ ண் டு   கொ க் கு   வி த்   கோமா ளி   இ  வ ர்  ப ங் கே ற் றா  ர் .

இ வர்   2 0 2 0 ஆ ம்   ஆ ண் டு   பி ர ப ல   ரி யா லி ட் டி   ஷோ வா ன   பிக்   பா ஸ்   சீ ச ன்   4   இ ல்   போட்  டியா ள ரா க  க  ல ந்து   கொ ண் டா ர்  இ தி  லும்   பெ ரி ய   வ ரவே ற் பு  கி டை த் த து  த ற் போ து   ரே  கா   அ வரு க் கெ ன்  று   ஒ ரு  ச மா தி  யை   க ட்டி    அ தை   ப ரா மரி  த் து  வ ரு கி றா ர்   இதை க்   கே ட் கு ம்    போதே    மி க வு ம்    அ திச ய மா க   இ ரு க்கி  றது   உ யி ரோ டு   இ ரு க் கு ம் போ தே   தன க் கு    ச மா தி   க ட் டி   அ தை   ப ரா மரி த் து    வ ரு ம்  ரே கா  வி ட ம்   கே ட் ட த ற் கு  அ வ ர்   கூ றி ய   ப தி ல்   எ ன்ன வெ ன் றா ல் .   ந டி கை   ரே கா வு க் கு   அ வ ர து   த ந் தை   எ ன் றால்    மி க வு ம்   பி டி க்  கு மா ம்   மே லு ம்  அ ள வு    க ட ந் த  பாச  ம்   அவ  ர்   த ந்தை    மீ து   வை த் தி ரு க் கி றா ரா ம் .

ஆ னா ல்   இ வர்   தி ரை ப் ப ட த் தி  ற் கு   ந டி க் க   செ ன் ற து    அ வ ர்   த ந்தை க் கு   பி டிக் க வி ல் லை யா ம்  எ ன வே   மி க வும்   கோ   ப மா க  இ ரு ந் து  எ ட் டு    மாத ங் க ள்   வ ரை   ரே கா வி ட ம்  பே சா ம ல்   இ ரு ந்  தி ரு க் கி றா ர்.   மே லு ம்    ந டி ப் பி ல்  வெ ளி யா ன   ப ட ங் களி ல்   ஒ ரு   ப ட ம்   ம ட் டு ம்   தா ன்  அ வ ர்   பா ர் த் து   இ ரு க்  கிறா ரா  ம்   பின்  பு   அவ ர்   த ந் தை   இ   ற ந் து   வி ட் டா ர்      எ  ன வே  அ வ ர து   கல் ல றை க் கு  ப க் க த் தி லே   இ வ ரு ம்   ச மா தி    க ட் டி   அ தை   ப ரா ம ரி த் து   வ ரு கி றா  ர்   மே லு ம்   நா ன்   இ   ற  ந் தா ல்   இ தி ல்   தா ன்   எ ன் னை    அ   ட க் க ம்    செ ய் ய    வே ண் டு ம்   எ ன் று   கூ றி க்   கொ ண் டே   இ ரு ப் பா ரா ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.